title

تاثیر عصاره آبی برگ و سرشاخه های گیاه رزماری(Rosmarinus Officinalis) بر بهبود بیماری پارکینسون در موش سوری نر القا شده بوسیله MPTP

شیخکانلوی میلان, حمید and امانی, محمد and ذبیحی, اسلام and حسینی نیا, علی (1398) تاثیر عصاره آبی برگ و سرشاخه های گیاه رزماری(Rosmarinus Officinalis) بر بهبود بیماری پارکینسون در موش سوری نر القا شده بوسیله MPTP. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
564kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
131kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

881kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

2kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

سابقه و هدف: بيماري پاركينسون يك اختلال تخريب كننده نوروني پيشرونده است كه %1 از جمعيت بالاي 55 سال سن را تحت تاثير قرار مي دهد. پاركينسون پس از بيماري آلزايمر، رايج ترين بيماري تخريب كننده اعصاب محسوب مي شود. شواهد روزافزوني در تأثير استرس اكسيداتيو به عنوان عامل پاتوژن پيشرفت بيماري پاركينسون وجود دارد. يكي از گیاهان دارویی كه توانسته است در محيط درون سلولی باعث خنثی سازی رادیکالهای آزاد شود گیاه رزماری می باشد. مطالعات گذشته نشان می دهند که ترکیب کارنوزیک اسید موجود در رزماری میزان رادیکالهای آزاد مغز را کاهش داده و خطرات ناشی از سکته و دیگر بیماریهای نورودژنریتیو مغز مانند آلزایمر و اسکلروز مغزی را کاهش می دهد. در پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر گیاه فوق بر بهبود بیماری پارکینسون هستیم که تاکنون بررسی در این مورد انجام نشده است. مواد و روش ها : در این پژوهش از 35 سر موش سوری نر که به 5 گروه 7 تايي تقسیم شدند استفاده شد. یک گروه کنترل، یک گروه که توسط سم MPTP مدل پارکینسون در آنها ایجاد کرده و هیچ دارویی به آنها ندادیم. به 3 گروه بعدی عصاره آبی گیاه رزماری به ترتیب با دوز های 100 و 150 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم دادیم. نتایج تحقیق با بررسی پر اکسیداسیون لیپیدها با واحد nmol/mg و فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز بر اساس U/mg و سفتی عضلات و میزان نگه داشتن دست بر روی سکو بر اساس سیستم های امتیازدهی و تست رفتاری چرخش مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: در مورد تست سفتی عضلانی موش ها امتیاز میانگین گروه کنترل 0/06±0/2 و گروه MPTP مقدار 0/23±3/5 بود. در گروههای رزماری با دوزهای 100،150و200 میلی گرم در کیلوگرم امتیاز گروهها به ترتیب 0/1±3/3، 0/2±2/9و 0/33±1/2 بود. در مورد فعالیت سوپراکسید دسموتاز در گروه کنترلU/mg 10/24±1/02 و گروه MPTP مقدارU/mg 1/93±0/52 بود. در گروههای رزماری با دوزهای 100،150و200 میلی گرم در کیلوگرم این میزان به ترتیب 0/7±2/47، 1/04±4/78 و 0/75±7/32 U/mg بود. در مورد پراکسیداسیون لیپید MDA در گروه کنترلnmol/mg 5±1/02 و گروه MPTP مقدارnmol/mg 19±2/12 بود. در گروههای رزماری با دوزهای 100،150و200 میلی گرم در کیلوگرم این میزان به ترتیب 1/2±16/5، 2/05±14/9و 0/75±10/09، nmol/mg بود. در هر 4 تست مخصوصا در گروه رزماری با دوزmg/kg 200 تحلیل داده ها نشان دهنده اختلاف معنی دار (p<0/05) در مقایسه با گروه MPTP بود. نتیجه گیری:این مطالعه نشان داد که عصاره آبی رزمانی به طور وابسته به دوز مخصوصا در دوز های mg/kg200 می تواند باعث کاهش علایم پارکینسون و کنترل بیماری شود.

Title

The effect of Rosemary)Rosmarinus officinalis) plant leaves and branches aqueous extract on Parkinson's disease improvement in male mus musculuses induced by MPTP

English Abstract

Background and Objective: Parkinson's disease is a progressive neurodegenerative disorder which affects 1% of the population above 55 years of age. Parkinson after Alzheimer's disease is the most common neurodegenerative disorder. There is increasing evidence of the effect of oxidative stress as a pathogen in the progression of Parkinson's disease. Rosemary is one of the plants that has been able to neutralize free radicals in the intracellular environment. Past studies have shown that the composition of carnosic acid in rosemary reduces the amount of free radicals in the brain and reduces the risk of stroke and other brain neurodegenerative diseases such as Alzheimer and brain sclerosis. the present study seeks to investigate the effect of this plant on the improvement of Parkinson's disease, which has not been investigated so far. Methods: This study was performed on 35 male mus musculuses divided into 5 groups of 7. A control group, a group that we indused Parkinson's disease to them by MPTP Poison and did not give them any drugs. The following three groups of rosemary aqueous extract were dosed 100, 150 and 200 mg/kg, respectively. The results of the study were evaluated by lipid oxidation with nmol/mg unit and the activity of superoxide dismutase based on U/mg and muscle stiffness and holding the hand on the platform based on scoring systems and rotational behavior tests. Results:. In the case of muscle rigidity test, the mean score of the control group was 0.2 ± 0.06 and MPTP group was 3.5 ± 0.23. In rosemary groups with doses of 100,150 and 200 mg/kg, the scores of the groups were 3/3±0.1, 2/9±0.2 and 1/2±0.33, respectively. The activity of superoxide dismutase in the control group was 10.24±1.02 U/mg and MPTP group was 1.93±0.52 U/mg. In rosemary groups with doses of 100, 150 and 200 mg/kg, this was 2.47±0.7, 4/78±1.04 and 7/32±0.75 U/mg, respectively. In the case of MDA lipid peroxidation test the control group, was 5±1.02 nmol/mg and MPTP group was 19±2.12 nmol/mg. In rosemary groups with doses of 100,150 and 200 mg/kg, this value was 16.5±1.2, 14.9±2.05 and 10.09±0.75 nmol/mg, respectively. In all 4 tests, especially in the rosemary group at 200 mg/kg, data analysis showed a significant difference (p <0.05) compared to MPTP group. Conclusion: The result was that the Aqueous extract of rosemary plant leaves and branches, particularly at doses of 200 mg/kg, could reduce Parkinson's symptoms and control the disease.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حمید شیخکانلوی میلان
استاد مشاور :محمد امانی
استاد مشاور :اسلام ذبیحی
دانشجو :علی حسینی نیا
Additional Information:شماره پایان نامه: 0745، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی عمومی
Uncontrolled Keywords:پارکینسون، رزماری، MPTP، موش سوری، آنتی اکسیدان
کلیدواژه ها (انگلیسی):Parkinson , Rosemary, Mus musculus, Antioxidant
Subjects:QV pharmacology
WL Nervous system
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of physiology
ID Code:12044
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:27 Apr 1398 09:07
Last Modified:01 Feb 1399 12:13

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...