title

تأثير ويتامين E در كاهش درد ناشي از ديس منوره

رحیمی, گیتی ، خیرخواه, معصومه ، محمد جعفری, اعظم (1384) تأثير ويتامين E در كاهش درد ناشي از ديس منوره. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
187kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
54kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

428kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: ديس منوره يا قاعدگي دردناك اغلب به صورت درد كرامپي قسمت تحتاني شكم با يا بدون درد پشت اطلاق مي‌شود، كه همگام با قاعدگي شروع و 72-12 ساعت طول مي‌كشد. ديس منوره شايع‌ترين مشكل در زنان بوده و به دو نوع اوليه و ثانويه تقسيم مي‌شود. ويتامين E يك ويتامين محلول در چربي است، و مطالعات اخير بيانگر تأثير حيرت‌آور اين ويتامين روي ديس منوره اوليه مي‌باشند. اين مطالعه در راستاي مطالعات قبل جهت تعيين تأثير ويتامين E در درمان ديس منوره صورت پذيرفت تا نتايج بدست آمده تأييدي بر مطالعات قبلي باشد. روش تحقيق : در اين مطالعه دو سوكور پلاسبو – كنترل ، 200 دختر از طريق پخش پرسشنامه بين خوابگاههاي دانشجويي و با توجه به معيارهاي Exclusion , Inclusion انتخاب گرديده و سپس به صورت راندوم در دو گروه درماني و پلاسبو B , A هر كدام به تعداد 100 نفر ، طبقه‌بندي شدند. به هر گروه جداگانه ويتامين E و پلاسبوي UI 400 با شكل و طعم مشابه روزي يك عدد ، 2 روز قبل و 3 روز با شروع خونريزي داده شد و درمان براي 2 دوره متوالي ادامه يافت. شدت درد براساس معيارهاي VPS , VAS و ميزان خونريزي براساس تعداد پد مصرفي و شدت علايم همراه با مقياس VAS قبل درمان و طي هر 2 ماه مصرف با آزمونهاي آماري توصيفي و تحليلي فريدمن، U- من ويتني آناليز شد. نتايج : در بررسي شدت درد ، مقدار متوسط معيار VPS در ماه دوم گروه A ، 9/0 در مقايسه با 69/1 گروه B و مقدار متوسط VAS در ماه دوم گروه A ، 4/2در مقابل 2/4 گروه B بود. 47درصد افراد موردمطالعه گروه A در ماه دوم به حد صفر معيار VPS رسيدند و اين مقدار در گروه B ، 8 درصد بود. در هر دو معيار گفته شده ، در گروه A و B ، 0001/0 < ‍P ، حاصل شد. در مورد ميزان خونريزي ، مقدار متوسط پد مصرفي ماه دوم در گروه A 5/9 با 0001/0>P در مقابل 6/9 گروه B و 05/0 P> بدست آمد. در بررسي پنج شكايت باليني همراه ديس منوره طي سه دوره ، شدت نفخ ، افسردگي ، تهوع و استفراغ در معيار VAS گروه A ، 0001/0 P < و در گروه B 05/0 P > تعيين شد . ولي در موردخستگي در هردو گروه 05/0P< معني‌دار بود. نتيجه‌گيري : نتايج حاصل بيانگر تأثير ويتامين E در كاهش درد ناشي از ديس منوره ، علايم همراه و ميزان خونريزي بدون عوارض جانبي مي‌باشد و تأثير آن طي دوره‌هاي مصرف بتدريج بيشتر مي‌شود.


خلاصه انگلیسی

Introduction: Dysmenorrhea or painful mensturation often defined as cramping, Lower abdominal pain with or without backache that occurs just prior to mense and lasts for 12-72h. Dysmenorrhea is the most common problem in women and classified as primary or secondary. Vitamin E is a fat – soluble vitamin. Recent studies show its wonderful effect on primary dysmenorrhea. This study is done in the rest of previus studies. to determine the effect of vitamin E in the treatment of dysmenorrhea, and prove the past studies result. Materials & Methods: In this double blind, placebo – controlled trial, 200 girls were chosen by distribution the questionnaire in dormitories with attention pay to inclusion and exclusion criteria. Subjects were randomly assigned to either the placebo or vitamin E group (A , B). Each of them were 100 girls that given seperately 400 UI of viatamin E and placebo daily with the same taste and appearance, Two days before the start of mensturation and the first three days of bleeding. Treatment was continued over two consecutive menstural periods. The severity of pain on base of VAS and VPS, the amount of menstural blood loss with used pads and the severity of associated symptoms in dysmenorrhea with VAS assesed in three periods, before treatment and during each 2 months use, by descriptive and analytic statistics tests. Results: In assesment of severity of pain , Mean amount for VPS in second month , group A was 0/9 VS 1/69 in group B and for VAS in second month group A was 2/4 VS 4/2 in group B. 47% partiapants group A had zero grade VPS in second month; but in group B was 8% . In both pain scales, P < 0/0001 for group A, B was determlined. Mean amount for used pads in second month group A, 9/5 with P < 0/0001 VS 9/6 with P > 0/05 in group B was reported. In assesment of five clinical compliant with dysmenorrhea, severity of abdominal blooding, depression, nausea and Vomiting in VAS group A, P < 0/0001 VS P> 0/05 Was determinded. but, Fatique in both groups had p <0/05 that was significant. Conclusion: These results are relevant for the effect of vitamin E in reduction pain of dysmenorrhea, Severity of associated symptom and used pads without any adverse effects. Vitamin E becomes more effective with each successive period of use

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :گیتی رحیمی
استاد مشاور :معصومه خیرخواه
نگارنده :اعظم محمد جعفری
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0193
کلیدواژه ها:ديس منوره - ويتامين E - درد - خونريزي - علايم همراه – اردبيل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Dysmenorrhea , Vitamin E , Pain Bleeding Loss , associated symptoms – Ardebil.
موضوعات :QV فارماکولوژی
WP بیماریهای زنان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :122
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :12 مهر 1388 07:37
آخرین تغییر :02 تیر 1393 05:44

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...