title

ميزان آگاهي دانشجويان مامايي از مراقبتهاي قبل از بارداري

بایرامی, رقیه ، همايونفر, نسرین (1388) ميزان آگاهي دانشجويان مامايي از مراقبتهاي قبل از بارداري. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامائی, 15-14 مرداد 1388, اردبیل.

[img]
پیش نمایش
Image (TIFF) - نسخه چاپ شده
25MB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: مراقبتهاي قبل از اقدام به بارداردي عامل بسيار مهمي در سلامت مادر و نوزاد است. بسياري از عوامل موثر بر پيامد ناگوار بارداري ، قبل از اقدام به بارداري قابل تشخيص، كاهش يا كنترل مي باشند. از طرف ديگر بررسي آگاهي هاي دانشجويان امكان طراحي صحيح برنامه آموزشي را فراهم مي كند. اين پژوهش با هدف تعيين آگاهي دانشجويان مامايي از مراقبت هاي قبل از بارداري انجام گرفته است. مواد و روش: اين پژوهش، مطالعه اي توصيفي است كه بصورت مقطعي سرشماري انجام شده است و در آن كليه دانشجويان ترم آخر كارشناسي مامايي دانشگاه علوم پزشكي اروميه (40 نفر)در 1387 مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در مطالعه پرسشنامه بود. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS تجزيه و تحليل شدند. نتايج: در حيطه هاي مختلف مراقبت قبل از بارداري، از جمله در ارزيابي عوامل خطر، آگاهي60% از واحدهاي موردپژوهش در سطح متوسط بود. حدود 70% واحدهاي مورد پژوهش عملكرد ضعيف در زمينه آموزش و مشاوره قبل از اقدام به بارداري زنان متقاضي ارائه خدمات در مراكز بهداشتي درماني داشتند. نتيجه گيري: ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان مامايي در اين پژوهش در رابطه با مراقبتهاي قبل از بارداري در سطح متوسط و ضعيف قرار داشت، لذا توصيه مـي شود آموزش و يادگيري اين مبحث در برنامه آموزش مامايـي مورد توجه بيشتر مسئولين آموزشي، مربيان و دانشجويان قرار گيرد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :رقیه بایرامی
کلید واژه ها:آگاهي ، مراقبتهاي قبل از بارداري ، دانشجويان مامايي
موضوعات :WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :1238
ارائه شده توسط : خانم نسرین همایونفر
ارائه شده در تاریخ :21 اردبهشت 1389 12:22
آخرین تغییر :23 خرداد 1397 10:20

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...