title

بررسی وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر ، صادقیه اهری, سعید ، آخربین, کاظم ، خلیق, شاهین ، اللهیاری, ایراندخت (1388) بررسی وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
524kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://nursing.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف آموزش بالینی بخش عمده ای از دوره آموزشی دانشجویان کروههای علوم پزشکی است. و ارتقای کیفیت آموزش بالینی، مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف ان است. و این مطالعه هم با هدف تعیین وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل انجام شد. روش اجرا این مطالعه یک بررسی توصیفی – مقطعی بوده و جامعه آماری آن دانشگاه علوم پزشكي اردبيل بود. حجم نمونه با احتساب ضریب اطمینان 95 % ، نسبت 50% ، و خطای 5% حدود 384 نفر برآورد گردید و در مجموع 410 نفر مورد بررسی فرارگرفت. نمونه ها با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند . ابزار اندازه گیری پرسشنامه 6 قسمتی بود. پس از نمونه گیری کلیه داده ها وارد نرم افزار spss شده و در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده گردید. یافته ها ارزیابی دانشجویان از امکانات محیط بالینی ضعیف ( 80/3% ) بود. 55/6% آنان عملکرد اساتید بالینی را متوسط ذکر کرده اند.و 46/4 % دانشجویان از فقدان برنامه ریزی منظم اساتید در آموزش بالینی ناراضی بودند.و 63/3% آنان مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی را در حد متوسط بیان کرده اند. و 59/5 % آنان وضعیت ارزشیابی در محیطهای بالینی را ضعیف گزارش کرده اند. بحث و نتیجه گیری وضعیت آموزش بالینی نیاز به تامین امکانات، تجهیزات محیط بالینی و بازنگری ابزارها و فرایندهای ارزشیابی بالینیدارد که در مطالعات مشابه نیز تائید شده است. ارتقای عملکرد اساتید بالینی میتواند در بهبود وضعیت آموزش بالینی مفید واقع شود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :محمدعلی محمدی
نویسنده :بهروز دادخواه
نویسنده :ناصر مظفری
نویسنده :سعید صادقیه اهری
نویسنده :کاظم آخربین
نویسنده :شاهین خلیق
نویسنده :ایراندخت اللهیاری
کلید واژه ها:آموزش بالینی، امکانات، ارزشیابی، برنامه ریزی و دانشجویان
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1305
ارائه شده توسط : آقای محمدعلی محمدی
ارائه شده در تاریخ :21 اردبهشت 1389 08:28
آخرین تغییر :01 تیر 1393 07:55

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...