title

طرح جامع مدیریت پسماندشهری اردبیل

عالیقدری, مرتضی (1397) طرح جامع مدیریت پسماندشهری اردبیل. [ research project ]

This is the latest version of this item.

[img] Text
محدود به Repository staff only

18MB
[img] Text
محدود به Repository staff only

488kB
[img] Text
محدود به Repository staff only

343kB

Persian Abstract

به لحاظ وضعیت نامطلوب مدیریت پسماندهای شهری در ایران، طرح جامع مدیریت پسماند شهری اردبیل با هدف کاهش تولید، افزایش بازیافت و تبدیل مواد، کاهش تدریجی و حذف نهایی دفن پسماندها، ارائه طرح ها، الگوها و برنامه زمان بندی اجرایی در سال 1394-1393 تهیه شد. میانگین سرانه تولید پسماند های شهری اردبیل،640 گرم به ازای هرنفر در روز تعیین گردید. پسماند غذایی و باغی با 62/19%، بیش ترین و فلزات غیرآهنی با 0/19%، کم ترین مقادیر وزنی اجزای تشکیل دهنده پسماندهای شهری اردبیل بود. همچنین وزن مخصوص پسماندها kg/m3419/394 و ارزش حرارتی آن تقریباًkj/kg 7123 تخمین زده شد. استراتژی تدافعی، نتیجه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مدیریت پسماندشهری اردبیل بوده، لذا راهبردهای اثربخش جهت بهبود این وضعیت اولویت بندی گردید. طراحی فرآیند کاهش تولید پسماند شهری اردبیل با تاکید برکاهش پسماندهای عادی در منابع مسکونی، تجاری و سازمانی، طراحی سیستم و برآورد امکانات و تجهیزات ذخیره سازي موقت پسماند در محل های تولید و خارج از آن با گرایش تفکیک از مبدأ برحسب منابع، ظرفیت سنجی، انتخاب محل و معرفی سیستم مناسب برای فرآیندهای بازیابی، پردازش و تغییر و تبدیل پسماندهای شهری اردبیل، ارائه روش ها و معرفي امكانات و ابزار آموزش براي مخاطبين، تهيه برنامه های اجرایی مختلف با استفاده از سناریو های تعریف شده و ارزیابی آن ها با روش ارزیابی چرخه حیات و برآورد هزينه اجرای برنامه ها، تعیین 2 دوره 5 ساله برای اجرای برنامه ها و ... مهم ترین موارد و نتایج این پژوهش بود.

Title

Project of Integrated Ardabil Municipal Solid Waste Management


Item Type: research project
زبان سند : فارسی
project status : اتمام یافته
مجری اصلی :مرتضی عالیقدری
تاریخ ثبت :1393
تاریخ تایید کلیات :1397
تاریخ تایید کارشناس :1397
تاریخ تایید اعتبار :1394
تاریخ اتمام :29 June 1397
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health

WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:11616
Deposited By: Dr Morteza Alighadri
Deposited On:25 Dec 1397 12:46
Last Modified:25 Dec 1397 12:46

Available Versions of this Item

  • طرح جامع مدیریت پسماندشهری اردبیل. (deposited 25 Dec 1397 12:46) [Currently Displayed]

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...