title

بررسی سطح فعالیتهای فیزیکی و شیوع بیماریهای مزمن در سالمندان غرب تهران، 1386

حبیبی, عقیل ، سوادپور, محمدتقی ، مولایی, بهنام ، شمشیری, محمود ، قربانی, مصطفی (1388) بررسی سطح فعالیتهای فیزیکی و شیوع بیماریهای مزمن در سالمندان غرب تهران، 1386. فصلنامه سالمند ــ 4 (3 (13)). ص.ص.67-77. شاپا 1735-806X

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
193kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.salmandj.ir/index.php?slc_lang=fa&slc_s...

خلاصه فارسی

هدف : پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح فعالیتهای فیزیکی و شیوع بیماریهای مزمن در سالمندان غرب تهران انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه از نوع مقعطعی بود که بر روی 410 نفر از افراد بالای 60 سال ساکن منطقه غرب تهران انجام گرفت. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای چند مرحله ای بود داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و مصاجبه جمع آوری شد و برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون تی - تست و ANOVA استفاده شد. یافته ها : فعالیتهای روزمره زندگی با متغیرهای جنس، وضعیت اقتصادی، وضعیت سلامت فعلی، سطح تحصیلات و تعدا بیماریهای مزمن ارتباط معنی دار آماری داشت (p<0/05). فعالیتهای ابزاری زندگی نیز با متغیرهای سن، جنس، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی، وضعیت سالمت فعلی، ترکیب خانواده و تعداد بیماریهای مزمن ارتباط معنی دار آماری داشت (p<0/05). همچنین 86/8 درصد از نمونه ها حداقل از یک بیماری مزمن رنج می بردند. نتیجه گیری: مطابعه نشان داد متغیرهای مختلفی می توانند فعالیتهای فیزیکی سالمندان را تحت تأثیر قرار دهند. بیشتر سالمندان از نظر فعالیتهای فیزیکی مستقل بودند و اکثر آنها حداقل از یک بیماری مزمن رنج می بردند. لذا مراقبت دهنده های بهداشتی باید زمینه های تسهیل زندگی سالمندان را از طریق برنامه های آموزشی و نیز بررسی دوره ای وضعیت جسمانی فراهم آورند تا موجب ارتقاء فعالیتهای فیزیکی در سالمندان شده و از این طریق باعث حفظ و ارتقاء زندگی سالم و فعال برای آنها شوند.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :عقیل حبیبی
کلید واژه ها:سالمندان فعالیتهای فیزیکی بیماریهای مزمن فعالیتهای روزمره زندگی فعالیتهای ابزاری زندگی
موضوعات :WT بیماریهای مزمن و بیماریهای سالمندان
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1347
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :05 خرداد 1389 15:14
آخرین تغییر :16 فروردین 1394 08:03

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...