title

عوامل تنش زا در آموزش بالینی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

اخوان اکبری, پوران and مشعوفی, مهرناز and مصطفی زاده, فریده and اللهیاری, ایراندخت (1388) عوامل تنش زا در آموزش بالینی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 11 (3). pp. 40-48.

[img]
Preview
Text - Published Version
220kB

Persian Abstract

مقدمه:تنش ها و فشارهای عصبی از علل شایع بیماری و ناتوانی در جامعه امروز هستند و دانشجویان علوم پزشکی در طول دوره تحصیل با تنش های زیادی مواجه می گردند که می تواند روی یادگیری و موفقیت بالینی دانشجویان اثرات منفی داشته و سبب افت تحصیلی و بروز رفتارهای نامطلوب و اختلالات جسمی در دانشجویان گردد. حرفه مامایی با قضاوت بالینی درگیر است و دانشجویان مامایی در محیط لیبر و زایمان در معرض عوامل تنش زای متعددی قرار دارند.هدف از مطالعه حاضر تعیین عوامل تنش زا در آموزش بالینی دانشجویان رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در لیبر و اتاق زایمان می باشد. روش کار:در این مطالعه توصیفی- مقطعی تعداد 42 نفر دانشجویان ترم 6 و 4 مامایی که تجربه کارآموزی بالینی داشتند مورد مطالعه قرار گرفتند.ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و شامل 40 سوال مربوط به عوامل تنش زا در 6 حیطه بالینی بود.تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله نرم افزار آماری SPSS صورت گرفت. يافته ها: حیطه های احساسات ناخوشایند، تجربیات بالینی، تجارب تحقیرآمیز، ارتباط بین فردی،برنامه ریزی آموزشی و محیط آموزشی به ترتیب از درجه تنش زایی بالایی برخوردار بودند. بیشترین عوامل تنش زا به ترتیب در هر حیطه شامل: ترس از مرگ جنین یا نوزاد با میانگین و انحراف معیار42/1± 83/3 ،ترمیم پارگیهای کانال زایمانی(23/1±73/3) ، تذکر مربی در حضور پرسنل و پزشكان برقراری ارتباط با مربی(30/1±27/3) و عدم تطابق بین آموخته های تئوری و محیط بالینی(39/1±60/3) بود. نتیجه گیری:با توجه به بالا بودن درجه استرس زایی عواملی چون ترس از مرگ جنین یا نوزاد وترمیم پارگی های کانال زایمانی، تسهیل یادگیری و بالا بردن سطح آگاهی علمی و عملی دانشجویان برای مقابله با عوامل تنش زای محیط لیبر و اتاق زایمان ضروری به نظر می رسد.Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :پوران اخوان اکبری
Uncontrolled Keywords:تنش ، آموزش بالینی ، دانشجویان مامایی
Subjects:WQ Obstetrics > WQ.18 Obstetrics Education
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:1176
Deposited By: MS Farideh Mostafazadeh
Deposited On:11 Feb 1389 08:22
Last Modified:01 Apr 1393 08:36

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...