title

بررسی میزان تأثیر گذراندن بخش بیهوشی بر روی میزان آگاهی و عملکرد کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مورد احیای قلبی ریوی

صداقت, مجتبی ، انتظاری, مسعود ، عیسی زاده فر, خاطره (1387) بررسی میزان تأثیر گذراندن بخش بیهوشی بر روی میزان آگاهی و عملکرد کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مورد احیای قلبی ریوی. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تهران.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
97kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

411kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
55kB

خلاصه فارسی

زمینه: آموزش احیای قلبی – ریوی (CPR) برای دانشجویان پزشکی از گذشته مورد توجه بوده و تلاشهای زیادی در جهت بهبود کیفیت این آموزش صورت گرفته است. هدف: هدف از این مطالعه تعیین میزان تاثیر گذراندن دوره آموزش CPR در بخش بیهوشی در بهبود آگاهی و عملکرد دانشجویان پزشکی در مورد CPR می باشد. روش کار: یک مطالعه كارآزمائي آموزشی کنترل شده خود-شاهدی (Educational experimental study with self control) 12 ماهه بر روی 30 نفر از دانشجویان پزشکی سال 6 و 7 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1385-1386 طراحی شد تمام دانشجویان این مقطع وارد مطالعه شدند. داده ها از طریق پرسشنامه سه قسمتی جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با نسخه 15 و آزمونهای آماری ویلکاكسون و2 chi مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: میزان آگاهی قابل قبول(رتبه خوب و خیلی خوب) دانشجویان از مراقبت حیاتی اولیه(BLS) بعد از آموزش از 6/5% به 50% افزایش یافت (0/0001 = P) و میزان آگاهی قابل قبول دانشجویان از مراقبت حیاتی قلبی پیشرفته(ACLS) بعد از آموزش از 13/3% به 53/4% افزایش یافت (0/0001 =P). میزان مجموع مهارتهای عملی قابل قبول بعد از آموزش از 4/3% به 100% افزایش یافت (0/0001=P). بین میزان آگاهی از ACLS و میزان مهارتهای عملی دانشجویان رابطه معنی داری بدست آمد (0/005=P) . نتیجه گیری: گذراندن دوره های آموزشی CPR در بخش بیهوشی منجر به افزایش معنی داری در میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان پزشکی می شود.بنابراین گنجاندن دوره های آموزشی CPR در بخشهای عملی در برنامه آموزش دانشجویان پزشکی ضرورت دارد.

عنوان انگليسي

Knowledge and Practice of Medical Students concerning CPR a course in anesthesiology ward.

خلاصه انگلیسی

Background: Cardiopulmonary resuscitation (CPR) training for undergraduate medical students has been noted to be poor in the past. Attempts have been made to improve quality of CPR training . Purpose: The aim of this study is to determine effect of CPR training in the anesthetic ward to improve knowledge and practice undergraduate medical student of CPR. Methods: A 12 month Educational experimental study with self control was done on all undergraduate medical student (n=30) at the medical university of Ardabil in 2006-2007. During I month of program all this students have undergone CPR training including basic life support (BLS) , advanced cardiac life support (ACLS) and practical skills. Data were collected via questionnaire, demographic, pre/post knowledge and practice. Result: After training the acceptable score (good and very good) about knowledge of BLS, ACLS and practical skill significantly increased %6.7 to %50 (p=0.0001) , %13.3 to %53.4 (p=0.001) and %3.3 to %100 (p=0.001) respectively. A significant relationship between knowledge of ACLS and practical skills was shown (p=0.005). Conclusion: The CPR training course in anesthetic ward leads to a significant increased in skills and knowledge. Adding this course to undergraduate curriculum of medical students especially in operatically wards (e.g. Anesthetic ward) is essential.

نوع سند :پایان نامه (دکتری تخصصی )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مجتبی صداقت
استاد مشاور :مسعود انتظاری
نگارنده :خاطره عیسی زاده فر
کلید واژه ها:احیای قلبی – ریوی ، آموزش پزشکی ، برنامه آموزشی ، مراقبت حیاتی اولیه ، مراقبت حیاتی قلبی پیشرفته
کلید واژه ها (انگلیسی):Cardiopulmonary resuscitation ; Training ; Basic Life Support ; Advanced Cardiac Life Support
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
WX بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی
WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
کد شناسایی :1340
ارائه شده توسط : دکتر مسعود انتظاری اصل
ارائه شده در تاریخ :01 خرداد 1389 08:21
آخرین تغییر :12 آذر 1391 13:16

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...