title

ميزان بروز و علل تولد نوزادان كم وزن در بيمارستانهاي اردبيل در سال 1385

میرزا رحیمی, مهرداد ، سعادتی, حکیمه ، براک, منوچهر ، عباسقلی زاده, ناطق ، اعظمی, احد ، انتشاری مقدم, افسانه (1388) ميزان بروز و علل تولد نوزادان كم وزن در بيمارستانهاي اردبيل در سال 1385. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 9 (1). ص.ص.69-79. شاپا 1735-2452

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
230kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://journals.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

زمينه و هدف: تولد با وزن کمتر از 2500 گرم (به عنوان حاصل زايمان پيش از موعد و يا محدوديت رشد داخل رحمي) شاخص عمده ارزيابي سلامت نوزادي و شير خواري مي باشد. علل عمده شيرخواران با وزن کم در کشورهاي صنعتي، تولد زودرس است، در حالي که در کشورهاي در حال توسعه علت آن اغلب محدوديت رشد داخل رحمي است. علل متفاوتي شامل علل دموگرافيک و رفتاري در دوران قبل از حاملگي و حين حاملگي در بروز LBW (نوزادان با وزن تولد کمتر) موثر مي باشند که با شناسايي و کنترل اين عوامل خطر ميزان بروز LBW و مرگ و مير نوزادان کاهش مي يابد. اين مطالعه با هدف شناسايي عوامل خطر LBW در شهر اردبيل انجام شده است. روش کار: در اين مطالعه مورد - شاهدي همه نوزادان کم وزن متولد شده در سال 1385 در بيمارستانهاي آرتا، علوي و سبلان اردبيل مورد مطالعه قرار گرفتند. نوزادان متولد شده با وزن کمتر از 2500 گرم (n=470) به عنوان گروه مورد و 482 نوزاد متولد شده با وزن بيش از 2500 گرم به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. اطلاعات از طريق پرسشنامه، مصاحبه با مادر و معاينه فيزيکي جمع آوري گرديد و اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS در سطح معني داري (P<0.05)مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: طبق نتايج بدست آمده از اين تحقيق ميزان بروز LBW در بيمارستانهاي شهر اردبيل %6.4 مي باشد. و در اين مطالعه ارتباط معني داري بين نارسي و سن حاملگي کمتر از 37 هفته، سن، وزن و شغل مادر، چند قلويي، پارگي زودرس کيسه آب و سابقه زايمان با نوزاد كم وزن، مصرف دارو و بيماري هاي مادر، خونريزي واژينال مادر در طول حاملگي، ناهنجاريهاي مادرزادي، فاصله کمتر از 2 سال بين دو حاملگي اخير با بروز كم وزني نوزاد بدست آمد. ولي رتبه تولد، مراقبت بهداشتي در طول مدت حاملگي، مصرف اسيد فوليك، آهن، سيگاري بودن و اعتياد مادر، محل زندگي (شهر يا روستا)، ميزان تحصيلات مادر و ازدواج فاميلي با بروز كم وزني ارتباط معني داري نداشت. نتيجه گيري: مهمترين ريسك فاكتورهاي LBW در نوزادان اين منطقه بيشتر نارسي يا سن حاملگي کمتر از 37 هفته، چند قلويي، پارگي زودرس کيسه آب، سن مادر ?35 سال وزن مادر 50kg> و بيماريهاي مادر مي باشد.

عنوان انگليسي

Incidence and Risk Factors of Low-Birth-Weight Infants

خلاصه انگلیسی

Birth weight less than 2500gr (as result of preterm delivery and/or intrauterine growth restriction (IUGR)) are a major cause of both neonatal and infant mortality rate. Predominate cause of LBW in developed countries is preterm birth, whereas in developing countries is more often IUGR. Different risk factors, including demographic, behavioral and presentational and gestational factors are effective in LBW incidences which can reduce LBW and neonatal mortality rate by identification and control of the risk factors. The present study has been carried out with purpose of identification and decreasing the LBW rate in Ardabil. Material and Method: In this case – control study all babies deliverd in 2006 hospitals in Ardabil were investigated. Every neonate whose weight was less than 2500gr was taken as a case (n=470) and 482 neonates whose weight was more than 2500gr was taken as a control. Data gathering was done through questionnaires, interviewing the mothers and physical examination. The obtained data analyzed statistically through SPSS, as well as Chi-square, fisher tests and T test at the significant level P<0/05 . Results: In the present study, the percent of LBW amount to %6.4 in Ardabil hospitals. The results of our study shown that significantly relation existed between prematurity and gestational age<37wk, mother’s age, mother’s job and maternal weight, premature rupture of membranes (PROM), maternal diseases, multiple births, bleeding in during pregnancy, interval between pregnancies less than <2 years, prior history of low birth weight, use of drugs by mother in pregnancy, congenital malformation with LBW. Also in this study rate of cesarean section was higher in the control group, therefore reason of cesarean section is necessary determination in Ardabil city. In this study relation between parity, the use of Folic Acid, Fe, cigarette smoking and addiction of mother, living place (village or city), family marriage, health care and mother’s education were not significant with LBW. Conclusion: The LBW important risk factors in Ardabil hospitals were prematurity or gestational age<37wk, multiple pregnancies, PROM, mother’s age over 35 years, and maternal weight <50kg, maternal diseases.

نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مهرداد میرزا رحیمی
کلیدواژه ها:نارسي، نوزاد کم وزن، ميزان مرگ و مير نوزاد
کلیدواژه ها (انگلیسی): Low birth weight infant , neonatal mortality rate, prematurity
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :1247
ارائه شده توسط : دکتر حکیمه سعادتی
ارائه شده در تاریخ :15 اردبهشت 1389 09:06
آخرین تغییر :16 بهمن 1391 11:50

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...