title

نتايج عمل داکريوسيستورينوستومي با بادکين تيوب در بيماران مبتلا به داکريوسيستيت در بيمارستانهاي سينا و علوي اردبيل از فروردين 80 تا اسفند 83

اوجاقی, حبیب ، معصومی, رحیم ، محمدی, معصومه (1384) نتايج عمل داکريوسيستورينوستومي با بادکين تيوب در بيماران مبتلا به داکريوسيستيت در بيمارستانهاي سينا و علوي اردبيل از فروردين 80 تا اسفند 83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
62kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
580kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

670kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : به دليل اينکه يکي از شايعترين تظاهرات باليني بيماريهاي چشمي، اشک ريزش و ترشح چرکي است و داکريوسيستيت جزء علل شايع آن مي باشد، جهت درمان مناسب آن جراحي DCR با بادکين تيوب توصيه مي شود. با توجه به اين درمان مناسب جهت داكريوسيستيت و با توجه به اينکه سابقاً در استان چنين تحقيقي صورت نگرفته است، بر آن شديم تا نتايج عمل DCR با بادكين تيوب در بيماران مبتلا به داكريوسيستيت و عوامل مرتبط با بيماري( سن، جنس، شکل ابتلاء، چشم مبتلا، علايم موقع مراجعه، تعداد دفعات DCR قبلي ) را در بيماراني که از اول فروردين 1380 تا آخر اسفند 1383 در بيمارستان سينا و علوي اردبيل تحت عمل جراحي DCR با بادکين تيوب قرار گرفته اند، بررسي کنيم. روش تحقيق : اين مطالعه نوعي بررسي توصيفي- مقطعي است که در آن کليه افراد با سابقه عمل جراحي DCR با بادکين تيوب در بيمارستان سينا و علوي اردبيل در دوره زماني محدود ( از اول فروردين 1380 تا آخر اسفند 1383 ) که 189 نفر بودند با تماس يا پيگيري از منزل جهت معاينات بعد از عمل مراجعه و اطلاعات مورد نياز در قالب پرسشنامة طراحي شده از قبل که شامل سن، جنس، شکل ابتلاء، چشم مبتلا، علايم موقع مراجعه، تعداد DCR قبلي و بهبودي کامل، نسبي و عدم بهبودي بود ، جمع آوري گرديد و نتايج حاصل از پرونده هاي آنها از نظر آماري مورد بررسي قرار گرفت. نتايج : در اين تحقيق 194 چشم از 189 بيمار مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت 102 بيمار تحت پيگيري و بررسي قرار گرفت (البته ، علت ريزش : عدم مراجعه يا همكاري بيماران جهت پيگيري مي باشد ) و نتايج اين بررسي به شرح زير مي باشد: بيماران قبل از عمل DCR با لوله سيليکون، از نظر بيشترين شيوع علايم، اشک ريزش و ترشح چرکي (%6/55 ) و در رتبه بعدي اشک ريزش به تنهايي (%1/29 ) قرار داشت. شيوع عمل در زنان (%1/74) بيشتر از مردان (%9/25) مي باشد. درگيري يکطرفه (%3/97) شايعتر از درگيري دو طرفه (%7/2) است. درگيري چشم راست (% 4/53) بيشتر از چشم چپ (%9/43) مي باشد. بيشترين شيوع سني در عمل DCR 60-30 سالگي است. موفقيت عمل DCR با لوله سيليکون ( بادکين تيوب) ، (%3/82 ) مي باشد و عمل DCR با لوله سيليکون ناموفق (%7/17 ) مي باشد . موفقيت عمل DCR در مردان (%7/85 ) اندکي بيشتر از زنان(%5/81 ) مي باشد. متوسط سن بيماران با عمل DCR موفق بيشتر از بيماران با عمل DCR ناموفق است. نتيجه گيري : شيوع عمل DCR با بادکين تيوب در زنان بيشتر از مردان است. ميزان بهبودي کامل ( عمل DCR موفق ) در مردان اندکي بيشتر از زنان و درگيري يکطرفه بيشتر از درگيري دو طرفه و در چشم راست بيشتر از چشم چپ است. موفقيت عمل DCR در بيمارانيکه تنها با اشک ريزش مراجعه کرده اند، بالا مي باشد و نيز در بيمارانيکه تنها با شکايت ترشح چرکي مراجعه کرده اند بالاتر (%100) است. به هر حال نتايج عمل DCR هنوز نتوانسته به خواسته چشم پزشکان و بيماران به طور کامل پاسخ دهد. بررسي علت يا علل عدم موفقيت و انجام کارآزمايي باليني و براي افزايش ميزان موفقيت توصيه مي گردد.


خلاصه انگلیسی

Introduction: One of the Most Common Causes of Epiphora or abnormal tearing or Recurrent infection is Dacryocystitis. TheDacryocystorhinostomy operation, which nvolves fistulization Of the lacrimal sac in to the nascel cavity, may alleviate the symptoms . Because such a research has never been done in Ardebil province, we decided to study the results of the DCR with Budkin Tube in patients who have been Dacryocystitis in sina And Alavi hospital Sinca farvardin 80 to late Esfand 83. Materials & Methods: This study is a kind of periodic descriptional survay in which all of the people (189) who had history of DSR in admited time at Sina and Alavi hospital were asked to continue the treatment to after operation and completing the required information (questionnaire) which included the age, sex, form of the affection, the affected eye, The number of DCR, Complete recover or relative one, … . so the results of their records were analyzed from the statistical point of view . Results: In this study, 194 eyes of 189 patients (49 male, 140 Female were examined). The average age of the patients was 41 years . (rang 30 – 40 , SD = 41/7 % years). Common presentationts were epiphora and purelant Discharg (55/6 %). 5 of them had (2/7 %) bilateral involving and 184 (97/3%) had unilateral one. The surgery was successful in cases (82/3 %) . Conclusion: This study showed that the patients with over 60 years old were affected the others . Also the rate of recovery among unilateral groups was more than bilateral ones . Suggestions: The rate of recovery is high at over 60 years old groups, so it is recommended that the patients of this group undertake a therapy with DCR . Although chronic dacryocystitis may resolve spontaneously in infants, it will usually be a recurring problem in older children and adults until surgical intervention

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حبیب اوجاقی
استاد مشاور :رحیم معصومی
نگارنده :معصومه محمدی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0201
کلید واژه ها:داكريوسيستورينوستومي - داكريوسيستيت - اپي‌فورا - ميزان بهبودي - اردبيل
کلید واژه ها (انگلیسی):Dacryocystorhinostomy , Dacryocystitis , Epiphora , rate of recovery , Ardebil
موضوعات :WW چشم پزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه جراحی
کد شناسایی :121
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :12 مهر 1388 07:30
آخرین تغییر :30 فروردین 1393 13:16

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...