title

نحوه ارزشیابی دانشجویان در محیط آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مظفری, ناصر ، محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مولایی, بهنام ، مهدوی, عبدالله ، دادخواه, دلاور (1388) نحوه ارزشیابی دانشجویان در محیط آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
44kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://nursing.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف از آنجا که اساتید بالینی بطور ملموسی با مسائل و مشکلات بالینی در تماس هستند ارزشیابی عرصه های آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان کمک موثری بر شناسایی عوامل منفی یا بازدارنده آموزش به حساب می آید. اهمیت نظرات فراگیران در فرآیند آموزش و اهمیت شناسایی مشکلات موجود برای ارتقای سطح کیفی آموزش بالینی لازم و ضروری بوده و این تحقیق هم در این راستا انجام شده است. روش اجرا این مطالعه یک بررسی توصیفی و مقطعی است جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی اردبیل تشکیل می داد و در این بررسی با در نظر گرفتن ضریب اطمینان 95% و خطای 5% تعداد 400 نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند اطلاعات حاصله با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نتایج نشان داد در ارتباط با «حضور مستمر دانشجو در راند بخش ملاک ارزشیابی است»34/2% همیشه،32/6% اغلب،20/5% گاهی و فقط 12/7% هرگز بیان کردند و این میزان در رابطه با «امتحان کتبی ملاک ارزشیابی بالینی است» به ترتیب 28/6%،28%،23/7% و 19% بود اما در ارتباط با نمره دهی و ارزشیابی اساتید یکسان است 37% «هرگز» را اظهار نمودند و در کل وضعیت ارزشیابی بالینی را 7/9% خوب،59/5% متوسط و 32/6% ضعیف برآورد نمودند. نتیجه گیری با توجه به نتایج این بررسی، توصیه می شود که گروههای آموزشی در ارزشیابی بالینی از چارچوب سازمان یافته ای استفاده نمایند و مدیران و برنامه ریزان آموزشی دانشگاه با تشکیل گارگاههایی با هدف تغییر نگرش و آشنایی هر چه بیشتر اساتید با روش های نوین آموزش و ارزیابی بالینی و ارایه بازخورد به آنان، بهبود کیفیت آموزش بالینی را فراهم سازند.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ناصر مظفری
کلید واژه ها:ارزشیابی، بالینی، دانشگاه
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1318
ارائه شده توسط : دکتر بهنام مولائی
ارائه شده در تاریخ :22 اردبهشت 1389 16:31
آخرین تغییر :01 تیر 1393 07:08

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...