title

ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1387

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر ، محمد نژاد, سجاد ، دادخواه, دلاور ، نفتچی, پروانه ، مهدوی, عبدالله (1388) ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1387. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
187kB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف بر طبق دیدگاه جدید تکنولوژی آموزشی،معلم مهمترین عامل در موفقیت در اهداف آموزشی است آشنایی با دیدگاه دانشجویان نسبت به یک معلم خوب ما را کمک می کند تا استاد را از دریچه دانشجو ببینیم و با ارایه برنامه مناسب در تنظیم فعالیتهای تدریس و ارزیابی ،تصمیم آگاهانه بگیریم این مطالعه هم در این راستا انجام شده است روش اجرا این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی است در این بررسی تعداد 390 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با استفاده از نمونه گیری طبقه ای مورد بررسی قرار گرفتند ابزار گردآوری داداه ها پرسشنامه ای مشتمل بر مهمترین ویژگیهای یک استاد خوب از دیدگاه دانشجویان در چهار حیطه دانش پژوهی، روش تدریس، توانایی ارتباط و شخصیت فردی بود کلیه داد ه ها وارد نرم افزار SPSS شده و در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده گردید. یافته ها 52/8 درصد نمونه ها زن،50 درصد از دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، 94/1 درصد مجرد و میانگین سن آنها 1/53±20/35 بوددر حیطه دانش پژوهی«تسلط استاددر درس مورد تدریس» و «ارایه مطالب جدید و روزآمد» به ترتیب با میانگین 82/±96/67.4/±4/35 در حیطه روش تدریس «روش ارزشیابی»و« شیوه بیان» به ترتیب با میانگین 1/1±4،87/64/±4/5، در حیطه توانایی ارتباط «آمادگی برای رفع اشکال دانشجویان» و «ایجاد زمینه مشارکت دانشجویان در بحث های کلاسی» به ترتیب با میانگین 1/01±1/4،1/22±3/95، در حیطه شخصیت فردی «انعطاف پذیری استاد» و «انتقاد پذیری استاد» به ترتیب با میانگین 1/01±4/12، 1/01±4/11 از ویژگیهای مهم استاد خوب از دیدگاه دانشجویان بود. بحث و نتیجه گیری نتایج حاصل از این پژوهش می تواند ملاک مناسبی جهت ارزشیابی یک استاد خوب بوده و در جهت ایجاد انگیزه و افزایش کمی و کیفی یادگیری دانشجویان موثر باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :بهروز دادخواه
کلید واژه ها:استاد خوب، دیدگاه، دانشجو
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1281
ارائه شده توسط : دکتر بهروز دادخواه
ارائه شده در تاریخ :20 اردبهشت 1389 14:28
آخرین تغییر :01 تیر 1393 07:24

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...