title

بررسی آناتومی کانال ریشه در دندان های سانترال و لترال مندیبل با استفاده از CBCT در اردبیل

فرهنگ, رباب and میکاییلی خیاوي, حسام and نقی زاده باقی, عباس and پیرسیاوش, نوشین (1398) بررسی آناتومی کانال ریشه در دندان های سانترال و لترال مندیبل با استفاده از CBCT در اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
2MB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
206kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

3MB
[img] Other (excel) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

54kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : برای دستیابی به درمان ریشه موفق، آگاهی از آناتومی دندان و تنوعات مورفولوژیکی کانال ضروری است. بافت پالپی دندان انسان شکل های متعددی دارد. تعیین ارتباطات آناتومیکی داخلی قبل از درمان ریشه بسیار مهم است به طوری که عدم آگاهی کافی منجر به خروجی نامطلوب درمان ریشه خواهد شد و نیاز به درمان ریشه مجدد یا مداخله جراحی خواهد داشت. تصاویرCBCT امکان بررسی سه بعدی مورفولوژی کانال ریشه و شناسایی کانالها و ریشه های اضافه را برای ما فراهم کرده است. از آنجایی که در جمعیت های مختلف تفاوت هایی در مورفولوژی کانال ریشه وجود دارد و نتایج بسته به نوع روش، بسیار متغیر است در این تحقیق بر آن شدیم آناتومی ریشه را در دندانهای سانترال و لترال فک پایین با آرشیو CBCT در اردبیل بررسی کنیم. مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی، تصاویر CBCT از 358 بیمار که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از بین تصاویرCBCT که در کلینیک رادیولوژی دهان و فک و صورت توسط دستگاه Planomeca promax 3D mid تهیه شده‌اند، تعداد 358 رادیوگرافی انتخاب شده و با کمک نرم افزار Romexis مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های به دست آمده در نرم افزارSPSS.24 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: 1- تمام سانترال ها و لترال های مندیبل تک ریشه بوده و 58% از سانترال ها و 54.6% از لترال ها دارای یک کانال بودند.ریشه ی 50.55% از سانترال های مندیبل به صورت مستقیم بوده و جهت انحنای شایع در ریشه های غیرمستقیم در سانترال های راست مندیبل در جهت مزیالی و در سانترال های چپ مندیبل در جهت دیستالی می باشد. 2- ریشه ی 58.15% از لترال های راست مندیبل به صورت مستقیم بود درحالیکه ریشه ی اغلب لترال های چپ مندیبل به صورت انحنا دار بود.جهت انحنای شایع در ریشه های غیرمستقیم نیز در لترال های هر دو سمت در جهت دیستالی می باشد. 3- 58% از سانترال های مندیبل از لحاظ طبقه بندی ورتوچی تایپ I هستند.پس از آن، شایع ترین تایپ، تایپ III بوده و کمترین شیوع از آن تایپ V بود. 4- 50.55% از لترال های مندیبل از لحاظ طبقه بندی ورتوچی تایپ I هستند.پس از آن، شایع ترین تایپ ، تایپ III بود. کمترین شیوع لترال های راست مندیبل مربوط به تایپ VI و کمترین شیوع لترال های چپ مندیبل، مشترکا مربوط به تایپ V و VII بود. نتیجه گیری: مورفولوژی و سیستم کانال ریشه در جمعیت های مختلف، متفاوت است و تصویربرداری CBCT ابزاری مفید و موثر در کشف آناتومی کانال ریشه می باشد.در مطالعه ی حاضر در جمعیت اردبیل، تمامی انسیزورهای مندیبل بررسی شده، تک ریشه داشته و 42% از سانترال ها و 49.45% از لترال ها دارای دو کانال ریشه بودند.در نهایت نتایج حاصل نشان می دهد موفولوژی کانال ریشه در جمعیت اردبیل در مقایسه با مطالعات مشابه، بسته به جمعیت و قومیت مورد بررسی، حجم نمونه و متد استفاده شده، تفاوت هایی دارد.

Title

Evaluation of root canal anatomy of the mandibular central and lateral incisors, by using CBCT archive in Ardabil population

English Abstract

Background & Objective: Awareness of dental anatomy and morphological canal variations is essential for successful root canal treatment. The pulpal tissue of human teeth has many forms. Determining the internal anatomical connections prior to root canal treatment is crucial so that insufficient awareness will lead to an undesirable outcome of root canal treatment and may require root canal treatment or surgical intervention. CBCT images allow us to investigate three-dimensional root canal morphology and identify additional canals and roots. Since there are differences in root canal morphology in different populations and the results are very widely depending on the method, we decided to investigate the root anatomy of mandibular central and lateral teeth with CBCT archive in Ardabil. Methods: In this descriptive study, CBCT images of 358 patients who have the inclusion criteria were evaluated. In this study, 358 radiographies were selected and systematically randomly sampled from CBCT images taken at the Oral and Maxillofacial Radiology Clinic by Panomeca promax 3D mid, using Romexis software,were studied. The data were analyzed in SPSS.24 software. Results: All mandibular centrals and laterals were single-rooted and 58% of centrals and 54.6% of laterals had one canal. The root of 50.55% of mandibular centrals was straight and for common curvature in the indirect roots in the right mandibular centrals is in the mesial direction and in the left centrals is in the distal direction. The root of 58.15% of right mandibular laterals was straight, whereas the root of most left mandibular laterals was curved. Common curvature in the indirect roots in the right mandibular laterals and in the left mandibular laterals is in the distal direction. 58% of mandibular centrals are classified as Vertucci Type I. After that, the most common type was Type III and the least prevalent was Type V. 50.55% of the mandibular laterals are Vertucci type I. After that, the most common type was Type III. The lowest incidence of right mandibular laterals was of type VI and the lowest incidence of left mandibular laterals was in association with Type V and VII. Conclusion: The morphology and root canal system are different in different populations, and CBCT imaging is a useful and effective tool in detecting root canal anatomy. In the present study in Ardabil population, all incisors examined had one root and 42% of centrals and 49.45% of laterals had two root canals. Finally, the results show that the root canal morphology in Ardabil population is different compared to similar studies with respect to population and ethnicity, sample size and method used.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :رباب فرهنگ
استاد مشاور :حسام میکاییلی خیاوي
استاد مشاور :عباس نقی زاده باقی
دانشجو :نوشین پیرسیاوش
Uncontrolled Keywords:سانترال مندیبل، لترال مندیبل، طبقه بندی ورتوچی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Mandibular central, Mandibular lateral, CBCT, Vertucci classification
Subjects:WU Dentistry. Oral surgery
Divisions:Department of Dentistry > Research Unit -Submitted Thesis
Department of Dentistry > Department of Endodontics
Department of Dentistry > Oral and maxillofacial radiography
ID Code:12913
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:14 Feb 1399 06:55
Last Modified:18 Sep 1399 11:08

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...