title

مقايسه عوامل مرتبط با آموزش باليني اثر بخش از ديدگاه مدرسان و دانشجويان

حبیبی, عقیل ، سوادپور, محمدتقی ، صحبت زاده, رزاق ، مولایی, بهنام (1388) مقايسه عوامل مرتبط با آموزش باليني اثر بخش از ديدگاه مدرسان و دانشجويان. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
452kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://nursing.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف در فرايند آموزش، تدريس و يادگيري به هم وابسته هستند. بنابراين، اثربخشي بايد از هر دو ديدگاه دانشجو و مدرس بررسي گردد تا بتوان از طريق نزديک کردن ديدگاه ها، به آموزش بهتري دست يافت. اين مطالعه با هدف تعيين و مقايسه عوامل مرتبط با آموزش باليني اثر بخش از ديدگاه مدرسان و دانشجويان سال آخر پرستاري انجام گرفته است. روش اجرا اين مطالعه از نوع توصيفي- مقطعي بود. جامعه پژوهش، مدرسان و دانشجويان سال آخر پرستاري بودند. محيط پژوهش را دفاتر کار مدرسان، بيمارستان امام خميني(ره) و مراکز بهداشتي و درماني شهرستان خلخال تشکيل مي داد. نمونه گيري بصورت مبتني بر هدف از 15 مربي باليني و 46 دانشجو صورت گرفت. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي بود که شامل دو بخش اطلاعات دموگرافيک و عوامل مرتبط با آموزش باليني شامل پنج حيطه کلي خصوصيات فردي فراگير، مدرس بالين، محيط بالين، برنامه ريزي آموزشي و ارزشيابي باليني بود. براي تحليل داده‌ها از آمار توصيفي و آزمون تی_تست در نرم افزار SPSS استفاده شد. يافته ها ميانگين نمرات در حيطه هاي خصوصيات فردي فراگير، مدرس بالين و برنامه ريزي آموزشي بالاي 4 از نمره کل پنج بود. نتايج آزمون t نشان داد که بين مربيان و دانشجويان در حيطه هاي خصوصيات فردي فراگير، محيط بالين و ارزشيابي باليني از نظر آماري اختلاف معني داري وجود داشت. همچنين نتايج پژوهش نشان داد ميانگين نمرات دانشجويان در کليه حيطه ها بالاتر از مربيان بود. نتيجه‌گيري نتايج بدست آمده نشان دهنده وجود تفاوت در ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري نسبت به عوامل اثرگذار در محيط بالين مي باشد. شناسايي اين تفاوت ها مي تواند منجر به شناخت مشکلات کليدي آموزش باليني شود و با توجه به آنها مي توان راهکارهاي مناسبي را جهت افزايش اثر بخشي آموزش باليني بکار گرفت.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :عقیل حبیبی
کلید واژه ها:آموزش باليني اثر بخش، دانشجوي پرستاري، مربي پرستاري
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1346
ارائه شده توسط : دکتر بهنام مولائی
ارائه شده در تاریخ :05 خرداد 1389 13:06
آخرین تغییر :01 تیر 1393 05:39

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...