title

بررسي ارتباط بين سابقه ابتلا به عفونت كلاميدياپنومونيه با بروز انفاركتوس حاد ميوكارد در شصت بيمار بستري در CCU بيمارستان بوعلي اردبيل

حسینیان, عدالت ، حبیب زاده, شهرام ، صادقیه اهری, سعید ، مختارپور, اکبر (1384) بررسي ارتباط بين سابقه ابتلا به عفونت كلاميدياپنومونيه با بروز انفاركتوس حاد ميوكارد در شصت بيمار بستري در CCU بيمارستان بوعلي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

236kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
45kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : بيماريهاي قلبي و عروقي و در راس آنها انفاركتوس حاد ميوكارد شايعترين علت مرگ و مير در كشورهاي صنعتي دنيا به شمار مي رود و شايعترين علت بيماريهاي قلبي آترواسكلروز مي باشد. آترواسكلروز يك بيماري التهابي عروق مي باشد كه ريسك فاكتورهاي متعددي دارد كه چهار تا از آنها ثابت شده اند كه شامل : 1- ديابت 2- هيپرتانسيون 3- هيپرليپيدمي 4- مصرف سيگار مي باشند و همچنين بقيه ريسك فاكتورها كه كمتر اثبات شده اند مثل هوموسيستئينمي ، فاكتورهاي ژنتيكي ، مصرف قرص ضد بارداري ، كم تحركي و احتمالاً برخي از عفونتها . عفونتهايي كه در اين زمينه مقصر شناخته مي شوند عبارتند از : سيتومگالو ويروس، هليكوباكترپيلوري، كلاميديا پنومونيه و هرپس سيمپلكس 1 هدف اين تحقيق بررسي سابقه ابتلا به عفونت كلاميديا پنومونيه با بروز انفاركتوس حاد ميوكارد مي باشد. روش تحقيق : اين يك مطالعه مورد – شاهدي بود . در طي تحقيق تيتر IgG ضد كلاميديا پنومونيه در بيماران با انفاركتوس حاد ميوكارد بستري شده به روش ايمونواسي اندازه گيري شد. اطلاعات مربوط به بيماران از طريق معاينه و شرح حال و پروندة بيماران اخذ شده و در پرسشنامه اي ثبت شد. سپس گروه شاهد از بين بيماران بستري در بخشهاي ديگر بيمارستان كه بيماري شناخته شده قلبي و عروقي نداشتند و از نظر سن ، جنس با گروه بيمار تطبيق داده شده بودند، انتخاب شدند، تيتر IgG ضد كلاميديا پنومونيه در آنها نيز اندازه گيري و دو گروه با هم مقايسه شدند. ابزارها و مواد استفاده شده عبارت بودند از : دستگاه الكتروكارديوگرام لوازم آزمايشگاهي براي اندازه گيري آنزيمهاي قلبي ، كيت هاي IgG ضد كلاميديا پنومونيه. نتايج : 60 بيمار و 60 شاهد در اين طرح بررسي شدند كه از بين اينها 80% مرد و 20% زن بودند سن بيماران و گروه شاهد در محدوده 35 تا 80 سال بود كه ميانگين سني گروه بيمار 83/58 با انحراف معيار 06/12 و گروه شاهد 08/59 با انحراف معيار 59/11 بود . 63% از گروه بيمار ، انفاركتوس حاد ميوكارد قدامي و بقيه انفاركتوس حاد ميوكارد تحتاني داشتند. 50% از گروه انفاركتوس حاد ميوكارد سابقه مصرف سيگار و 33/78% از اينها حداقل يكي از چهار ريسك فاكتور اصلي ( ديابت ، هيپرتانسيون، مصرف سيگار و هيپرليپيدمي) را داشتند. تيتر IgG در تمامي افراد بيمار و گروه شاهد بالاي 5Arbitrary units per mililiter يعني مثبت بود. نسبت خطر براي تيترهاي بالاي 10، 20، 50 محاسبه شد كه به ترتيب عبارت بودند از: 16/1 ، 35/1،08/1 ميانگين تيترIgG در گروه بيمار و شاهد تبه ترتيب عبارت بودند از 2/40‌، 25/39 . نتيجه گيري : با توجه به يافته هاي فوق اختلاف آماري معني دار بين مثبت بودن و همچنين بالا بودن تيتر IgG ضد كلاميديا پنومونيه در گروه بيمار و شاهد پيدا نشد.

عنوان انگليسي

Study of the relationship between history of chlamydia Pneumoniae infection and acute Myocardial infarction in 60 bedridden patient in CCU word of Bu-Ali Hospital

خلاصه انگلیسی

Introduction: Cardiovascular diseases and at the top of them myocardial infarction are the most common cause of death in world industrial countries and the most common cause of cardio vascular disease is atherosclerosis. Atherosclerosis is an inflammatory disease of vessels that has various risk factors and four of these risk factors have been proved including: 1) Diabetes, 2) Hypertension, 3)Hyperlepidemia and 4) Smoking. And other risk factors that less proved are hemocystinemia, genetic factors, oral Contraceptives, immobilization and probably some infections. Those infections that accused in this condition are: Chlamydia pnemonia, Herpes Simplex virus -1, Cytomeg alovirus and Helicbacter Pylori. The goal of this study is to survey history of Chlamydia pnemonia infection with incident of Myocardial Infarction. Materials & Methods: This study is a case – control study. In this study anti Chlamydia pnemonia, IgG titer has been measured with immunoassay method in bedridden Myocardial Infarction patients and patients information were taken from history, physical examination and patient folders and then written down in questionnaires. After that control group has been selected from bedridden patients without any know cardiovascular diseases in other wards of hospital, adjusted with case group with age and sex. Anti Chlamydia pnemonia IgG has been also tittered in control group and compared with other group. Device and materials were used cosnsist of: Electro Cardiogram, laboratory materials for enzyme measurement and anti Chlamydia pnemonia IgG Kits. Results: 60 patients and 60 controls have been examined in this study, 80% were male and 20% were female. Patients and control group age – range was between 35 to 80 years that the mean age and std Deviation in Myocardial Infarction patient group and control group was 58.83, 12.06 and 59.8, 11.59 respectively 63% of Myocardial Infarction patient group had anterior Myocardial Infarction and others had inferior Myocardial Infarction 50% of Myocardial Infarction patients had history of smoking and 78/33% of these patients had at least one of 4 major risk factors (Diabetes, Hypertension, Hyperlepidemion, smoking). IgG titer in all patients and control group was over 5 Uarb/ml that means it is positive. Odds Ratio for titers over 10, 20, 50 also calculated that were 1.16, 1.35, 1.08, respectively. The mean of IgG titer in case and control group was 40.2, 39.25, respectively. Conclusion: Dependon above findings a statistically meaning full difference was not found between positiveness and elevated titer of Anti Chlamydia pnemonia IgG in case and control group.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :عدالت حسینیان
استاد مشاور :شهرام حبیب زاده
استاد مشاور :سعید صادقیه اهری
نگارنده :اکبر مختارپور
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه 0170
کلید واژه ها:آترواسكلروز - انفاركتوس حاد ميوكارد - كلاميديا پنومونيه - ريسك فاكتور - نسبت خطر - اردبيل
کلید واژه ها (انگلیسی):Atherosclerosis, myocardial infarction, chlamydia Pneumoniae risk factor, odds ratio Ardabil.
موضوعات :WG سیستم قلب و عروق
WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :12
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :20 آبان 1388 04:50
آخرین تغییر :14 آذر 1391 13:44

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...