title

مقایسه میزان ترک عاجی درطی آماده‌سازی کانال دندان به وسیله‌ی فایل‌های روتاریProtaper universal، Protaper next، Reciproc و Reciproc blue درمحیط آزمایشگاهی

فرهنگ, رباب and گله دار, سعیده and واثقی, فاطمه (1398) مقایسه میزان ترک عاجی درطی آماده‌سازی کانال دندان به وسیله‌ی فایل‌های روتاریProtaper universal، Protaper next، Reciproc و Reciproc blue درمحیط آزمایشگاهی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
2MB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
105kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

14MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

2MB

Persian Abstract

مقدمه: در حال حاضر محبوبیت فایل‌های روتاری نیکل تیتانیوم (NiTi)، به علت برتری آن‌ها نسبت به فایل‌های استینلس استیل درحال افزایش است؛ با وجود مزایای فایل‌های روتاری خطر ایجاد ترک در دیواره‌های کانال ریشه در هنگام استفاده از این فایل‌ها مشاهده می‌شود. این پایان‌نامه با هدف مقایسه میزان ترک عاجی در طی آماده‌سازی کانال دندان به‌وسیله‌ی فایل‌های روتاریProtaper universal، Protaper next، Reciproc و Reciproc blue در محیط آزمایشگاهی انجام پذیرفت. مواد و روش کار: در این مطالعه آزمایشگاهی؛ 75 دندان پره مولر مندیبل انسانی با طول ریشه برابر و بدون انومالی تکاملی و بدون کرو انتخاب و به صورت تصادفی در 5 گروه (n=15) قرار گرفتند. دندان‌های 4 گروه طبق دستور کارخانه سازنده با استفاده از یکی از فایل‌هایprotaper universal،protaper next،Reciproc وReciproc blue پاکسازی و شکل‌دهی شدند و یک گروه به عنوان گروه کنترل انتخاب گردید. در تمامی فایل‌ها از ماده‌ی شست‌وشو کننده‌ی 2/5% هیپوکلريت سديم بین هر وسیله در طی آماده‌سازی کانال استفاده گردید. پس از آماده‌سازی، تمامی ریشه‌ها به‌صورت عمود بر محور طولی دندان، به فواصل 9،6،3 میلی‌متر از اپکس بوسیله اره الماسی و آب به‌عنوان خنک‌کننده، مقطع زده شد. هر مقطع توسط استريو میکروسکوپ بررسی‌شده ازلحاظ وجود نقايص عاجی بررسی گردید. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار Spss نسخه 23 با استفاده از آزمون‌های آماری کای دو و آزمون دقیق فیشر در سطح 05/0 خطا تحلیل گردید. نتایج: بیشترین میزان ترک عاجی در ناحیه 6 و ۹ میلی‌متری اپکس در گروه، Protaper Universal و در ناحیه 3 میلی‌متری در گروه Protaper next مشاهده شد؛ هیچ‌گونه ترک عاجی در مقاطع 6، 3 و ۹ میلی‌متری، در گروه کنترل که هیچ نوع آماده‌سازی بر روی آن انجام نگرفته بود، مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد که فایل‌های روتاری protaper universal، protaper next، Reciproc، Reciproc blue در شکل‌گیری ترک عاجی در طی درمان اندودونتیک، مؤثر است. مقدار ترک ایجاد شده توسط Protaper universal به صورت معناداری نسبت به Reciproc blue بیشتر بود (P<0.05). همچنین میزان ترک کلی عاج ایجاد شده توسط فایل روتاری Next protaper به صورت معناداری نسبت به Reciproc blue بیشتر بود (P<0.05)؛ و میزان ترک‌ عاجی در ناحیه آپیکال نسبت به ناحیه کرونال و میانی کمتر بود. نتیجه‌گیری: تمام سیستم‌های روتاری باعث ترک‌های دندانی می‌شوند. به نظر می‌رسد Reciproc blue جایگزین مناسبی برای سایر سیستم‌های روتاری می‌باشد؛ زیرا استفاده از این سیستم روتاری باعث صرفه‌جویی در وقت و هزینه می‌شود و آسیب به دیواره‌های دندان را به حداقل می‌رساند.

Title

Comparative evaluation of dentinal crack formation after root canal preparation using proTaper universal, protaper next, reciproc and reciproc blue

English Abstract

Introduction: Currently the popularity of NiTi rotary files is increasing because of their superiority over stainless steel files; despite the benefits of rotary files, there is a risk of cracking in the root canal walls when using these files. The aim of this thesis was to compare the rate of dentin cracking during tooth canal preparation using Protaper universal, Protaper next, Reciproc and Reciproc blue rotary files in vitro. Materials and Methods: In this in vitro study, 75 human mandibular premolar teeth with equal root length, without developmental anomaly and without spherule were selected and randomly divided into 5 groups (n = 15). Teeth of 4 groups were cleaned and shaped according to the manufacturer's instructions using one of the protaper universal, protaper next, Reciproc and Reciproc blue files and one group was selected as a control group. In all the files, 2.5% sodium hypochlorite was used as washing liquid between each device during channel preparation. After preparation, all roots were sectioned perpendicular to the longitudinal axis of the tooth at distances of 3, 6 and 9 mm from the apex with a diamond saw and water as a coolant. Each section was examined by stereo microscope to examine the presence of dentin defects. The obtained data were analyzed by SPSS software version 23 using chi-square and Fisher exact tests at the 0.05 level of error. Results: Maximum dentin crack was observed in Protaper Universal in 6 and 9 mm in Apex group and protaper next in 3 mm; no dentin crack was observed in 3, 9and 9 mm sections in control group where no preparation was done. The results also showed that rotary files of protaper universal, protaper next, Reciproc, Reciproc blue are effective in the formation of dentin crack during endodontic treatment. The amount of crack created by Protaper universal was significantly higher than Reciproc blue (P <0.05). Also, the overall dentin crack rate by the Next protaper rotary file was significantly (P <0.05) higher than that of the Reciproc blue; Conclusion: All rotary systems cause dental cracks. Reciproc blue seems to be a good alternative to other rotary systems because it can save time and cost and minimize damage to the tooth walls.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :رباب فرهنگ
استاد مشاور :سعیده گله دار
دانشجو :فاطمه واثقی
Uncontrolled Keywords:آماده‌سازی کانال دندان، ترک عاجی، فایل‌های روتاری
کلیدواژه ها (انگلیسی):Dental Canal Preparation, Dentin Crack, Rotary Files
Subjects:WU Dentistry. Oral surgery
Divisions:Department of Dentistry > Research Unit -Submitted Thesis
Department of Dentistry > Department of Endodontics
ID Code:12695
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:21 Nov 1398 07:57
Last Modified:18 Mar 1399 09:02

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...