title

تهیه و ارزیابی فیزیکوشیمیایی یک سامانه دارورسانی خوراکی تاکرولیموس با استفاده از حامل های لیپیدی نانوساختار پوشش دار شده با کیتوزان

ابراهیمی, حسینعلی and دسینه, سمیه (1399) تهیه و ارزیابی فیزیکوشیمیایی یک سامانه دارورسانی خوراکی تاکرولیموس با استفاده از حامل های لیپیدی نانوساختار پوشش دار شده با کیتوزان. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - final reserch project report
2MB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

3MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

3MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: تاکرولیموس به عنوان یک داروی سرکوب کننده ایمنی بدن، برای بیماران دریافت کننده پیوند عضو و بیماری های التهابی پوستی استفاده می شود. مصرف خوراکی تاکرولیموس دارای برخی محدودیت ها می باشد، از جمله این محدودیت ها متابولیسم گذر اول کبدی، محلولیت بسیار پایین و بازگشت دوباره دارو به لومن روده از طریق پمپ های پی-گلیکوپروتئین موجود در سلول های اپیتلیال روده می باشد. در این مطالعه برای غلبه بر این محدودیت ها از نانوذرات NLC استفاده می کنیم. نانو ذرات لیپیدی جذب مواد در دستگاه گوارش را بهبود می بخشند و عوارض جانبی و سمیت سیستم تحویل دارو را کمتر می کنند. همچنین به منظور افزایش خاصیت مخاط چسبی و بهبود فراهمی زیستی، یک پوشش کیتوزانی روی سطح نانوذرات NLC قرار داده می شود. مواد و روش کار: حامل های لیپیدی نانوساختار حاوی دارو، با روش انتشار حلال ساخته شده و سپس با پلیمر کیتوزان پوشش دار شدند. فرمولاسیون بهینه با استفاده از نرم افزار دیزاین اکسپرت و روش طرح مرکب مرکزی، انتخاب شد. به منظور تعیین مقدار دارو از دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis استفاده گردید و جذب فرابنفش دارو، برای هرکدام از غلظت های ساخته شده در طول موج nm245 اندازه گیری و نمودار کالیبراسیون جذب رسم شد. در دیگر مراحل پژوهش، از این نمودار و معادله به دست آمده از آن، برای تعیین مقدار نمونه های مجهول استفاده شد. به منظور ارزیابی نانوذرات NLC تهیه شده، آزمایش های تعیین درصد احتباس و بارگیری دارو، اندازه گیری سایز و پتانسیل زتا نانو ذرات، آنالیز حرارتی، طیف FTIR ، تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM ) و تعیین الگوی رهش دارو انجام گردید. نتایج و بحث: نرم افزار دیزاین اکسپرت تاثیر پارامترهای مختلف بر اندازه نانوذرات را این گونه گزارش کرده است که افزایش مقدار استئاریک اسید، توئین80 و اولئیک اسید باعث افزایش اندازه نانوذرات و افزایش مقدار گلیسرول مونو استئارات با کاهش اندازه نانوذرات همراه است. همچنین نتایج حاصل نشان می دهد که بیشترین تاثیرگذاری مربوط به غلظت استئاریک اسید می باشد. اندازه نانوذرات بدون پوشش کیتوزان nm98 و با پوشش کیتوزان nm166 و همچنین پتانسیل زتا برای نانوذرات بدون پوشش کیتوزانی و با پوشش کیتوزانی به ترتیب مقدار mV27- و mV8/75 به دست آمد. میزان احتباس دارو 93% و میزان بارگیری دارو در نانوذرات 14/69% محاسبه شد. تفسیر نتایج طیف های FTIR و آنالیز حرارتی DTA/TGA، عدم واکنش شیمیایی بین اجزا نانوذرات و همچنین تشکیل پیوندهای هیدروژنی قوی در ساختار نانوذرات را تایید کرد. تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، شکل کروی نانو ذرات و پوشش دهی مناسب کیتوزان را نشان داده است. بررسی الگوی رهش دارو از نانوذرات، عدم رهش انفجاری در ساعات اولیه را تایید کرد. همچنین مقایسه الگوی رهش نانوذرات با پوشش کیتوزانی و نانوذرات فاقد پوشش، نشان داد که رهش دارو در نانوذرات پوشش دار آهسته تر می باشد و رسیدن به حالت یکنواخت دیرتر اتفاق می افت

Title

Preparation and physicochemical characterization of an oral drug delivery system for tacrolimus-loaded chitosan-coated nanostructured lipid carriers

English Abstract

Introduction: Tacrolimus is used as an immunosuppressive drug for patients undergo to organ transplants surgeries or suffered from inflammatory skin diseases. Oral administration of tacrolimus has some limitations, including hepatic first-pass metabolism, very low solubility, secretion from the gastrointestinal tract via P-glycoproteins. In this study, NLC nanoparticles were used to overcome these limitations. Lipid nanoparticles may improve the absorption of substances in the gastrointestinal tract, prevent chemical and enzymatic degradation of the loaded drug, as well as reduce the side effects and toxicity of the drug delivery system. Also in order to increase the mucoadhesive property of carrier and improve the bioavailability of drug, a chitosan shell was coated on the surface of the NLC nanoparticles. Materials and Methods: Nanostructured lipid carriers containing drug were prepared by solvent diffusion method. Their particle size was optimized using Design Expert software by central cubic method. The NLCs were coated with chitosan polymer. UV-Vis spectrophotometer was used to analyze the drug concentration in unknown samples. First the absorption calibration diagram was drawn and using it, the concentration of unknown samples was calculated at a wavelength of 245 nm. In addition, the NLC and chitosan-coated NLC nanoparticles were evaluated for physicochemical properties sauch as, determination of entrapment efficiency, drug loading efficiency, Nanoparticle size and zeta potential, thermal analysis, FTIR spectrum, scanning electron microscopy (SEM) imaging and drug release pattern. Results and Discussion: Design Expert software showed the effect of different parameters on nanoparticle size. According to these analyses, increasing the amount of stearic acid, tween 80 and oleic acid increases the size of nanoparticles and increasing the amount of glyceryl mono stearate decreases the size of nanoparticles. The results also showed that the greatest effect is related to the concentration of stearic acid. The size of optimized NLCs was 98 nm and coating them with chitosan increased their particle size to 166 nm Also the zeta potential for nanoparticles without chitosan coating and with chitosan coating was -27 and 75.8 mV respectively. The drug loading efficiency was 14.69% and the drug Entrapment efficiency was 93%. Interpretation of FTIR spectra and DTA/TGA thermal analysis confirmed the lack of chemical reaction between nanoparticle components as well as the formation of strong hydrogen bonds in the nanoparticle structure. Scanning electron microscopy images showed the spherical shape of the nanoparticles and the coating of chitosan. Comparison of the release pattern of nanoparticles with chitosan coated and uncoated nanoparticles showed that drug release was slower in coated nanoparticles and reaches a steady state with some delay in comparison to NLC.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسینعلی ابراهیمی
دانشجو :سمیه دسینه
Uncontrolled Keywords:تاکرولیموس، حامل های لیپیدی نانوساختار، کیتوزان، فراهمی زیستی، انتشار حلال، دارورسانی خوراکی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Tacrolimus, nanostructured lipid carrier, Chitosan, Bioavailability, Solvent diffusion, oral drug delivery
Subjects:QV pharmacology > QV 778 Pharmaceutical Nanotechnology
Divisions:School of Pharmacy > Department of Pharmaceutics
School of Pharmacy > Research Unit -Submitted Thesis
ID Code:13676
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:28 Aug 1399 12:32
Last Modified:28 Aug 1399 12:32

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...