title

ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1387

دادخواه, بهروز and محمدی, محمدعلی and مظفری, ناصر and محمدنژاد, سجاد and مولایی, بهنام and دادخواه, دلاور (1388) ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1387. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 11 (4). pp. 44-50.

[img]
Preview
Text - Published Version
175kB

Persian Abstract

مقدمه و هدف: امروزه اساتيد به عنوان يكي از عواملي که در تعلیم و تربیت دانشجویان نقش ایفا می کنند مطرحمی باشند؛لذا مراکز آموزش عالی برای تعیین شایستگی اساتید خود ملاکهایی را تعیین نموده تا عملکرد آنها را ارزشیابی و اساتید نمونه خود را مشخص كند تا با استفاده از آن کیفیت آموزش را ارتقاء بخشند.حال سئوال این است که استاد خوب کیست و چه خصوصیاتی باید داشته باشد بررسی حاضر در این راستا انجام شده است. روش كار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی است.در این بررسی تعداد 390 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با استفاده از نمونه گیری طبقه ای مورد بررسی قرار گرفتند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر مهمترین ویژگیهای یک استاد خوب از دیدگاه دانشجویان در چهار حیطه دانش پژوهی، روش تدریس، توانایی ارتباط و شخصیت فردی بود.کلیه داد ه ها وارد نرم افزار SPSS شده و در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده گردید. یافته ها: 52/52 درصد نمونه ها زن،50 درصد از دانشکده پزشکی و پیراپزشکی،94/1 درصد مجرد و میانگین سن آنها 1/53±20/35 بود.در حیطه دانش پژوهی«تسلط استاددر درس مورد تدریس» و «ارائه مطالب جدید و روزآمد» به ترتیب با میانگین 82/±4/67و96/±4/35 در حیطه روش تدریس «روش ارزشیابی»و« شیوه بیان» به ترتیب با میانگین 1/1±4/64و87/±4/5، در حیطه توانایی ارتباط «آمادگی برای رفع اشکال دانشجویان» و«ایجاد زمینه مشارکت دانشجویان در بحث های کلاسی» به ترتیب با میانگین 1±4/22 و 1±3/95 و در حیطه شخصیت فردی« انعطاف پذیری استاد» و «انتقاد پذیری استاد» به ترتیب با میانگین 1/1±4/12، 1/1±4/11 از ویژگیهای مهم استاد خوب از دیدگاه دانشجویان بودند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش می تواند ملاک مناسبی جهت ارزشیابی یک استاد خوب بوده و در جهت ایجاد انگیزه و افزایش کمی و کیفی یادگیری دانشجویان موثر باشد.Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :بهروز دادخواه
Additional Information:Indexed in: SID, Magiran
Uncontrolled Keywords:استاد خوب- دیدگاه- دانشجو
Subjects:W Health professions > Medical Education W.18
WY Nursing > Nursing Education WY.18
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:1329
Deposited By: Dr Behrouz Dadkhah
Deposited On:26 Feb 1389 08:20
Last Modified:22 Feb 1399 22:21

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...