title

بررسی دیدگاههای پرسنل پرستاری بیمارستان فاطمی در بهبود کیفیت آموزش بالینی

کامران, عزیز and شرقی, افشان and ملک پور, عظیم and دادخواه, بهروز (1388) بررسی دیدگاههای پرسنل پرستاری بیمارستان فاطمی در بهبود کیفیت آموزش بالینی. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
443kB

Persian Abstract

مقدمه و هدف برنامه ریزان اصلی ترین بخش در آموزش پرستاری را آموزش بالینی می دانند و معتقدند که دانشجویان می توانند مهارتهای خود را در انجام مراقبت پرستاری توسعه بخشند و با مسائل حرفه خویش روبرو شوند، بهبود و ارتقای این موضوع مستلزم شناخت نقاط ضعف و قوت است که در این رابطه پرسنل پرستاری بعنوان یکی از اعضای تیم تامین کننده آموزش می توانند منبع موثری در شناسایی و رفع موانع آموزش باشند. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاههای پرسنل پرستاری بیمارستان فاطمی در بهبود کیفیت آموزش بالینی انجام گردید. روش اجرا این مطالعه بصورت توصیفی-تحلیلی مقطعی انجام و ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت. جامعه آماری مطالعه شامل پرسنل پرستاری بیمارستان فاطمی بوده که با نمونه گیری بصورت تصادفی ساده تعداد 30 نفر از آنان در بررسی وارد شدند، پرسشنامه ها در حضور پرسشگر تکمیل و با نرم افزار آماری SPSS 16 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته ها 27 نفر از شرکت کنندگان مونث بودند و 7/86% افراد اعلام کردند که آموزشهای داده شده پاسخگوی نیازهای دانشجویان در آینده نخواهد بود همچنین 80% افراد شیوه آموزشی رایج در بخشها را نامناسب ارزیابی نمودند که بین این دو ارزیابی رابطه معنی داری وجود داشت(p= 0/018) اکثریت افراد حضور مربی در بخش، ارایه بازخورد مناسب به دانشجو و 100% افراد آگاهی مربی به نیازهای دانشجویان، احساس مسئولیت مربی، سوابق علمی مربی را در بهبود آموزش پراهمیت اعلام کردند. بحث و نتیجه گیری با توجه به نتایج بدست آمده برنامه ریزی و تنظیم اهداف آموزش بالینی در جهت توانمندسازی دانشجویان برای ورود به محیط کار و توجه به مولفه های آموزشی در محیط بیمارستان ضروری به نظر می رسد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :عزیز کامران
Uncontrolled Keywords:پرسنل پرستاری، آموزش بالینی، بیمارستان فاطمی
Subjects:W Health professions > Medical Education W.18
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:1277
Deposited By: Dr Behrouz Dadkhah
Deposited On:23 Feb 1389 12:49
Last Modified:01 Apr 1393 07:36

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...