title

فاکتورهای مؤثر بر تداوم مصرف آمپول‌هاي تزريقي پيشگيري از بارداري دپومدروكسي پروژسترون ‍‍‍‍‍‍‍استات در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني شهر تبریز

همايونفر, نسرین ، صحتی شفایی, فهیمه ، امانی, فیروز (1388) فاکتورهای مؤثر بر تداوم مصرف آمپول‌هاي تزريقي پيشگيري از بارداري دپومدروكسي پروژسترون ‍‍‍‍‍‍‍استات در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني شهر تبریز. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبيل ــ 11 (4). ص.ص.11-17.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
119kB

خلاصه فارسی

زمينه و هدف: ميزان بالاي حاملگي­هاي ناخواسته و ميزان نسبتاً بالاي شکست در موارد استفاده معمول از روش­هاي برگشت­پذير جلوگيري از بارداري، نشانه­هاي پر قدرتي از نياز به روش­هاي دراز مدت پيشگيري از بارداري هستند يکي از اين روش­هاي مؤثر و مقبول آمپول مدروکسي­پروژسترون­استات است كه به علت استفادۀ آسان و رهايي از مشكل فراموش كردن روزانۀ قرص گسترش يافته­است. با اين حال تعداد زيادي از مصرف كنندگان آمپول مدروکسي­پروژسترون استات به دلايل مختلف از جمله عوارض جانبي ونگراني هاي بهداشتي ناشي از آن، استفاده از اين روش را ادامه نمي­دهند. اين مطالعه به منظور بررسی علل مؤثر بر تداوم مصرف آمپول‌هاي تزريقي پيشگيري از بارداري در تبریز انجام شده است. مواد و روش­ها: اين مطالعه يك بررسي مقطعی گذشته‌نگر بوده، كه بر روي 484زن استفاده كننده از DMPA كه به مراكز بهداشتي- درماني تبریز مراجعه كرده بودند، انجام شد. روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌بندي شده و ابزار گرد‌آوري داده‌ها شامل پرسش‌نامه‌اي بود كه به صورت مصاحبه با خود فرد تکميل و اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار11.5 spss و آزمون‌هاي آناليز واريانس و آزمون t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته­ها: ميانگين سني افراد مورد بررسي 2/6 ±33 سال، 9/89% آنها خانه‌دار و 9/34% داراي تحصيلات ابتدايي بودند. شايعترين دليل عدم تداوم در تمام گروه ها قطع قاعدگي بود. بين تداوم و متغیيرهاي سطح تحصيلات همسر و روش زايمان قبلي رابطه آماري معني‌داري مشاهده شد (05/0p<). نتيجه‌گيري: شناسايي ويژگي­هاي افراد داوطلب استفاده از DMPA، به تعيين نحوه مشاوره و در نتيجه بالا رفتن ميزان رضايت و افزايش تداوم استفاده از اين روش كمك مي­نمايد. واژه‌هاي كليدي: فاکتورهای مؤثر، تداوم مصرف، دپومدروكسي پروژسترون استات، پيشگيري از بارداري

عنوان انگليسي

Factors affecting continuation rate of Depot- medroxyprogesterone acetate injectable contraceptive among Tabrize women


نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین همايونفر
کلید واژه ها:فاکتورهای مؤثر ، تداوم مصرف ، دپومدروكسي پروژسترون استات ، پيشگيري از بارداري
کلید واژه ها (انگلیسی):Factors affecting continuation Depot medroxyprogesterone acetate injectable contraceptive among Ardabil women
موضوعات :WP بیماریهای زنان
WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :1316
ارائه شده توسط : خانم نسرین همایونفر
ارائه شده در تاریخ :08 تیر 1390 13:27
آخرین تغییر :17 بهمن 1391 08:27

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...