title

بررسي شيوع آمبليوپي ، انواع و علل مرتبط با آن در مدارس راهنمايي اردبيل در سال 1383.

معصومی, رحیم and اوجاقی, حبیب and امینی ثانی, نیره and جعفرزاده, سارا (1384) بررسي شيوع آمبليوپي ، انواع و علل مرتبط با آن در مدارس راهنمايي اردبيل در سال 1383. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] Text - final reserch project report
476kB
[img] Text - final reserch project report
121kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : هدف : تعيين شيوع آمبليوپي، انواع و علل مرتبط با آن در مدارس راهنمايي شهرستان اردبيل در سال 1383. تعريف : آمبليوپي عبارت است از کاهش ديد چشمها بدون اختلال ارگانيک اوليه در مسير بينايي که در اثر وجود عيوب رفرکتيو يا استرابيسم و اختلالات فيزيکي در دوران کودکي يا به طور کلي تحريک ناکافي سيستم بينايي در دوران حساس آن ايجاد مي شود. در اکثر کشورها و از جمله در ايران يکي از مسيل مهم اجتماعي و اساسي ترين مشکلات بينايي که نقش مهمي را در کاهش بينايي ايفا مي کند آمبليوپي مي باشد. روش‌ تحقيق : مطالعه انجام شده از نوع توصيفي – مقطعي مي باشد که بر روي 4548 دانش آموز دوره ي راهنمايي در شهرستان اردبيل انجام شده است. 913 نفر از اين دانش آموزان دختر و 3635 نفر از آنها پسر مي باشد اين دانش آموزان ابتدا توسط اپتومتريستها، با همکاري چشم پزشک مسئول و به وسيله ي چارت اسنلن غربالگري شدند و موارد مشکوک جهت بررسي مجدد به درمانگاه چشم ارجاع و به وسيله چشم پزشک معاينه و علت يابي گرديد. اطلاعات لازم در پرسش نامه ها درج گرديد و سپس آمار به دست آمده توسط نرم افزار SPSS و به روش کاي اسکوئر (square Chi-) مورد آناليز قرار گرفتند. نتايج : بر اساس نتايج بدست آمده 4/11 درصد از کل معاينه شوندگان (520 نفر) داراي عيب انکساري، 63/2 درصد داراي آمبليوپي (120 نفر) و 9/. درصد داراي استرابيسم (43 نفر ) مي باشند. شايع ترين نوع آمبليوپي آنيزومتروپيک مي باشد (59 درصد از کل موارد آمبليوپي ) و سپس آمبليوپي استرابيسميک (2/19 درصد ) مي باشد . در رده ي بعدي آمبليوپي ايزوآمتروپيک با 15 درصد و آمبليوپي ميريديونال با 5 درصد و آمبليوپي ناشي از نيستاگموس با 8/1 درصد از کل موارد آمبليوپي قرار دارد. شايعترين علت آمبليوپي استرابيسميک، ايزوتروپي است (5/69 درصد از کل موارد آمبليوپي استرابيسميک). در اين تحقيق ارتباط معني داري بين آمبليوپي و وجود آن در خانواده يافت شد . همچنين بين انواه و ميزان عيوب انکساري و آمبليوپي ارتباط معني داري وجود دارد. بيشترين ميزان آمبليوپي رفرکتيو مربوط به هيپروپي بالاي 3 ديوپتر (5/29 درصد ) مي باشد. عيب انکساري هيپروپي در بين پسران بيشتر از دختران و آستيگماتيسم کمتر از دختران مي باشد. از بين 4548 نفر دانش آموز مورد مطالعه 18 نفر سابقه درمان آمبليوپي را عنوان مي کردند که 5/44 درصد از آن ها (8 نفر) در حال حاضر نيز از آمبليوپي رنج مي برند. نتيجه گيري : به نظر مي رسد که ميزان شيوع آمبليوپي در اردبيل مطابق با ساير کشورهاي دنيا و ايران مي باشد. آمبليوپي رفرکتيو نسبت به ساير مناطق از شيوع بالاتري برخوردار است که به نظر مي رسد دليل اين امر بيشتر مربوط به عدم آگاهي مردم از لزوم استفاده از عينک و فرهنگ اجتماعي - اقتصادي پايين باشد و در نهايت اينکه کيفيت درمان به دلايل مختلف در بيماران مبتلا به آمبليوپي پايين مي باشد.

Title

To determine prevalence of Amblyopia, relevant enthiology and risk factors of amblyopia in guidance school of Ardabil city in 1383

English Abstract

Introduction: Definition , Amblyopia is reduced visual acuity without primary structural abnormality of the visual path way, caused by an optical, physical or ocular alignment defect during early child hood or in general improper stimulation during the sensitive period of visual development, in the most country and in Iran, amblyopia is the major visual problem that have a important part in reduce of visual acuity. Materials & Methods: This study is descriptive and cross-sectional study of 4548 guidence school students in Ardabil city. 913 persons were female and 3635 persons was male. This students primarly was screened by optometrists and with used of snelen chart and informations was registered in questionaris. Then this results analysed by SPSS and with chi-square(K2) Metod. Results: From 4548 persons, 11.4% (520 persons) had refreactive errors, 2.63% (120 persons) had amblyopia and 0.9% (43 persons) were with strabismic defects. Most common cause of Amblyopia is Anisometropia with 59% of whole cause of amblyopia and then strabismic amblyopia with 19.2%, Iso ametropic amblyopia with 15% Miridional amblyopia with 5% and nystagmic amblyopia with 1.8 percent of whole cause of amblyopia, respectively. Most common ethiology of strabismic amblyopia is isotropia with 69.5 percent of strabismic group of amblyopia. This study shows the meaning relation and association between amblyopia and Familiar history of amblyopia, also between kinds and amounts of refravtive defects and amblyopia. The most amount of refractive amblyopia is relevant to over 3 diopter hyperopia (22.5% of refractive amblyopia). Hyperopia in males is more and Astigmatism is less than females. From 4585 students, 18 persons had a history of previous treatment 44.5% of this students suffer from amblyopia now. Conclusion: It is considered that the prevalance of amblyopia in Ardabil is agreeable with other countries and with results in iran too. Refractive amblyopia is more rather than other areas. The reasons of this matter due to unconsciousness to necessity of using of glasses and low socio- economic conditions of people. Finally, quality of treatment considered to be low.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :رحیم معصومی
استاد مشاور :حبیب اوجاقی
استاد مشاور :نیره امینی ثانی
نگارنده :سارا جعفرزاده
Additional Information:شماره پایان نامه : 0208
Uncontrolled Keywords:آمبليوپي - اردبيل - عيوب رفرکتيو – استرابيسم – آنيزومتروپي – ايزوآمتروپي – ميريديونال – نيستاگموس
کلیدواژه ها (انگلیسی):Amblyopia , Ardabil , Refractive errors , Strabismus , Aniso metropia , Iso ametropia , Miridional , nystagmous
Subjects:WW Ophthalmology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Surgery
ID Code:125
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:12 Jul 1388 08:08
Last Modified:30 Jan 1393 13:15

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...