title

شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دادخواه, بهروز and محمدی, محمدعلی and مظفری, ناصر and محمدنژاد, سجاد and دادخواه, دلاور (1388) شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمي و پژوهشي دانشکده پرستاری و مامایی اردبيل ــ 11 (1). pp. 28-32.

[img]
Preview
Text - Published Version
159kB

Persian Abstract

زمینه و هدف: افسردگی یکی از شایعترین مشکلات روانی است. ورود به دانشگاه و شروع زندگی دانشجویی بی شک پیامدهایی از قبیل احساس ترس، افسردگی، اختلالات انطباقی، رفتاری و اخلاقی را در پی خواهد داشت. بدین جهت این بررسی با هدف تعیین شیوع افسردگی در دانشجویان انجام شده است. روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی و تحلیلی است که بر روی 409 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی با استفاده از نمونه گیری طبقه ای انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد «بک» برای اندازه گیری میزان افسردگی بود. اطلاعات پس از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمونهای آماری توصیفی و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . يافته ها: نتايج نشان داد كه 24/5 درصد دانشجویان مبتلا به افسردگي خفيف بوده، 8درصد نياز به مشورت با روانپزشک داشتند. 14/2 درصد نسبتاً افسرده بوده و 3/7 درصد افسردگي شديد داشتند و 49/2 درصد سالم بودند. بين وضعيت سكونت دانشجو و وضعيت تاهل با ميزان افسردگي ارتباط آماري معني داري مشاهده شد. نتيجه گيري: براساس نتايج بدست آمده از مطالعه افسردگي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل لازم است به منظور پيشگيري يا تعديل ميزان افسردگي، مديران و ساير مسئولين دانشگاه برنامه منظم و تاثير گذار داشته باشند.Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :بهروز دادخواه
Uncontrolled Keywords:افسردگي، دانشجو، علوم پزشكي اردبیل
Subjects:WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:1327
Deposited By: Dr Behrouz Dadkhah
Deposited On:25 Feb 1389 09:19
Last Modified:19 Jan 1399 17:35

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...