title

بررسي مقايسه اي وضعيت هيستوپاتولوژيك در ديواره راست و چپ ناحيه كارديا و EG Junction از لحاظ بروز ميزان ضايعات پيش سرطاني و التهابي در 100 مورد از مراجعه كنندگان به كلينيك ارس در استان اردبيل از سال 84-83

یزدانبد, عباس and ایرانپرور, منوچهر and ظریفی, مهران and صلواتی, سعید (1384) بررسي مقايسه اي وضعيت هيستوپاتولوژيك در ديواره راست و چپ ناحيه كارديا و EG Junction از لحاظ بروز ميزان ضايعات پيش سرطاني و التهابي در 100 مورد از مراجعه كنندگان به كلينيك ارس در استان اردبيل از سال 84-83. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - final reserch project report
70kB
[img] Text - final reserch project report
171kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

3MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

6MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : كانسر معده بعد از كانسر ريه دومين كانسر شايع از لحاظ ميزان مرگ و مير در كل دنيا بشمار مي رود. در جهان غرب انسيدانس زير محل هاي آناتوميكي كانسر معده در دهه هاي اخير تغيير كرده است بدين ترتيب كه انسيدانس كانسرهاي كارديا افزايش يافته و انسيدانس كانسرهاي ديستال معده كاهش يافته است. مطالعات قبلي كه در مورد ميزان انسيدانس آدنوم كارسينوم در ديواره راست و چپ ناحيه كارديا توسط يك گروه از محققين ايراني انجام گرفت و نتايج آن در مجله GUT به چاپ رسيده نشان داده است كه كانسرهاي كارديا بيشتر تمايل دارند از ديواره راست منشاء بگيرند تا اينكه از ديواره چپ در اين مطالعه ما بر آن شديم تا ديواره راست و چپ ناحيه كارديا را از لحاظ ميزان بروز ضايعات پيش سرطاني و التهابي بررسي كنيم و ببينيم آيا در مورد ضايعات پيش سرطاني و التهابي هم مثل ضايعات سرطاني اختلاف معني داري بين 2 ديواره راست و چپ كارديا وجود دارد؟ روش تحقيق : مطالعه ما يك مطالعه Prospective مي باشد كه بصورت Random در 100 نفر از مراجعه كنندگان به كلينيك ارس جهت آندوسكوپي ، انجام گرفته است . پس از آندوسكوپي 4 عدد بيوپسي از ديواره راست و چپ ناحيه كارديا و ناحيه Z-Line و يك نمونه هم براي بررسي H.Pylori برداشته شد. هر نمونه بيوپسي در يك شيشه جداگانه در محل فرمالين 10% به پاتولوژيست ارسال مي شود. نمونه ها با فرمالين به مدت 6 ساعت فيكس شده و با رنگ آميزي H & E رنگ آميزي شده و سپس توسط ميكروسكوپ نوري مشاهده شد. وضعيت هيستوپاتولوژيك و ضايعات پاتولوژيك بر اساس طبقه بندي سيدني نام گذاري شده و در فرم هاي پاتولوژيك ثبت شد. سپس اطلاعات جمع آوري شده توسط نرم افزار SPSS آناليز شدند. نتايج : اين مطالعه بر روي 100 بيمار انجام گرفت كه 61 نفر آنها مرد (61%) و 39 نفر زن ( 39%) بودند. دامنه تغييرات سني مبتلايان بين 19 تا 81 سال بود. اين مطالعه از لحاظ توپو گرافيك در 2 قسمت Z-line و كاردياي معده انجام گرفت و در اين 2 قسمت ، ديواره راست و چپ از لحاظ شدت التهاب، متاپلازي روده اي ، ميزان عفونت با H.Pylori ، آتروفي و ديسپلازي با هم مقايسه شدند. پس از جمع آوري اطلاعات ، آناليز توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت و با استفاده از آزمونهاي Wilcoxon ، Sign ، Mc Nemar ، تحليل شد. مقادير sig بدست آمده از اين آزمونها هيچ اختلاف معني داري را بين ميزان عفونت با H.Pylori ، ميزان آتروفي ، ميزان وقوع متاپلازي روده و شدت التهاب و ديسپلاري بين ديواره راست و چپ در ناحيه كارديا و Z-line نشان نداد. نتيجه گيري : با توجه به موارد فوق هيچ اختلاف آماري معني داري بين ديواره راست و چپ كارديا و Z-line از لحاظ ميزان وقوع ضايعات التهابي و پيش سرطاني مشاهده نشد.


English Abstract

Introduction: Gastric adenocarinoma is the second most common cause of cancer related mortalily after lung cancer. in the west , the incidence of gastric cancer has changed in recent decades, with cancer of cardia increasing in incidence and that of the more distal stomach decreasing . Previous study that was performed by Iranian research group a bout incidence rate of adenocarcinoma in Right and left region of cardia and that result’s was published in Gut magazine had showed that there was a clear propensity for cardia cancer to arise from right side rather than from left side . In this study we decided to evaluate left and right side of cardia for prevalence rate of precancerous and inflammatory lesion and to consider if there is meaningfull difference between left and right side of cardia in viewpoint to precancerous and inflammatory lesion? Materials & Methods: Our study is a prospective research that was performed in a Random manner in 100 individual referred to ARS clinic for endoscopic Examination. After endoscopic performance 4 number biopsy specimen was taken from left and right side of cardia and z line and one biopsy was taken for evaluation of H.pylori status . Each biopsy specimen was send to pathologist in isolated glass filled with 10% formalin . specimens was fixed in formalin for 6 hours and stained using the the haematoxylin and eosin and thereafter examined using the light microscope. the histopathology status and pathologic lesion was named using Sydney system and registered in pathologic questionnaire thereafter data was gathered and analyzed by SPSS soft ware . Results: This study was performed in 100 individual among them 61 individual (61%) was male and 39 individual (39%) was female . age distribution range was between 19 – 81 years . this study was performed in two topographic region witch name of cardia and z line and two region was compared for severity of inflammation , intestinal metaplasia , infection with H.pylori , Atrophy and dysplasia . Data was gathered and analyzed by SPSS soft were using wilcoxon, sign and McNemar tests. the sig value resulting from this tests show no meaning full difference in infection with H.pylori, Atrophy, intestinal Metaplasia, severity of inflammation and dyplasia between left and right side of cardia and z line . Conclusion: In viewpoint to above mentioned articles there was no statistically meaningfull difference between left and right side of cardia and z line in prevalence rate of precancerous and inflammatory lesion

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :عباس یزدانبد
استاد مشاور :منوچهر ایرانپرور
استاد مشاور :مهران ظریفی
نگارنده :سعید صلواتی
Additional Information:شماره پایان نامه : 0217
Uncontrolled Keywords:آتروفي - متاپلازي روده - ديسپلازي - Z-line - كارديا - اردبيل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Atrophy , intestinal Metaplasia , dyplasia , z line , cardia
Subjects:WI Digestive System
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:119
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:12 Jul 1388 06:50
Last Modified:01 Mar 1399 12:16

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...