title

بررسی دیدگاههای پرسنل پرستاری بیمارستان فاطمی در بهبود کیفیت آموزش بالینی

کامران, عزیز ، شرقی, افشان ، ملک پور, عظیم ، دادخواه, بهروز (1388) بررسی دیدگاههای پرسنل پرستاری بیمارستان فاطمی در بهبود کیفیت آموزش بالینی. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
443kB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف برنامه ریزان اصلی ترین بخش در آموزش پرستاری را آموزش بالینی می دانند و معتقدند که دانشجویان می توانند مهارتهای خود را در انجام مراقبت پرستاری توسعه بخشند و با مسائل حرفه خویش روبرو شوند، بهبود و ارتقای این موضوع مستلزم شناخت نقاط ضعف و قوت است که در این رابطه پرسنل پرستاری بعنوان یکی از اعضای تیم تامین کننده آموزش می توانند منبع موثری در شناسایی و رفع موانع آموزش باشند. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاههای پرسنل پرستاری بیمارستان فاطمی در بهبود کیفیت آموزش بالینی انجام گردید. روش اجرا این مطالعه بصورت توصیفی-تحلیلی مقطعی انجام و ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت. جامعه آماری مطالعه شامل پرسنل پرستاری بیمارستان فاطمی بوده که با نمونه گیری بصورت تصادفی ساده تعداد 30 نفر از آنان در بررسی وارد شدند، پرسشنامه ها در حضور پرسشگر تکمیل و با نرم افزار آماری SPSS 16 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته ها 27 نفر از شرکت کنندگان مونث بودند و 7/86% افراد اعلام کردند که آموزشهای داده شده پاسخگوی نیازهای دانشجویان در آینده نخواهد بود همچنین 80% افراد شیوه آموزشی رایج در بخشها را نامناسب ارزیابی نمودند که بین این دو ارزیابی رابطه معنی داری وجود داشت(p= 0/018) اکثریت افراد حضور مربی در بخش، ارایه بازخورد مناسب به دانشجو و 100% افراد آگاهی مربی به نیازهای دانشجویان، احساس مسئولیت مربی، سوابق علمی مربی را در بهبود آموزش پراهمیت اعلام کردند. بحث و نتیجه گیری با توجه به نتایج بدست آمده برنامه ریزی و تنظیم اهداف آموزش بالینی در جهت توانمندسازی دانشجویان برای ورود به محیط کار و توجه به مولفه های آموزشی در محیط بیمارستان ضروری به نظر می رسد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :عزیز کامران
کلید واژه ها:پرسنل پرستاری، آموزش بالینی، بیمارستان فاطمی
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1277
ارائه شده توسط : دکتر بهروز دادخواه
ارائه شده در تاریخ :23 اردبهشت 1389 12:49
آخرین تغییر :01 تیر 1393 07:36

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...