title

بررسي كيفيت كنترل درد پس از عمل جراحي آپاندكتومي در بيماران بستري در بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل در نيمه اول سال 1383

نوروزی, ودود and فیضی, ایرج and امانی, فیروز and زمانی, پونه (1384) بررسي كيفيت كنترل درد پس از عمل جراحي آپاندكتومي در بيماران بستري در بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل در نيمه اول سال 1383. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - final reserch project report
47kB
[img] Text - final reserch project report
169kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

395kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

551kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : درد به صورت يك مكانيسم دفاعي براي بدن است كه به دنبال بروز آسيب در بافت‌هاي مختلف بدن ايجاد مي‌شود، بروز درد را مي‌توان از اكثر زخم‌هاي جراحي انتظار داشت كه اين درد در اكثر موارد ظرف چند روز پس از جراحي به تدريج تخفيف مي‌يابد اين درد مي‌تواند در نتيجه تغييرات سايكولوژيكي و كلينيكي باعث افزايش مورتاليته و موربيديته بيماران و كاهش كيفيت زندگي شود، با توجه به نتايج كلينيكي منفي كه در نتيجه درد پس از جراحي ايجاد مي‌شود، مطالعه حاضر براي بررسي كيفيت كنترل درد پس از عمل جراحي آپاندكتومي در يك مقطع زماني شش ماهه در بيماران بستري در بيمارستان فاطمي اردبيل صورت گرفته است. روش‌ تحقيق : در اين مطالعه كه از نوع توصيفي ـ مقطعي به روش آينده‌نگر مي‌باشد، تعداد 200 نفر از بيماران بالاي 15 سال كه در نيمه اول سال 83 تحت جراحي آپاندكتومي قرار گرفته بودند به صورت نمونه‌گيري تصادفي انتخاب شدند. كنترل درد، در مورد تمام بيماران توسط روش تزريق داخل عضلاني داروهاي مخدر به فواصل هر 8 ساعت مي‌باشد، كليه بيماران در 12 ساعت پس از اتمام جراحي مورد مطالعه قرار گرفته و جهت تخمين شدت درد پس از عمل از روش درجه‌بندي 10ـ0 استفاده شده است، اطلاعات حاصل در قالب پرسشنامه تنظيم شده و با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج : از بين 200 بيمار كه تحت عمل جراحي آپاندكتومي قرار گرفته بودند 101 نفر (5/50%) زن و 99 نفر (5/49%) مرد بودند، در 123 نفر (5/61%) از بيماران داروي پتيدين، 51نفر (5/25%) داروي متادون و در 26 نفر (13%) از داروي پنتازوسين جهت كنترل درد استفاده شده بود. از نظر شدت درد پس از عمل با توجه به معيارهاي درجه‌بندي شدت درد، 26 نفر (13%) از بيماران درد خفيف، 76 نفر (38%) درد متوسط و 98 نفر (49%) درد شديد پس از جراحي را تجربه كرده بودند. همچنين در 107 نفر (5/53%) از بيماران سه ساعت اول پس از جراحي زمان حداكثر شدت درد بوده است. از نظر سني كمترين شدت درد در متوسط سني 1/27 و بيشترين شدت درد در 9/22 سال مي‌باشد، براساس تفكيك جنسي در 48 نفر (4/48%) از مردان و 50 نفر (7/49%) از زنان شدت درد پس از جراحي در حد شديد، در 36 نفر (3/36%) از مردان و 40 نفر (6/39%) از زنان شدت درد در حد متوسط و و در 15 نفر (3/15%) از مردان و 11 نفر (7/10%) از زنان درد در حد خفيف بوده است، براساس نوع داروي مصرفي به ترتيب 22 نفر (1/43%) . 4 نفر (2/3) از مصرف كنندگان متادون و پتيدين شدت درد خفيف، در 21 نفر (41%)، 5 نفر (3/19%) و 50 نفر (6/40%) از مصر ف كنندگان متادون، پنتازويس و پتيدين درد متوسط و شدت درد Severe (شديد) در مورد متادون 8 نفر (6/15)، در پنتازويس 21 نفر (7/80%) و در مورد پتيدين 69 نفر (2/56%) بوده است. نتيجه‌گيري : با توجه به عوارض و مشكلات متعددي كه مي‌تواند در نتيجه درد پس از جراحي در ارگانهاي بدن ايجاد شود من‌جمله عوارض تنفسي، قلبي عروقي، گوارشي، ادراري تناسلي و مشكلات ايمني و انعقادي لازم است كنترل درد در بيماران با دقت بيشتر انجام گيرد و با توجه به درصد بالاي درد شديد پس از عمل در مطالعه حاضر نياز به توجه بيشتر در اين زمينه را ضروري مي‌سازد.


English Abstract

Introduction: The pain act as a defensive mecanism of body which occur following tissues damage. Appearing of pain is expected in majarity of surgery wounds which in most cases gradually abate within several days after surgery. This pain could be caused psychologicall and clinical changes and result in inreases of mortality and morbidity in patients and could be reducedtheir life quality with regard of negative clinical outcomes resulting from pain of surgery, recent study was conducted with aim of surveying of quality of pain control after surgery in hospitalised patients in Fatemy hospital in Ardebil which accomlished during 6 minths period. Materials & Methods: In this study which is a descriptive Cross sectional (and protractive) study, 200 patients (age> 15 years old) that during first 6 months of 1383 had exprinced apendectomy, were randomly chosed as a samples. Pain control in all of patients were managered by narcotics that were injeected intrumacular every 8 hours. The patients were studiked at 12 hours after surgery. The rating scale of 0-10 grade was used for estimating of pain severity. Data statistic software of SPSS. Results: From 200 patients expriensing apandectomy surgery, 101 (50.5%) were female and 99 (49.5%) were male. Control of pain was achieved with pethidine, Methadex and pentazocin in 123 (41.5%), 51 (25.1%) and 26 (13%) respectively. According to severity rating measures, 26 body (13%) expreinced mild pain, 76(38%) moderate pain and 8 (49%) severe pain. Also 107 body (53.5%) reported maximum of pain during first 3 hours after surgery. The least pain in M=27.1 years of age and the most pain in m=22.9 years of age were reported respictively. Based on sex separation. 48 nody (48.4%) of males and 50 (49.7%) of females had severe pain, 36 (15.3%) of males and 140 (39.6%) of females moderate pain, 15 ( 15.3%) of males and 11 ( 10.7%) of females mild pain. Based on using nacotics, 22 body (43.1%) of methadex users, and 4 (3.2%) of pethidia users have reported mild pain 21 (41%) of methadon users, 5 (19.3%) of pentazocin users and 50 (40.6%) of pethidin users have repected moderate pain. Sever pain were reported in 8(15.6%) of methadon users, 21 (80.7%) of pentazocin users and 69 (56.2%) of pethidin users. Conclusion: with regard of multiple complications and problems resulting from pain and affect body organs inclusing respiratory, cardiovascular, gastrointestinal, urinary reproduction, immunity and coagulative problems, carefull control of pain is necessary. Cconsidering severe pain reported after surgery in this study, more attention in this field is recommended.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :ودود نوروزی
استاد مشاور :ایرج فیضی
استاد مشاور :فیروز امانی
نگارنده :پونه زمانی
Additional Information:شماره پایان نامه : 0210
Uncontrolled Keywords:درد - كنترل درد - دردپس از جراحي - اردبيل
کلیدواژه ها (انگلیسی):pain, pain management, post operative pain, Ardebil
Subjects:WO Surgery
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
Faculty of Medicine > Department of Surgery
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:127
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:12 Jul 1388 09:08
Last Modified:01 Mar 1399 12:24

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...