title

بررسی فراوانی و نوع آستیگماتیسم و عوارض چشمی بیماری‏های همراه در بیماران کاندید عمل جراحی کاتاراکت در طی یک سال از فروردین ماه 97 لغایت اسفند 97 در بیماران مراجعه کننده به مرکز جراحی نور اردبیل

اوجاقی, حبیب and شرقی, افشان and رنجبر, آرزو (1398) بررسی فراوانی و نوع آستیگماتیسم و عوارض چشمی بیماری‏های همراه در بیماران کاندید عمل جراحی کاتاراکت در طی یک سال از فروردین ماه 97 لغایت اسفند 97 در بیماران مراجعه کننده به مرکز جراحی نور اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.




[img]
Preview
Text - final reserch project report
568kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
86kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

سابقه و هدف: هدف جراحی کاتاراکت، بدست‏ آوردن بهترین نتایج پس از عمل و بازیابی مجدد دید چشم است؛ آستیگماتیسم و بیماری‌های همراه چشمی فاکتورهایی هستند که تاثیر قابل توجهی بر حدت بینایی پس از عمل دارند. مطالعه‏ی حاضر با هدف بررسی فراوانی و نوع آستیگماتیسم و عوارض چشمی بیماری‏های همراه در بیماران کاندید عمل جراحی کاتاراکت در طی یک سال از فروردین ماه 97 لغایت اسفند 97 در بیماران مراجعه کننده به مرکز جراحی نور اردبیل انجام گرفت. مواد و روش‏ها: مطالعه از نوع case series بود که طی آن همه بیماران کاندید جراحی کاتاراکت در مرکز جراحی نور اردبیل از اول فروردین ماه 97 لغایت اسفند ماه 97 به طور آینده‏ نگر و با روش نمونه‏ گیری سرشماری وارد مطالعه شدند. در همه بیماران بررسی‏های قبل از عمل شامل معاینه ته چشم، معاینه با اسلیت لمپ، تونومتری، حدت بینایی و فوندوسکوپی به وسیله مردمک‏های دیلاته انجام گرفت. مقادیر دموگرافیک و کراتومتریک قبل از عمل جراحی با استفاده از دستگاه اتورفرکتوکراتومتر جمع‏ آوری شد. در نهایت داده‏ه ای جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS نسخه 25 شده و تحت آنالیز آماری قرار گرفت. یافته‏ ها: درمجموع 1018 چشم مربوط به 780 بیمار بررسی شد. میانگین سنی بیماران 43‏/‏11‏±‏88‏/‏65 سال و 445 نفر (57/1‏%) مونث بودند. میانگین کراتومتری محور پرشیب 86‏/‏1‏±‏75‏/‏44 D و محور کم ‏شیب 69‏/‏1‏±‏82‏/‏43 D بود. زنان به طور قابل ملاحظه ‏ای، قرنیه ‏ی پرشیب ‏تری نسبت به مردان داشتند. انواع کاتاراکت براساس سیستم LOCS III عبارت بود از ساب‏ کپسولار خلفی 37/4‏%، نوکلئار 28‏%، کورتیکال 1‏%، و مختلط 33/6‏%. انواع آستیگماتیسم عبارت بود از: 34/7‏% موافق قاعده (WTR)،‏ 29/3%مخالف قاعده (ATR)، و 35/3‏% مایل. ارتباط آماری معناداری بین نوع آستیگماتیسم با جنسیت و گروه‏های سنی وجود داشت (P<0/001) به طوری که شیوع WTR و مایل در زنان و شیوع ATR در مردان بیشتر بود و اینکه شیوع WTR در گروه‏های سنی پایین ‏تر و شیوع ATR در گروه‏های سنی بالاتر، بیشتر بود. 70/8‏% از چشم ‏ها دارای آستیگماتیسم حداقل 0/5 دیوپتر، 33/6‏% دارای آستیگماتیسم حداقل 1 دیوپتر، 16/2‏% دارای آستیگماتیسم حداقل 1/5 دیوپتر، و 9/2‏% دارای آستیگماتیسم حداقل 2 دیوپتر بودند. 32/3 درصد از کل بیماران، حداقل یک بیماری چشمی همراه داشتند که شایع‏ترین آنها ﺳﻨﺪرم ﺳﻮدواﻛﺴﻔﻮﻟﻴﺎﺳﻴﻮن (8/2‏%)، رتینوپاتی دیابتی (6/8‏%)، و گلوکوم (4/2‏%) بودند. نتیجه‏ گیری: به طور خلاصه این مطالعه بر روی نمونه ‏ای از بیماران کاندید عمل جراحی کاتاراکت در اردبیل نشان داد که شیوع قابل ملاحظه‌ای از آستیگماتیسم بزرگتر از 1 دیوپتر و بیماری‌های همراه چشمی پیش از عمل در این بیماران وجود دارد که این یافته ‏ها لزوم و اهمیت انجام اقداماتی برای مدیریت پیش از عمل بیماری‏های چشمی همراه و تصحیح همزمان آستیگماتیسم در طی جراحی کاتاراکت به منظور بهبود هرچه بیشتر پیامدهای بینایی در این دسته از بیماران را برجسته می ‏سازد.

Title

Frequency and type of astigmatism and ocular complications of associated diseases in patients undergoing cataract in patients reffered to Ardabil Noor surgery center within a year of the March 2018 till March 2019

English Abstract

Background and objective: The goal of cataract surgery was to obtain the best post-operative results and to re-establish eye vision; Astigmatism and ocular comorbidities are factors that have a significant impact on visual acuity after surgery. The present study was conducted to determine the frequency and type of astigmatism and ocular complications of associated diseases in patients undergoing cataract in patients reffered to Ardabil Noor surgery center within a year of the March 2018 till March 2019. Methods: The study was a case series in which all patients scheduled for cataract surgery at Ardabil Noor surgery center, within a year of the March 2018 till March 2019, prospectively were included in the study using census sampling method. In all patients, preoperative examinations including ophthalmologic examination, slit lamp examination, tonometry, visual acuity and funduscopy were performed by dilated pupils. Demographic and keratometric values were collected before surgery using Auto Refractokeratometer. Finally, the collected data was entered into SPSS software version 25 and analyzed. Results: A total of 1018 eyes of 780 patients were considered. The mean age of the patients was 65.88 ± 11.43 years and 445 (57.1%) of them were female. The mean keratometry of steep and flat axises were 44.75 ± 1.86 D and 44.82 ± 1.69 D, respectively. Women had significantly steeper corneas. Based on LOCS III system, the types of cataracts were as follows: Posterior subcapsular 37.4%, nuclear 28%, cortical 1%, and mixed 33.6%. Types of astigmatism were as follows: 34.7% with-the-rule (WTR), 29.3% against-the-rule (ATR), and 35.3% oblique. There was a significant relationship between the type of astigmatism with gender and age group (P <0.001) so that the prevalence of WTR and oblique was higher among women and the prevalence of ATR was higher among men and the prevalence of WTR was higher among lower age groups while the prevalence of ATR was higher among older age groups. 70.8% of the eyes have astigmatism of at least 0.5 diopters, 33.6% have astigmatism of at least 1 diopter, 16.2% have astigmatism of at least 1.5 diopters, and 9.2% have astigmatism of at least 2 diopters. 32.3% of the patients had at least one ocular comorbidity that the most common ones were as follows: pseudoexfoliation syndrome (8.2%), diabetic retinopathy (6.8%), and glaucoma (4.2%). Conclusion: This study that was performed on a sample of patients undergoing cataract surgery in Ardabil showed that there is a significant prevalence of corneal astigmatism > 1.00 D and preoperative ocular comorbidities among these patients. These findings highlight the importance of preoperatively management of ocular comorbidities and simultaneously correcting of astigmatism during cataract surgery in order to achieve better vision outcomes in these patients.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حبیب اوجاقی
استاد مشاور :افشان شرقی
نگارنده :آرزو رنجبر
Uncontrolled Keywords:کاتاراکت، جراحی، آستیگماتیسم، عوارض چشمی، بیماری همراه
کلیدواژه ها (انگلیسی):Cataract, surgery, astigmatism, ocular complications, ocular comorbidities
Subjects:WW Ophthalmology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Surgery
ID Code:12113
Deposited By: farhad khodaei
Deposited On:26 May 1398 09:51
Last Modified:26 May 1398 09:51

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...