title

آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

همايونفر, نسرین ، مصطفی زاده, فریده ، اسدزاده, فيروزه ، رستم نژاد, معصومه ، نمازی, آسیه (1388) آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامائی, 15-14 مرداد 1388, اردبیل.

[img]
پیش نمایش
Image (TIFF) - نسخه چاپ شده
26MB

خلاصه فارسی

مقدمه: آموزش بالینی فرایند پیچیده ای است که فرصتی را فراهم می نماید تا دانش تئوری به مهارت های علمی تبدیل شود و در آن بستر مهارت های بالینی دانشجویان شکل گیرد. ضعف در این حیطه تربیت دانش آموختگانی با مهارت های حرفه ای ضعیف و کاهش کارآمدی را بهمراه خواهد داشت. شناسایی نقاط قوت و ضعف این حیطه ما را در برنامه ریزی آموزشی برای تربیت دانشجویان توانمند یاری خواهد داد. روش: در یک مطالعه توصیفی که در نیمسال دوم 87-88، از کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری و مامایی بعمل آمد، تعداد 159 پرسشنامه که حاوی 38 سوال بود تکمیل گردید. داده ها با نرم افزار spss و به صورت توزیع فراوانی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: 3/67% دانشجویان در رشته پرستاری و 7/32% در رشته مامایی مشغول به تحصیل می باشند. 7/66% زن و 3/33% مرد، میانگین سنی دانشجویان 2±25/21، 1/93% مجرد و 9/6% متاهل می¬باشند. مهم ترین نقاط قوت آموزش بالینی به ترتیب عبارت بودند از: انتظار حضور به موقع دانشجویان در محل کارآموزی توسط مربی، برگزاری کنفرانس های هفتگی برای افزایش توان علمی دانشجویان، حضور به موقع مربی بالینی در محل کارآموزی، صبر و حوصله مربی هنگام کار بالین، حمایت مربی از دانشجو در محیط بالینی، و ارائه اهداف درس در اولین روز کارآموزی و مهمترین نقاط ضعف عبارت بودند از: عدم وجود امکانات رفاهی کافی در بخش، عدم تناسب تعداد دانشجو در بخش، عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی در محیط بالین، عدم وجود قدرت تصمیم گیری دانشجو در برنامه ریزی مراقبت از بیمار، عدم ایجاد انگیزه کافی محیط آموزشی برای اشتغال به حرفه در آینده دانشجویان ذکر شده است. نتیجه گیری: مداخلاتی از قبیل بهبود امکانات رفاهی، کاهش تعداد دانشجویان در بخش، استفاده از وسایل کمک آموزشی و ایجاد انگیزه جهت ارتقاء دانش و مهارت بالینی در دانشجویان از مواردی است که می تواند منجر به بهبود وضعیت آموزشی گردد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین همايونفر
کلید واژه ها:آموزش بالینی ، دانشجو
موضوعات :WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :1273
ارائه شده توسط : خانم نسرین همایونفر
ارائه شده در تاریخ :21 اردبهشت 1389 12:12
آخرین تغییر :01 تیر 1393 08:14

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...