title

اشتغال و نقش آن در سلامت دانشجویان علوم پزشکی اردبیل

نفتچی, پروانه ، حمیدزاده اربابی, یوسف ، رفاهی, سهیلا ، آرمون, عسگر (1388) اشتغال و نقش آن در سلامت دانشجویان علوم پزشکی اردبیل. در: اولین همایش سراسری جوان سالم سرمایه ملی, 29-28 بهمن ماه 1388, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
24kB

خلاصه فارسی

مقدمه: گسترش دانشگاههای علوم پزشکی دولتی و غیر دولتی در سالهای گذشته باعث افزایش تعداد دانش آموختگان گردیده است.هزینه های سنگین آموزشی، دشوار بودن دروس همه مبین این واقعیت است که در صورت عدم بکارگیری دانش آموختگان در فعالیتهای حرفه ای، مقادیر هنگفتی از سرمایه های ملی بی حاصل خواهد ماند و تاثیرات منفی فراوان از جمله رو آموردن جوانان به سوئ مصرف سیگار خواهد شد. در این مطالعه سعی شده است امید به آینده شغلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مورد بررسی قرار گیرد. روش مطالعه: در این مطالعه توصیفی و تحلیلی 1300 دانشجو بصورت داوطلبانه پرسشنامه از پیش تنظیم شده را تکمیل نموده و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که نا امیدی به آینده شغلی در بین دانشجویان سیگاری 7/3% بوده است. با توجه به اینکه 7% دانشجویان سیگاری بودند امید به آینده شغلی در بین آنها بسیار پائین میباشد. نتیجه گیری: نا امیدی به آینده شغلی یکی از فاکتورهای گرایش به مصرف سیگار در بین دانشجویان می باشد. تلاش مسئولین به برنامه ریزی صحیح در جهت بهره گیری مفید فارغ التحصیلان و جامعه از همدیگر را می طلبد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :یوسف حمیدزاده اربابی
کلید واژه ها:اشتغال - سلامت - دانشجویان
موضوعات :WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیک پزشکی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :1181
ارائه شده توسط : خانم سهیلا رفاهی
ارائه شده در تاریخ :16 فروردین 1389 10:26
آخرین تغییر :07 اسفند 1391 10:11

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...