title

بررسی میزان آگاهی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مورد اکستازی

مشعوفی, مهرناز ، مصطفی زاده, فریده ، رفاهی, سهیلا (1388) بررسی میزان آگاهی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مورد اکستازی. در: اولین همایش سراسری جوان سالم سرمایه ملی, 19-28 بهمن ماه 1388, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
24kB

خلاصه فارسی

مقدمه وبیان مسئله: سوء مصرف مواد مضروروانگردان یکی از مشکلات مهم در جهان و ایران وبویژه درجوانان بشمار می رود وطبق آمارها مصرف آن در دنیا روبه افزایش است و بنظر می رسد آگاهی دانشجویان در این زمینه از رشد بالائی برخوردار نیست. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی دانشجویان مامائی درمورد اکستازی می باشد. روش مطالعه: یک مطالعه توصیفی تحلیلی برروی 74 دانشجوی مامائی دوره های روزانه وشبانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرشسنامه ای مشتمل برسوالات دموگرافیک و29 سوال در باره قرصهای اکستازی بود. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزارSPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان دادند که بیشترین منبع کسب اطلاعات درمورد اکستازی رسانه های جمعی با46% ، میزان آگاهی 6/10% از نمونه ها پایین، 8/46% در حد متوسط و 6/43% در حد بالا بوده است. 9/80% از ترکیبات شیمیائی آن مطلع نبودند و در مورد اثرات دارویی آن 8/63% بلی و2/36% جواب نمی دانم داده بودند. بحث ونتیجه گیری: آگاهی دانشجویان در مورد اکستازی در حد متوسط می باشد. با توجه به اهمیت موضوع برنامه ریزی آموزشی در زمینه ارتقاء آگاهی دانشجویان ضروری بنظر می رسد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مهرناز مشعوفی
کلید واژه ها:دانشجو - اکستازی - میزان آگاهی
موضوعات :WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیک پزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :1182
ارائه شده توسط : خانم سهیلا رفاهی
ارائه شده در تاریخ :16 فروردین 1389 10:40
آخرین تغییر :01 تیر 1393 09:03

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...