title

بررسي علل ترانسفوزيون فرآورده هاي خوني در خانم هاي باردار مراجعه كننده به بيمارستانهاي علوي و تامين اجتماعي استان اردبيل در فاصله سالهاي 1383-1381

رحیمی, گیتی ، خیرخواه, معصومه ، اعظمی, احد ، کاوه, مانیا (1384) بررسي علل ترانسفوزيون فرآورده هاي خوني در خانم هاي باردار مراجعه كننده به بيمارستانهاي علوي و تامين اجتماعي استان اردبيل در فاصله سالهاي 1383-1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
286kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : خونريزي يکي از سه علت شايع مرگ و مير دوران پري ناتال و عمده ترين علت مرگ مادران باردار است . در خونريزي هاي مامايي نيز همانند ساير علل خونريزي ،اصلاح سريع کاهش حجم با محلولهاي کريستالوييدي و در صورت نياز تزريق فرآورده هاي خوني گامهاي اصلي در برخورد با خونريزي بشمار مي روند .لذا در مطالعه حاضر به علل و فراواني ترانسفوزيون فرآورده هاي خوني در خانمهاي باردار مراجعه کننده به بيمارستانهاي علوي و تامين اجتماعي استان اردبيل در سالهاي 1383-1381پرداخته شده است . روش تحقيق : پرونده کليه خانمهاي بارداري که در مدت زمان مذکور به بيمارستانهاي علوي و تامين اجتماعي مراجعه نموده بودند و تحت تزريق فرآورده هاي خوني قرار گرفته بودند ، از طريق دفاتر آزمايشگاهها و بخش آماري مدارک پزشکي مورد مطالعه قرار گرفتند ، و فرمهاي ثبت اطلاعات بر اساس اهداف و متغيرهاي مشخص شده پر شدند و اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزارspss مورد آناليز آماري قرار گرفت . نتايج : درمدت زمان مورد مطالعه 258 نفر مورد تزريق فرآورده هاي خوني قرار گرفتند که از اين تعداد تنها 177نفر سرانجام زايمان کردند . ازميان 19269 مورد زايمان انجام شده 177 نفر (92/. %) نياز به ترانسفوزيون پيدا کردند . نياز به ترانسفوزيون در خانمهايي که به روش سزارين زايمان کرده بودند ( 8/1%) ، بيشتر از زناني که به روش طبيعي وضع حمل نموده بودند بود ( 47/0%) . بيشتر مادراني که نياز به تزريق خون پيدا کرده بودند در گروه سني 20-29 سال قرار داشتند ، اکثريت آنها گراويد 3 يا بيشتر بوده همچنين بيشتر مادران نيازمند به ترانسفوزيون ، پاريته 2 داشتند . شايعترين فرآورده مصرفي گلبول قرمز (6/66%) وميانگين هموگلوبين مادران قبل از تزريق فرآورده خوني 097/9 گرم بر دسي ليتر بود و در 9/84 % موارد هموگلوبين مساوي يا کمتر از 5/10 گرم بر دسي ليتر بود . ضمناً علل احتمالي يا خطر ساز خونريزي که سبب ترانسفوزيون شده بودند عبارتند از : اوليگوهيدرآمينوس 9 مورد (48/3%) , بيماريهاي تروفوبلاستيك حاملگي 6 مورد (32/2%) , پره اكلامپسي 30مورد (6/11%) , پاره شدن كيست تخمداني 6 مورد (32/2%) , جفت سرراهي 12 مورد (65/4%) , حاملگي نابجا 27 مورد (46/10%) , خونريزي از محل زخم سزارين 3 مورد (6/1%) , دكولمان 24 مورد (32/9%) , 9مورد دوقلويي (48/3%) , , سقط 33 مورد (79/12%) , سابقه آنمي قبل از بارداري 30 مورد (61/11%) , شلي رحم 15 مورد (81/5%) , لاسراسيون واژن بدنبال زايمان طبيعي 6 مورد (32/2%) , مبتلا بودن به ITP 6 مورد (32/2%) , نتيجه گيري : شناخت عوامل مستعد کننده خونريزي يا درمان سريع و به موقع آنها مي تواند از تعداد موارد تزريق خون اثرات منفي آنها بکاهد ، در اين مورد انجام آزمايشات خون ( جهت تشخيص زودرس آنمي) و سونوگرافي به موقع ( جهت تشخيص به موقع عوامل خطرمثل حاملگي نابجا وسقط و ...) و تشخيص خونريزيهاي سه ماهه سوم بارداري در طول مراقبتهاي دوران بارداري از اهميت بسزايي برخوردار است


خلاصه انگلیسی

Introduction: hemorragi is one of the most reason fordeath in perinatal and the most important reason for pregnant mothers death. In obstetrics hemorrhagi like another reasons of hemorraghi, rapid improvement of depletion of volume with cristaloid solutions and if needed transfusion of blood products is one the first process in management of hemorragi. There fore in this study the causes and prevelance of transtusion of blood produas in pregnant women that were admitted to Alavi and Tamin Egtemaiee hospitals of Ardabil in 1381-1383, was surveyed. Materials & Methods: the files of pregnant woman's that submitted to Alavi and Tamin Egtemaiee hospitals in these years and were transfused with blood were studied by not books of laboratories and section of medicine issues, and indignants and achieved information had been analyzed with software of SPSS. Results: In the course of study 258 woman had transfused with blood products that from this woman only 177persons only were delivered. Among 19269 cases that had delivered, 177 persons (92%) had needed to transfused. The necessity of transfusion in womans that were delivered by cesarean (1/8%) were morethan woman that had normal vaginal delivery (0/47%). The most of mothers that had needed to transfalion were in the age grouped of 20-29 years of old . The most of them had 3 or more gravid and also. The majonity of them had 2 pariete. The most prevalente products was RBC(%66/6) and the mean of Hb was equal or less than 10/5 gr/dl and also the most probable reasons of hemorragi that caused to trans fusion are : oligohydraminous 9 cases (3/48%), GTD 6cases (2/32%), preeclampsi 30 cases(11/9%), Tear of ovanian cyst 6cases(2/32%), placenta previa 12cases(4/65%), Ectopic pregnancy 27 cases (10/46%), hemorrghi of site of casearean 3 cases (1/6%), Decolman 24 cases(9/32%), Twins 9 cases (3/48%), Abortion 33cases (12/79%), The history of Anemia before pregnancy 30 cases(11/61%), Atonia15cases (5/81%), lacerasion of vaginal dueto NVD 6cases (2/32%), ITP 6cases (2/32%). Conclusion: recognition reasons that caused hemorraghi or rapid managemet of them can decrease the nessecity of transfusion, in this way blood labs(for early Diagnosis of Anemia) and on time sonography (for early Diagnosis of Ectopic pregnancy and aboortion and …) and Diagnosis of third trimesr he morraghies have importance

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :گیتی رحیمی
استاد مشاور :معصومه خیرخواه
استاد مشاور :احد اعظمی
نگارنده :مانیا کاوه
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0192
کلید واژه ها:ترانسفوزيون خون - خانمهاي باردار - اردبيل
کلید واژه ها (انگلیسی):Blood transfusion, Pregnant woman, Ardabil
موضوعات :WQ مامایی
WH سیستم های خونی و لنغاوی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :136
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :13 مهر 1388 05:05
آخرین تغییر :02 تیر 1393 05:44

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...