title

بررسی وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

محمدی, محمدعلی and دادخواه, بهروز and مظفری, ناصر and صادقیه اهری, سعید and آخربین, کاظم and خلیق, شاهین and اللهیاری, ایراندخت (1388) بررسی وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
524kB

Official URL: http://nursing.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و هدف آموزش بالینی بخش عمده ای از دوره آموزشی دانشجویان کروههای علوم پزشکی است. و ارتقای کیفیت آموزش بالینی، مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف ان است. و این مطالعه هم با هدف تعیین وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل انجام شد. روش اجرا این مطالعه یک بررسی توصیفی – مقطعی بوده و جامعه آماری آن دانشگاه علوم پزشكي اردبيل بود. حجم نمونه با احتساب ضریب اطمینان 95 % ، نسبت 50% ، و خطای 5% حدود 384 نفر برآورد گردید و در مجموع 410 نفر مورد بررسی فرارگرفت. نمونه ها با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند . ابزار اندازه گیری پرسشنامه 6 قسمتی بود. پس از نمونه گیری کلیه داده ها وارد نرم افزار spss شده و در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده گردید. یافته ها ارزیابی دانشجویان از امکانات محیط بالینی ضعیف ( 80/3% ) بود. 55/6% آنان عملکرد اساتید بالینی را متوسط ذکر کرده اند.و 46/4 % دانشجویان از فقدان برنامه ریزی منظم اساتید در آموزش بالینی ناراضی بودند.و 63/3% آنان مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی را در حد متوسط بیان کرده اند. و 59/5 % آنان وضعیت ارزشیابی در محیطهای بالینی را ضعیف گزارش کرده اند. بحث و نتیجه گیری وضعیت آموزش بالینی نیاز به تامین امکانات، تجهیزات محیط بالینی و بازنگری ابزارها و فرایندهای ارزشیابی بالینیدارد که در مطالعات مشابه نیز تائید شده است. ارتقای عملکرد اساتید بالینی میتواند در بهبود وضعیت آموزش بالینی مفید واقع شود.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :محمدعلی محمدی
نویسنده :بهروز دادخواه
نویسنده :ناصر مظفری
نویسنده :سعید صادقیه اهری
نویسنده :کاظم آخربین
نویسنده :شاهین خلیق
نویسنده :ایراندخت اللهیاری
Uncontrolled Keywords:آموزش بالینی، امکانات، ارزشیابی، برنامه ریزی و دانشجویان
Subjects:W Health professions > Medical Education W.18
WY Nursing > Nursing Education WY.18
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:1305
Deposited By: Dr Mohammad Ali Mohammadi
Deposited On:21 Feb 1389 08:28
Last Modified:01 Apr 1393 07:55

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...