title

ارتباط شاخص توده بدنی مادر پیش از بارداری با وزن نوزاد متولد شده در بیمارستان الزهرای رشت

کهنموئی اقدم, فریبا and اسدازاده, فیروزه and درگاهی, رقیه and فانی, رخساره (1388) ارتباط شاخص توده بدنی مادر پیش از بارداری با وزن نوزاد متولد شده در بیمارستان الزهرای رشت. مجله سلامت و مراقبت ــ 11 (2). pp. 64-70. شاپا 6799-2228

[img]
Preview
Text
404kB

Official URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/browse.php?a_id=69&si...

Persian Abstract

زمینه وهدف : هدف از مراقبت های دوران بارداری این است که همه حاملگی ها به تولد نوزادی سالم منجر شود. شاخص توده بدنی قبل از بارداری مادر می تواند مستقل از میزان وزن گیری طی حاملگی روی وزن جنین تاثیر بگذاردواین مطالعه نیز در همین راستا صورت گرفته است. روش كار : این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بر روی مادران باردارمراجعه کننده جهت زایمان به 212 پرونده کامل انتخاب شد. وزن و قد مادر ،) بیمارستان الزهرای رشت انجام واز میان تمامی پرونده های موجود) 1781 قبل از بارداری و سایر متغیر ها از پرونده استخراج شد و شاخص توده بدنی مادر محاسبه گردید و ارتباط بین متغیرها با وهمبستگی پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت . Anova آنالیز ،spss نرم افزار 88 درصد شاخص بدنی / 17 سال داشته و 2 - 85 درصد 35 / 12 درصد مادران کمتر از 17 سال، 2 / يافته ها : 5 2درصد چاقی درجه 3 داشتندو پس از بررسی داده ها / 3درصد چاقی درجه 2و 9 / نرمال، 12 درصد چاقی درجه یک و 9 مشخص گردید که همبستگی مثبت بین مقدار شاخص توده بدنی مادران در پیش از بارداری و وزن نوزادان وجود دارد .) P= 1/111( نتیجه گیری : یافته های این مطالعه اهمیت اثر وزن پیش از بارداری را بر وزن هنگام تولد نوزاد نشان میدهند ، لذا بر مداخله های تغذیه ای تاکید می گردد که علاوه بر دوران بارداری ، وضع تغذیه مادران را قبل از بارداری بهبود دهند .

Title

ارتباط شاخص توده بدنی مادر پیش از بارداری با وزن نوزاد متولد شده در بیمارستان الزهرای رشت


Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فریبا کهنموئی اقدم
نویسنده :فیروزه اسدازاده
نویسنده :رقیه درگاهی
نویسنده :رخساره فانی
کلیدواژه ها (انگلیسی):شاخص توده بدنی مادر پیش از بارداری، وزن تولد نوزاد
Subjects:WP Gynecology
WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
ID Code:11964
Deposited By: خانم زهرا زمانی
Deposited On:06 Apr 1398 13:04
Last Modified:23 Feb 1399 08:52

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...