title

تهیه و ارزیابی برون تن یک سامانه دارورسانی خوراکی رپاگلینید با استفاده از نانوذرات جامد لیپیدی پوشش دار شده با کیتوزان

ابراهیمی, حسینعلی and امیرشاهرخی, کیوان and دسینه, زهرا (1399) تهیه و ارزیابی برون تن یک سامانه دارورسانی خوراکی رپاگلینید با استفاده از نانوذرات جامد لیپیدی پوشش دار شده با کیتوزان. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - final reserch project report
2MB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

3MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

4MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: دیابت یک بیماری مزمن گسترده است. رپاگلینید در سال 1998 توسط ( FDA) به عنوان داروی کاهنده قند خون خوراکی تایید شده است. رپاگلینید اثر ضد دیابتی خوبی دارد، اما دارای یک سری مشکلات از جمله فراهمی زیستی پایین، محلولیت درآب ضعیف و متابولیسم گسترده گذر اول کبدی می باشد. هدف ما در این مطالعه استفاده از نانوذرات لیپیدی جامد (SLN ) با پوشش کیتوزان برای بهبود دارورسانی خوراکی رپاگلینید می باشد. تجویز خوراکی SLN ها می تواند باعث کاهش متابولیسم گذر اول کبدی و افزایش فراهمی زیستی خوراکی دارو شود. در مقایسه با دیگر حامل ها، نانوذراتSLN مزایای متعددی مانند تحمل خوب، تجزیه زیستی و امکان تولید در مقیاس بزرگ صنعتی را نشان می دهد. همچنین اضافه کردن کیتوزان به سطح نانو ذرات به واسطه ویژگی مخاط چسبی کیتوزان باعث افزایش نفوذ داروی بارگزاری شده در حامل لیپیدی در سطوح مخاطی می شود. روش کار: بهینه سازی اندازه نانوذرات و بررسی تاثیر پارامتر های مختلف به کمک نرم افزار دیزاین اکسپرت انجام شد. با استفاده از روش رقیق سازی، نمودار کالیبراسیون رسم گردید و در نهایت از معادله این نمودار برای تعیین مقدار نمونه های مجهول استفاده گردید. ارزیابی خصوصیات نانوذرات با تکنیک هایی مانند پراکندگی نور دینامیکی، آنالیزحرارتی، طیف بینی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR) ) و میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام گرفت. همچنین میزان احتباس دارو و میزان بارگزاری دارو محاسبه گردید. الگوی رهش دارو با استفاده از کیسه دیالیز بررسی و غلظت داروی آزاد شده با روش طیف سنجی فرابنفش- مرئی انجام گردید. مطالعه درون تنی دارو بر روی تعدادی موش با تجویز خوراکی دارو و اندازه گیری قند خون موش ها طی ساعات مشخص مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها، بحث و نتیجه گیری: اندازه نانوذرات SLN با فرمولاسیون بهینه 76/5 نانومتر در محدوده مورد قبول برای نانوذرات SLN قرار گرفت. طبق نتایج حاصل از تاثیر پارامترهای مختلف بر اندازه نانوذرات، افزایش غلظت استئاریک اسید و کیتوزان باعث افزایش اندازه نانوذرات و افزایش غلظت تویین 80 و گلیسرول مونو استئارات باعث کاهش انداره نانوذرات می گردد. میزان احتباس دارو و میزان بارگزاری دارو به ترتیب، 90 و 11 درصد محاسبه گردید. نتایج حاصل از FTIR و آنالیز حرارتی نشان دهنده عدم تداخل شیمیایی بین حامل و دارو می باشد. همچنین طبق نتایج حاصل از FTIR و وجود پیوندهای آمیدی بین استئاریک اسید و کیتوزان صحت ساختار اثبات گردید. نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان دهنده ساختار کروی نانوذرات است. الگوی رهش دارو در نانوذرات با پوشش کیتوزان آهسته تر از نانوذرات بدون پوشش کیتوزان می باشد. مطالعه درون تن و تجویز خوراکی دارو به موش ها نشان داد که داروی رپاگلینید بارگزاری شده در نانوذرات بیشتر از رپاگلینید خالص قند خون را کاهش می دهد، همچنین نانوذرات با پوشش کیتوزانی کارایی بهتری نسبت به نانوذرات بدون پوشش نشان داد.

Title

Preparation and in vitro evaluation of an oral drug delivery system for repaglinide using chitosan_coated solid lipid nanoparticles

English Abstract

Introduction: Diabetes is a widespread chronic disease. Repaglinide was approved by the FDA in 1998 as an oral hypoglycemic drug. Repaglinide has a good anti-diabetic effect, but it suffers from a number of problems, including low bioavailability, poor water solubility and extensive first-pass hepatic metabolism. Our aim in this study was to use solid lipid nanoparticles (SLN) with chitosan coating to improve oral administration of repaglinide. Oral administration of SLNs can reduce first-pass hepatic metabolism and increase the oral bioavailability of the drug. Compared to other carriers, SLN nanoparticles offer several advantages such as good tolerability, biodegradability and the possibility of large-scale industrial production. Also, the addition of chitosan to the surface of nanoparticles due to its adhesive property increases the penetration ability of the drug-loaded lipid carriers from mucosal surfaces. Method: Optimization of nanoparticles investigation of the effect of various parameters on their particle size was performed using Design Expert software. Using the dilution method, a calibration diagram was drawn and finally the equation of this diagram was used to determine the amount of drug in unknown samples. The properties of the nanoparticles were evaluated using various techniques such as dynamic light scattering, thermal analysis, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy. Also, the rate of drug entrapment and drug loading efficiency were calculated. The drug release profile was evaluated using the dialysis bag method and the concentration of the released drug was determined by ultraviolet-visible spectroscopy. The in vivo study oral administration of the drug-loaded nanocarriers was evaluated on a number of rats and the blood glucose in plasma was measured at specific times. Results, discussion and conclusions: The size of SLN nanoparticles in optimum formulation (76.5 nm) was within the acceptable range for SLN nanoparticles. According to the results, increasing the concentration of stearic acid and chitosan increases the size of nanoparticles and increasing the concentration of tween 80 and glycerol monostearate reduces the size of nanoparticles. Drug entrapment and drug loading were calculated to be 90% and 11%, respectively. The results of FTIR and thermal analysis showed no chemical interaction between the carrier and the drug. Also, according to the results of FTIR, the presence of amide bonds between stearic acid and chitosan confirmed the structure and formation of final nanocarriers. The results of scanning electron microscope showed the spherical structure of the nanoparticles. The drug release profile in nanoparticles with chitosan coating is slower than nanoparticles without chitosan coating. The results of in vivo study and oral administration of the drug to rat showed that repaglinide-loaded nanoparticles reduced blood sugar more than pure repaglinide. Also, nanoparticles with chitosan coating showed better performance than nanoparticles without coating.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسینعلی ابراهیمی
استاد مشاور :کیوان امیرشاهرخی
دانشجو :زهرا دسینه
Uncontrolled Keywords:نانوذرات لیپیدی جامد، رپاگلینید، دیابت، کیتوزان، دارورسانی خوراکی، فراهمی زیستی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Solid lipid nanoparticles, Repaglinide, Diabetes, Chitosan, oral drug delivery, Bioavailability
Subjects:QV pharmacology > QV 778 Pharmaceutical Nanotechnology
Divisions:School of Pharmacy > Department of Pharmaceutics
School of Pharmacy > Department of Pharmacology
School of Pharmacy > Research Unit -Submitted Thesis
ID Code:13675
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:28 Aug 1399 12:31
Last Modified:18 Sep 1399 11:03

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...