title

مهارتهاي ارتباطي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، 1388

مولایی, بهنام and محمدی, محمدعلی and دادخواه, بهروز and مظفری, ناصر and حبیبی, عقیل and سوادپور, محمدتقی (1388) مهارتهاي ارتباطي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، 1388. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
322kB

Official URL: http://nursing.arums.ac.ir

Persian Abstract

زمينه و هدف توانايي برقراري ارتباط صحيح در دانشجويان گروه¬هاي مختلف پزشكي به جهت تاثير بر عملكرد آنها از اهميت بسزايي برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف تعیین مهارت¬هاي ارتباطي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1388 انجام گرفت. روش اجرا این مطالعه توصیفی- مقطعي بر روی 375 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1388 که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها آزمون مهارتهاي ارتباطي كوئين دام بود. داده های مطالعه با آمار توصیفی و استنباطي (آزمون کای دو) در نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. يافته ها نتایج نشان داد 57/8% از دانشجویان دختر و بقیه پسر و میانگین سنی 1/8 ±21 سال بود. اكثر دانشجویان پسر (77/7%) و دختر (61/9%) داراي مهارت ارتباطي متوسط بودند . مهارت ارتباطي مطلوب در دانشجويان دختر بيشتر از پسر بود و اين ارتباط از نظر آماري معني دار بود (P<0/05). بحث و نتیجه گیری با توجه به نقش مهم مهارتهاي ارتباطي در حرفه هاي بهداشتي و درماني و مهارت ارتباطي و تعاملي متوسط در اكثر دانشجويان گروههاي مختلف پزشكي، ضروريست جهت ارتقای بهره وري در سيستم بهداشتي و درماني مهارت¬هاي ارتباطي در سرفصلهاي درسي تمام رشته هاي تحصيلي گنجانده شود.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :بهنام مولایی
Uncontrolled Keywords: مهارتهاي ارتباطي، دانشجو
Subjects:WY Nursing > Nursing Education WY.18
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:1319
Deposited By: Dr Behnam Molaei
Deposited On:22 Feb 1389 16:38
Last Modified:01 Apr 1393 06:05

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...