title

تاثير ورزش بر فراخواني حافظه در يادگيري اجتنابي غيرفعال در موش هاي سفيد بزرگ آزمايشگاهي نر جوان

سعادتی, حکیمه ، ببری, شیرین ، احمدی اصل, ناصر ، مشهدی, محمد (1388) تاثير ورزش بر فراخواني حافظه در يادگيري اجتنابي غيرفعال در موش هاي سفيد بزرگ آزمايشگاهي نر جوان. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ــ 3 (1). ص.ص.41-49. شاپا 1735-7799

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
219kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://journal.muq.ac.ir

خلاصه فارسی

زمينه و هدف: ورزش يک تمرين رفتاري ساده و در عين حال گسترده مي باشد که سيگنال هاي متوالي مرتبط با فرآيندهاي سيستم عصبي مرکزي متنوع سلولي و مولکولي را فعال مي کند. تاثير ورزش بر سيستم عصبي و حافظه از مسايلي است که در سال هاي اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. اين مطالعه با هدف تعيين اثرات ورزش بر يادگيري، تثبيت و فراخواني حافظه در رت هاي جوان انجام گرفت. روش بررسي: در اين تحقيق تجربي 50 رت نر نژاد ويستار با متوسط سني 4-3 ماه به طور تصادفي به 5 گروه 10 تايي تقسيم شدند. گروه کنترل ابتدا در دستگاه اجتنابي غيرفعال آموزش ديده و 10 دقيقه، 24 ساعت، 10 روز و 3 ماه بعد مورد آزمايش قرار گرفتند. دو گروه ورزشي از رت ها در دستگاه تريدميل با سرعت 17 متر در دقيقه براي 10 روز و 3 ماه، ورزش کردند و سپس توسط دستگاه اجتنابي غيرفعال آموزش ديده و 10 دقيقه و 24 ساعت بعد تست گرديدند. دو گروه ورزشي ديگر جهت بررسي اثر ورزش در فراخواني حافظه، ابتدا توسط روش اجتنابي غيرفعال آموزش ديده و 10 دقيقه و 24 ساعت بعد تست شدند. اين گروه سپس در دستگاه تريدميل مانند دو گروه ورزشي قبلي ورزش کردند. اين گروه ها بعد از اتمام ورزش مجددا آزمايش شدند. تجزيه و تحليل يافته ها با استفاده از آزمون هاي T و Paired T انجام گرفت. يافته ها: در اين مطالعه ورزش کوتاه مدت (10 روز) و بلند مدت (3 ماه) قبل از آموزش، زمان تاخير را در يادگيري اجتنابي غيرفعال به طور معني داري (P<0.05) افزايش داد، اما ورزش کوتاه مدت و بلند مدت بعد از آموزش تاثير معني داري بر زمان تاخير در مقايسه با قبل از ورزش نداشت. نتيجه گيري: بنابرين مي توان نتيجه گيري نمود که در مطالعه حاضر فعاليت فيزيکي و ورزش اثر مثبت بر تثبيت حافظه و يادگيري دارد، اما تاثير معني داري بر فراخواني ندارد.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :حکیمه سعادتی
کلید واژه ها:ورزش، فراخواني حافظه، تريدميل، رت، يادگيري اجتنابي
کلید واژه ها (انگلیسی):exercise, memory retrieval,treadmill, rat, Passive avoidance learning,
موضوعات :QT فیزیولوژی
کد شناسایی :1251
ارائه شده توسط : دکتر حکیمه سعادتی
ارائه شده در تاریخ :15 اردبهشت 1389 13:47
آخرین تغییر :17 بهمن 1391 08:00

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...