title

عوامل تنش زا در آموزش بالینی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

اخوان اکبری, پوران ، مشعوفی, مهرناز ، مصطفی زاده, فریده ، اللهیاری, ایراندخت (1388) عوامل تنش زا در آموزش بالینی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 11 (3). ص.ص.40-48.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
220kB

خلاصه فارسی

مقدمه:تنش ها و فشارهای عصبی از علل شایع بیماری و ناتوانی در جامعه امروز هستند و دانشجویان علوم پزشکی در طول دوره تحصیل با تنش های زیادی مواجه می گردند که می تواند روی یادگیری و موفقیت بالینی دانشجویان اثرات منفی داشته و سبب افت تحصیلی و بروز رفتارهای نامطلوب و اختلالات جسمی در دانشجویان گردد. حرفه مامایی با قضاوت بالینی درگیر است و دانشجویان مامایی در محیط لیبر و زایمان در معرض عوامل تنش زای متعددی قرار دارند.هدف از مطالعه حاضر تعیین عوامل تنش زا در آموزش بالینی دانشجویان رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در لیبر و اتاق زایمان می باشد. روش کار:در این مطالعه توصیفی- مقطعی تعداد 42 نفر دانشجویان ترم 6 و 4 مامایی که تجربه کارآموزی بالینی داشتند مورد مطالعه قرار گرفتند.ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و شامل 40 سوال مربوط به عوامل تنش زا در 6 حیطه بالینی بود.تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله نرم افزار آماری SPSS صورت گرفت. يافته ها: حیطه های احساسات ناخوشایند، تجربیات بالینی، تجارب تحقیرآمیز، ارتباط بین فردی،برنامه ریزی آموزشی و محیط آموزشی به ترتیب از درجه تنش زایی بالایی برخوردار بودند. بیشترین عوامل تنش زا به ترتیب در هر حیطه شامل: ترس از مرگ جنین یا نوزاد با میانگین و انحراف معیار42/1± 83/3 ،ترمیم پارگیهای کانال زایمانی(23/1±73/3) ، تذکر مربی در حضور پرسنل و پزشكان برقراری ارتباط با مربی(30/1±27/3) و عدم تطابق بین آموخته های تئوری و محیط بالینی(39/1±60/3) بود. نتیجه گیری:با توجه به بالا بودن درجه استرس زایی عواملی چون ترس از مرگ جنین یا نوزاد وترمیم پارگی های کانال زایمانی، تسهیل یادگیری و بالا بردن سطح آگاهی علمی و عملی دانشجویان برای مقابله با عوامل تنش زای محیط لیبر و اتاق زایمان ضروری به نظر می رسد.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :پوران اخوان اکبری
کلید واژه ها:تنش ، آموزش بالینی ، دانشجویان مامایی
موضوعات :WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :1176
ارائه شده توسط : خانم فریده مصطفی زاده
ارائه شده در تاریخ :11 اردبهشت 1389 08:22
آخرین تغییر :01 تیر 1393 08:36

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...