title

درک پرستاران از آموزش به بیمار، عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آن در بیمارستانهای علوم پزشکی گناباد

شمشیری, محمود and محمدی, محمدعلی and منصوریان, محمد رضا (1388) درک پرستاران از آموزش به بیمار، عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آن در بیمارستانهای علوم پزشکی گناباد. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
624kB

Persian Abstract

مقدمه و هدف آموزش به بیمار یکی از مهمترین نقش های هر پرستا ر است و میزان انجام آن به درک آنها از نقش آموزشی خود، عوامل تسه یل کننده و باز دارنده دارد . این پژوهش با اهداف تعیین درک پرستاران از آموزش به بیمار، عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آن انجام گردید. روش اجرا این پژوهش یک مطالعه مقطعی و ابزار، پرسشنامه خودایفا بود که در اختیار نمونه های پژوهش گرفت . نمونه شامل 200 پرستار بو د، که با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند (نمونه پژوهش منطبق بر جامعه پژوهش بود). محیط پژوهش را بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گناباد تشکیل دادند. یافته ها 95 درصد پرستاران، آموزش بیمار بخش مهمی از مسئولیت آنها بود و 95 درصد می پنداشتند، / بر اساس درک 8 آموزش به بیمار در اولویت وظایف آنها قرار دارد . پرستاران اظهار نمودند به دلیل وقت گیر بودن اقدامات پرستاری نظیر مراقبت از بیمار، گزارش نویسی و انجام درمان های دارویی فرصت کافی جهت انجام آموزش نمی یابند . بر اساس درک پرستاران سه عامل بازدارنده آموزش بیمار به ترتیب اولویت، پرسنل ناکافی، کمبود وقت و فقدان منابع و ابزار آموزشی مناسب و سه عامل تسهیل کننده آن به ترتیب اولویت، در نظر گرفتن یک الی دو پرستار برای انجام آموزش، اختصاص زمان برای انجام آموزش و وجود برگه های راهنمای اطلاعاتی برای آموزش یک موضوع خاص بود. بحث و نتیجه گیری آموزش بیمار بخش مهمی از فعالیت پرستاران م ی باشد، با این وجود عواملی مانع از انجام آن به نحو موثر م ی گردند . برای تسهیل این امر پیشنهاداتی ارایه شد که شامل تهیه ابزار و منابع آموزشی مناسب و برگزاری کلاس های آموزش ضمن خدمت بود . همچنین ارزیابی توانایی پرستاران جهت ایفای نقش آموزشی، از طریق مشاهده پرستاران در بالین هنگام انجام آموزش نیز توصیه م یگرددItem Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :محمود شمشیری
Uncontrolled Keywords:آموزش به بیمار، درک پرستاران، عوامل تسهیل کننده و عوامل بازدارنده
Subjects:WY Nursing > Nursing Education WY.18
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:1299
Deposited By: Dr Mohammad Ali Mohammadi
Deposited On:21 Feb 1389 08:14
Last Modified:07 Dec 1391 13:44

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...