title

شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر ، محمد نژاد, سجاد ، دادخواه, دلاور (1388) شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمي و پژوهشي دانشکده پرستاری و مامایی اردبيل ــ 11 (1). ص.ص.28-32.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
159kB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: افسردگی یکی از شایعترین مشکلات روانی است. ورود به دانشگاه و شروع زندگی دانشجویی بی شک پیامدهایی از قبیل احساس ترس، افسردگی، اختلالات انطباقی، رفتاری و اخلاقی را در پی خواهد داشت. بدین جهت این بررسی با هدف تعیین شیوع افسردگی در دانشجویان انجام شده است. روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی و تحلیلی است که بر روی 409 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی با استفاده از نمونه گیری طبقه ای انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد «بک» برای اندازه گیری میزان افسردگی بود. اطلاعات پس از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمونهای آماری توصیفی و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . يافته ها: نتايج نشان داد كه 24/5 درصد دانشجویان مبتلا به افسردگي خفيف بوده، 8درصد نياز به مشورت با روانپزشک داشتند. 14/2 درصد نسبتاً افسرده بوده و 3/7 درصد افسردگي شديد داشتند و 49/2 درصد سالم بودند. بين وضعيت سكونت دانشجو و وضعيت تاهل با ميزان افسردگي ارتباط آماري معني داري مشاهده شد. نتيجه گيري: براساس نتايج بدست آمده از مطالعه افسردگي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل لازم است به منظور پيشگيري يا تعديل ميزان افسردگي، مديران و ساير مسئولين دانشگاه برنامه منظم و تاثير گذار داشته باشند.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :بهروز دادخواه
کلید واژه ها:افسردگي، دانشجو، علوم پزشكي اردبیل
موضوعات :WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1327
ارائه شده توسط : دکتر بهروز دادخواه
ارائه شده در تاریخ :25 اردبهشت 1389 09:19
آخرین تغییر :01 تیر 1393 06:52

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...