title

مقایسه اثر غلظت های مختلف عصاره های آبی و الکلی گیاهان شیرین بیان و آویشن بر رشد هلیکوباکتر پیلوری در شرایط in-vitro

نوری زاده, عزت ، قاسمی گرمی, کریم اله ، شکوهی گوگانی, بهروز ، لطیفی نوید, سعید (1385) مقایسه اثر غلظت های مختلف عصاره های آبی و الکلی گیاهان شیرین بیان و آویشن بر رشد هلیکوباکتر پیلوری در شرایط in-vitro. در: هشتمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران, 4-2 خرداد ماه 1385, اصفهان. (ثبت شده )

این آخرین ویرایش عنوان است.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
1MB

خلاصه فارسی

مقدمه: ناراحتی های گوارشی یکی از قدیمی ترین بیماری های بشر است که عامل بیماری ممکن است بسیاری از ارگان های دیگر را درگیر نماید که نتیجه آن ایجاد بیماری های مختلف در انسان است. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که اساسی ترین عامل ایجاد زخم معده هلیکوباکتر پیلوری است. میزان بروز بیماری ناشی از آن و میزان بهبودی یا شکست درمان توسط آنتی بیوتیک ها، از جمله شاخص های مهم ارزیابی بیماری زخم معده در جامعه است. به علت مقاومت هلیکوباکتر پیلوری در مقابل آنتی بیوتیک ها و با توجه به اینکه هنوز مدرکی دال بر اینکه آنتی بیوتیکی بتواند بر این باکتری خطرناک کاملاً مؤثر باشد گزارش نشده است؛ بنابراین استفاده از داروهای گیاهی برای درمان بیماری ایجادشده توسط این باکتری هدف مطالعه را طراحی نمود. مواد و روش ها: عصاره های آبی اتری و الکلی برگ های گیاهان آویشن و شیرین بیان به روش سوکسیله و خیساندن تهیه و غلظت های مختلفی از آن بر روی هشت سویه گوناگون هلیکوباکتر پیلوری که از بیماران مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستان شریعتی تهران به دست آمده بود به روش های agar dilution و disc diffusion مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: نتایج مطالعات نشان دادند که عصاره اتری گیاهان مورد بررسی فاقد اثر ضدمیکروبی بوده، ولی عصاره های الکلی و آبی دارای اثرات ضدباکتریایی بودند که عصاره های آبی نسبت به عصاره های الکلی، اثرات ضدباکتریایی بیشتری از خود نشان دادند. در بین عصاره های آبی و الکلی حاصل از گیاهان مورد مطالعه از نظر اثر ضدهلیکوباکتر پیلوری، عصاره شیرین بیان بیشترین اثر را داشت (میانگین هاله عدم رشد 10.5 میلی متر). بحث: با توجه به نتایج مذکور به نظر می آید که گیاهان موردمطالعه پیلوری در شرایط آزمایشگاهی اثر ضدمیکروبی قابل توجهی بر علیه هلیکوباکتر دارند که حتی با آنتی بیوتیک ها قابل مقایسه می باشد. شناسایی ماده مؤثر این گیاهان به عنوان یک ترکیب مؤثر ضدمیکروبی گام بعدی در این راستا محسوب می شود. می توان نتیجه گرفت که مطالعه گیاهان داروئی برای از بین بردن هلیکوباکتر پیلوری فواید زیادی دارد و ممکن است ما را قادر سازد تا گونه های مختلفی از گیاهان داروئی را مشخص کنیم که بخصوص قادر به ریشه کن کردن عفونت های ناشی از هلیکوباکتر پیلوری باشند.

عنوان انگليسي

In vitro comparition of ether, water, and ethanol extracts of plants thyme and licorice in different concentrations on H. pylori

خلاصه انگلیسی

Introduction:Historically gastrointestinal disease is worldwide, it is unclear what constitues the normal complement of stomach and small intestine which result in different complicated diseases in human; However many studies based on subjective evidences show H.pylori associated with either gastric or duodenal ulcers. Therefore, the incidence of the disease, antimicrobial therapy or failure of treatment are important details for the evaluation of the gastrointestinal ulcers in the community. Resistance of H.pylori against antibiotics and to date, yet any antibiotic that could be exlusively effective against it has not been introduced, is the main objective of this study by considering search for the use of plant drugs for the treatment of disease caused by this precarious bacteria. Material and Methods: Different concentrations of ether, water and ethanol extracts of the plants thyme and licorice by using method of condensation from hydrated leaves was prepared, then acted against eight strains of H.pylori which were obtained from the endoscopy section of Tehran Shariati Hospital by using the agar dilution and disc diffusion methods. Results: Considering the ether extractof the both studied plants, showed no antimicrobial effect, but the ethanol and water extracts of both plants had antimicrobial effect against H.pylori. The water extract in comparision with ethanol extract had much more ant-H.pylori effect with the highest effect of licorice (Mean of inhibition zone of 10.5 mm). Conclusion: From the obtained results it seems the studied plant in vitro conditions have significant antimicrobial effect against H.pylori which is comparable to antibiotics. Identification of the effective fraction of these plants as an efficient anti-H.pylori is a further step to be studied. Investigation of drug plants for the treatment of H.pylori puts useful information in the eradication of H.pylori.

نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :عزت نوری زاده
کلید واژه ها:آویشن، شیرین بیان، ضدباکتریایی، هلیکوباکتر پیلوری
کلید واژه ها (انگلیسی):H.pylori, thyme, licorice & antimicrobial
موضوعات :QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
QY آسیب شناسی بالینی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش پاتولو‍ژي
کد شناسایی :1392
ارائه شده توسط : دکتر بهروز شکوهی
ارائه شده در تاریخ :20 خرداد 1389 03:09
آخرین تغییر :09 اسفند 1391 13:28

ویرایش های موجود این سند

  • مقایسه اثر غلظت های مختلف عصاره های آبی و الکلی گیاهان شیرین بیان و آویشن بر رشد هلیکوباکتر پیلوری در شرایط in-vitro. (deposited 20 خرداد 1389 03:09) [Currently Displayed]

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...