title

بررسی برآورده شدن انتظارات در محیط آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،1387

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر ، مولایی, بهنام ، دادخواه, دلاور ، آخربین, کاظم ، خلیق, شاهین ، مهدوی, عبدالله (1388) بررسی برآورده شدن انتظارات در محیط آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،1387. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
446kB

آدرس اینترنتی رسمی : http:nursing.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف محیط آموزش بالینی، جایگاه پرورش مهارتهای بالینی دانشجویان جهت ورود به جامعه کاری خود یعنی بیمارستان است.مطالعات نشان داده است که درک و انتظار دانشجویان از محیط آموزش بالینی با آن چیزی که در واقعیت وجود دارد متفاوت است بنابراین شناسایی موانع و مشکلات آموزش بالینی نیاز به بررسی دارد چرا که یافتن راه حل مناسب برای هر کدام از آنها منجر به ارتقای سطح آموزش خواهد شد مطالعه هم در این راستا انجام شد. روش اجرا این مطالعه یک بررسی توصیفی- مقطعی است جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی تشکیل می داد در این بررسی با در نظر گرفتن ضریب اطمینان 95% و خطای 5% تعداد 400 نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند.اطلاعات حاصله با استفاده از نرم افزار آماریspss و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نتایج نشان داد در ارتباط با "استاد به رفتار و عملکرد دانشجویان در کار با بیمار توجه می کند" 62/5% و " جدیت و قاطعیت در امر آموزش بالینی مشاهده می شود"52/9% انتظارات را مطلوب برآورد نمودند و در کل انتظارات دانشجویان در 42/3% موارد خوب،49/5% متوسط و 7/6% برآورد شده بود. بحث و نتیجه گیری گرچه برخی از ابعاد عرصه های آموزش بالینی مطلوب برآورد شد اما تقویت جنبه های مثبت و اصلاح نواقصات می تواند گامی موثر در راستای ارتقای کیفیت آموزش و برآورد شدن انتظارات دانشجویان در محیط بالینی باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :بهروز دادخواه
نویسنده :محمدعلی محمدی
نویسنده :ناصر مظفری
نویسنده :بهنام مولایی
نویسنده :دلاور دادخواه
نویسنده :کاظم آخربین
نویسنده :شاهین خلیق
نویسنده :عبدالله مهدوی
کلید واژه ها:انتظارات، بالینی، دانشجو
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1321
ارائه شده توسط : آقای محمدعلی محمدی
ارائه شده در تاریخ :23 اردبهشت 1389 08:18
آخرین تغییر :01 تیر 1393 07:04

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...