title

مهارتهاي ارتباطي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، 1388

مولایی, بهنام ، محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر ، حبیبی, عقیل ، سوادپور, محمدتقی (1388) مهارتهاي ارتباطي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، 1388. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
322kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://nursing.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

زمينه و هدف توانايي برقراري ارتباط صحيح در دانشجويان گروه¬هاي مختلف پزشكي به جهت تاثير بر عملكرد آنها از اهميت بسزايي برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف تعیین مهارت¬هاي ارتباطي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1388 انجام گرفت. روش اجرا این مطالعه توصیفی- مقطعي بر روی 375 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1388 که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها آزمون مهارتهاي ارتباطي كوئين دام بود. داده های مطالعه با آمار توصیفی و استنباطي (آزمون کای دو) در نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. يافته ها نتایج نشان داد 57/8% از دانشجویان دختر و بقیه پسر و میانگین سنی 1/8 ±21 سال بود. اكثر دانشجویان پسر (77/7%) و دختر (61/9%) داراي مهارت ارتباطي متوسط بودند . مهارت ارتباطي مطلوب در دانشجويان دختر بيشتر از پسر بود و اين ارتباط از نظر آماري معني دار بود (P<0/05). بحث و نتیجه گیری با توجه به نقش مهم مهارتهاي ارتباطي در حرفه هاي بهداشتي و درماني و مهارت ارتباطي و تعاملي متوسط در اكثر دانشجويان گروههاي مختلف پزشكي، ضروريست جهت ارتقای بهره وري در سيستم بهداشتي و درماني مهارت¬هاي ارتباطي در سرفصلهاي درسي تمام رشته هاي تحصيلي گنجانده شود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :بهنام مولایی
کلید واژه ها: مهارتهاي ارتباطي، دانشجو
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1319
ارائه شده توسط : دکتر بهنام مولائی
ارائه شده در تاریخ :22 اردبهشت 1389 16:38
آخرین تغییر :01 تیر 1393 06:05

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...