title

بررسي شاخص های پنتاكم در بيماران كانديد عمل جراحي PRK در مركز جراحي نور اردبيل طي سال هاي 96- 92

اوجاقی, حبیب and امانی, فیروز and مراغه چی, غزال (1398) بررسي شاخص های پنتاكم در بيماران كانديد عمل جراحي PRK در مركز جراحي نور اردبيل طي سال هاي 96- 92. MD (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.

[img]
Preview
Text - final reserch project report
3MB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
85kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

4MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

3MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: اعمال جراحی عیوب انکساری چشم در دو دهه ی اخیر بیشترین آمار جراحی غیر اورژانسی چشم پزشکی را به خود اختصاص داده اند. با توجه به تاثیر کاهش مقادیر عیوب انکساری و افزایش حدت بینایی احتمالی در افزایش کیفیت بینایی و به طور غیرمستقیم افزایش کیفیت زندگی بیماران همچنین عوارض این قبیل جراحی ها برای کسب نتایج مطلوبتر، غربالگری بسیار دقیق پیش از جراحی یکی از فاکتورهای کلیدی در موفقیت جراحی های عیوب انکساری می باشد. لذا امروزه برای به دست آوردن اطلاعات جامع از قرنیه باید اندازه گیری دقیق پارامترهای قرنیه قدامی و قرنیه خلفی در نظر گرفته شوند. هدف: تعیین اندکس های پنتاکم در بیماران کاندید عمل PRK در مرکز جراحی نور اردبیل در طی 5 سال اخیر (از ابتدای سال 92 تا انتهای سال 96) و ارتباط آنها با انواع عیوب انکساری روش اجرای تحقیق: این مطالعه به روش توصیفی مقطعی بر روی 2215 چشم از 1125 بیمار کاندید جراحی PRK صورت گرفته است. پس از تهیه چک لیست بیماران دربرگیرنده اطلاعات دموگرافیک، رفرکتیو، کراتومتری، پاکی متری، اندکس های corneal surface zoneواندکس¬های corneal thickness progressive و جمع آوری داده ها، توسط برنامه تحلیل آماری statistic IBM SPSS 25 و روش های آمار توصیفی و روشهای آماری تحلیلی از قبیلtest T، one way ANOVA)) و پیرسون جهت آنالیز داده ها استفاده گردید. نتایج: در این مطالعه میانگین سنی افراد مورد مطالعه 6/82 ± 28/48 سال و 378 نفر (% 33/6 ) مرد و 747 نفر (% 66/4 ) زن بوده اند. میانگین Spherical Equivalent در بین نمونه ها D 3/91 ± 2/50- به دست آمد. نزدیک بینی با 85/73 % بیشترین نوع عیب انکساری را شامل می شود. یافته ها نشان داد آستیگمات نوع WTR هم در آستیگمات رفرکتیو، هم در ACA و هم PCA بیشترین شیوع را به خود اختصاص داده است و ارتباط معنی داری بین آستیگمات رفرکتیو با ACA و ACA با PCA وجود دارد. میانگین Kmax front معادل 1/58± 44/844 دیوپتر بوده که ارتباط معناداری با عیوب انکساری داشته است. بر طبق یافته ها ضخامت قرنیه ارتباطی با عیوب انکساری ندارد. همچنین رابطه معناداری بین اندکسهای اتاقک قدامی با انواع عیوب انکساری و همچنین شدت آنها مشاهده گردید. از بین اندکس های تعیین کننده کراتوکونوس نیز بین متغیرهای ISV،IVA، IHA و Rmin با انواع عیوب انکساری رابطه معناداری به دست آمد. از دیگر نتایج این تحقیق محاسبه میانگین ORA توسط فرمول آلپین معادل D0/750 ± 0/653- بوده است. نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر در بیماران کاندید جراحی PRK نشان داد که اندکس های پنتاکم می توانند با انواع و شدت عیوب انکساری ارتباط داشته باشند لذا بررسی آنها از این جهت حائز اهمیت می باشد.

Title

Evaluation of pentacam indices in patients candidates for PRK surgery at Noor surgical center during 5 years (2013-2017)

English Abstract

Introduction In the last two decades, Refractive eye surgeries have been reported as the most non-emergency ophthalmic surgeries. Due to the effect of reduced refractive errors and increased visual acuity in enhancing the quality of vision and indirectly increasing the quality of life of patients, also complications of these surgeries to obtain optimal results, very accurate pre-surgical screening is one of the key factors in the refractive errors surgical success. Therefore, accurate measurements of anterior and posterior corneal parameters should be considered to obtain comprehensive information about cornea. Aims The aim of this study is determining Pentacam indices in the patients undergone PRK in the Noor surgical center of Ardabil during the recent 5 years (2013-2017) and their correlation with the refractive errors type. Materials & Methods This descriptive cross-sectional study has been performed on 2215 eyes of 1125 patients undergoing PRK surgery. Having prepared the patient's checklist including demographic information, refractive index, keratometry, pachymetry, corneal surface zone indices, and progressive corneal thickness indices, the data collected were analyzed by statistical analysis program IBM SPSS 25, descriptive statistics, and statistical methods such as T test, one way ANOVA and Pearson. Results The mean age of the subjects was 28.48 ± 6.82 years including 378 (33.6%) males and 747 (66.4%) females. The mean Spherical Equivalent among the samples was -3.91± 2.5. Myopia with the rate of 85.73% was the most common refractive error. The findings showed that WTR type astigmatism was the most prevalent in refractive astigmatism, both in ACA and PCA and there is a significant correlation between refractive astigmatism with ACA and ACA with PCA. The mean Kmax front was 44.844 ± 1.58 D, which was significantly correlated with refractive errors. According to the findings, corneal thickness had no relation to refractive errors. Also, there was a significant relationship between anterior chamber indices and types of refractive errors and their severity. There was also a significant correlation between the keratoconus indices include ISV, IVA, IHA and Rmin with refractive errors. Another result of this study was the calculation of the ORA mean by the Alpine formula as -0.750 ± 0.653D. conclusion The findings of the present study in patients undergoing PRK surgery showed that Pentacam indices can be related to the types and severity of refractive errors, so their evaluation is important in this aspect.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حبیب اوجاقی
استاد مشاور :فیروز امانی
دانشجو :غزال مراغه چی
Uncontrolled Keywords:اندکسهای پنتاکم، عیوب انکساری
کلیدواژه ها (انگلیسی):Pentacam indices, PRK, refractive errors
Subjects:WW Ophthalmology
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Surgery
ID Code:12869
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:02 Feb 1399 20:48
Last Modified:02 Feb 1399 20:48

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...