title

(HSOPSC) روانسنجی و تحلیل ابعاد پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار

رحیمی, الناز and علیزاده, سید شمس الدین and عباسقلی زاده, ناطق and صفائیان, عبدالرسول (1399) (HSOPSC) روانسنجی و تحلیل ابعاد پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تبریز.


[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

11MB

Persian Abstract

مقدمه: خطاهای پزشکی به عنوان يکی از پنج علت رايج مرگ و میر محسوب می شوند. در واکنش به اين آمار مرگ و میر، بیش از دو دهه است که تلاش های جهانی برای ارتقای ايمنی بیمار و کاهش حوادث ناخواسته در مراکز بهداشتی-درمانی انجام می شود. يکی از اولويت ها، توسعه پژوهش برای اندازه گیری نگرش ها و عقايد ايمنی بیمار از منظر کارکنان نظام مراقبت از سلامت است. بنابراين، هدف اصلی اين پژوهش، بررسی ساختاری ابعاد مدل فرهنگ ايمنی بیمار در يک شهر از ايران )اردبیل( بود. » پايش بیمارستانی فرهنگ ايمنی بیمار « روش کار: پرسشنامه HSOPSC طی روند ترجمه و بازترجمه و با انجام اصلاحات لازم روی آيتم ها به زبان فارسی برگردانده شد. روايی پرسشنامه با استفاده از روش های روايی صوری و محتوايی بررسی شد. نسبت روايی محتوا) CVR ( و شاخص روايی محتوا ) CVI ( محاسبه شد. به منظور بررسی همسانی درونی پرسشنامه، آلفای کرونباخ محاسبه شد و جهت ارزيابی پايايی ثبات، شاخص همبستگی درون رده ای ) ICC ( محاسبه شد. داده های مطالعه با مشارکت 420 نفر از کارکنان درمانی چهار بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل توسط پرسشنامه مذکور جمع آوری شد. تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی ساختار ابعاد انجام شد. از تحلیل عاملی تايیدی و مدلسازی معادلات ساختاری برای بررسی و تايید ساختار بدست آمده، استفاده شد. به منظور انجام تحلیل های عاملی اکتشافی و تايیدی، داده ها به دو نیم ) 210 مورد برای هر تحلیل( تقسیم شدند. جهت انجام تحلیل ها از نرم افزارهای SPSS24 و Amos24 استفاده شد. یافته ها: شاخص روايی محتوايی) CVI ،) 0.92 و نسبت روايی محتوايی) CVR ( نیز در تمامی آيتم ها بالاتر از مقدار استاندارد) 0.51 ( بدست آمد. همسانی درونی) 0.8 = ∝( و پايايی ثبات خوب ( 0.791ICC = ( برای آيتم های پرسشنامه HSOPSC حاصل شد. تحلیل عاملی اکتشافی 12 بُعد را با رِنج آلفای کرونباخ 0.57 تا 0.86 کشف کرد که اين ابعاد شامل، حس نوع دوستی، همکاری جهت حفظ و ارتقاء ايمنی بیمار، همکاری و تبادل اطلاعات بین بخش های بیمارستان، تناوب گزارش دهی 2 خطا، واکنش غیرتنبیهی در برابر خطا، مراقبت و نظارت موثر و عادلانه جهت ارتقاء ايمنی بیمار، حمايت مديريت از ايمنی بیمار، آزادی بیان و باز بودن مجاری ارتباطی، درخواست غیرمسئولانه انجام کارها برخلاف ايمنی بیمار، مسائل تهديد کننده ايمنی بیمار، پیشگیری از وقوع خطاها و شناسايی خطا قبل از آسیب به بیمار می شوند. توزيع آيتم ها در تمام ابعاد با مدل اصلی آمريکايی تفاوت براساس .» تناوب گزارش دهی رخدادها « و » حمايت مديريت از ايمنی بیمار « داشت به جز دو بُعد تحلیل عاملی تايیدی و مدلسازی معادلات ساختاری، ساختار بدست آمده در اين مطالعه، مدل متناسبی تشخیص داده شد. شاخص کای دو به درجه آزادی آن کوچکتر از 3 بود که برازش مدل را تايید کرد. همچنین شاخص های برازش GFI ، AGFI ، NFI ، CFI ، TLI ، RFI و IFI بزرگتر از 0.9 ، RMSEA نیز کوچکتر از 0.08 بود که اعتبار مدل را تايید کرد. نسبت های بحرانی در تمام آيتم ها در حیطه قابل قبول بدست آمدند لذا می توان گفت که تمامی مسیرها معنی دار بوده و تمام عوامل بر روی فرهنگ ايمنی بیمار تاثیر دارند. نتیجه گیری: مدل بدست آمده در اين مطالعه، مدلی متناسب با داده های منطقه بود و ترکیب آيتم های ابعاد، پايداری نسبی داشتند اما ساختار ابعاد بدست آمده در اين مطالعه با ساختار مدل اصلی HSOPSC ، مطابقت نداشت. با توجه به اهمیت فرهنگ ايمنی بیمار، پیشنهاد می شود که مطالعات آينده در ايران در چندين شهر و استان در سطح ملی انجام شود.

Title

Psychometric Properties and Dimension Analysis of the Hospital Survey On Patient Safety Culture Questionnaire (HSOPSC)

English Abstract

Objectives: Medical errors are known as one of the five main causes of mortality. In response to this mortality rate, over two decades, global efforts have been made to increase patient safety and reduce unwanted accidents in health centers. One of the priorities is the development of research to measure the attitudes and beliefs of patient safety from the perspective of health care workers. So, the main goal of this study is to investigate the possible alternative factorial structure of the patient safety culture model in Iran. Methods: The HSOPSC "Hospital Survey on Patient Safety Culture" questionnaire was translated into Persian during the forward-backward translation technique and with the necessary corrections on the items. The validity of the questionnaire was assessed using face and content validity methods. Content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI) were calculated. In order to evaluate the internal consistency of the questionnaire, Cronbach's alpha was calculated and to evaluate test-retest reliability, Intraclass Correlation Coefficient (ICC) was calculated. Data were collected from 420 staff members in 4 educational hospitals of Ardabil University of Medical Sciences by HSOPSC questionnaire. Exploratory factor analysis was used to investigate the possible alternative factorial structure. Confirmatory factor analysis and structural equation modeling was used to examine and confirm obtained structure. To perform exploratory and confirmatory factor analysis, the data were divided into two halves (210 items per analysis). SPSS 24 and Amos 24 softwares were used for the analysis. Results: The content validity index (CVI) was 0.92 and the content validity ratio (CVR) was higher than the standard value (0.51) in all items. Internal consistency (∝=0.8) and good test-retest reliability (ICC=0.791) were obtained for HSOPSC questionnaire items. Exploratory factor analysis identified 12 dimensions with Cronbach's alpha range of 0.57 to 0.86, which included “sense of altruism”, “teamwork to maintain and enhance patient safety”, “teamwork, handoffs and transitions across units”, “frequency of events reported”, “non-punitive response to errors”, “effective and fair care and monitoring to improve patient safety”, “management support for patient safety”, “freedom of expression and communication openness”, “requesting to do things irresponsibly and against the patient safety”, “threats to patient safety”, “preventing errors” and “Identification of the errors before patient injury”. The distribution of items in all dimensions differed from the original HSOPSC questionnaire except the two dimensions “management support for patient safety”, “frequency of events reported”. Based on the CFA and SEM, the structure obtained in this study was a proportional model. The best fitness in CFA analysis indicated an acceptable fit for the Persian version of HSOPSC (χ2/df =1.063 < 3 , RMSEA = 0.009 < 0.08 , GFI = 0.94 > 0.90, AGFI = 0.902 > 0.90, NFI = 0.901 > 0.91, CFI = 0.993 > 0.90, RFI= 0.91 > 0.90, IFI=0.99 > 0.90). The critical ratios in all items were acceptable, so it can be said that all factors affect the patient safety culture. Conclusion: Based on CFA and SEM, the model obtained in this study is a proportional model and the composition of the items in the dimensions had a relative stability.The structure of the dimensions obtained in this study was not consistent with the structure of the original HSOPSC model. Considering the importance of the patient safety, it is suggested that future researches in Iran be carried out in several provinces and cities at a national level. Keywords: Patient safety culture, Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC), Psychometric properties, Dimensions Analysis, Structural Equation Modeling

Item Type:Thesis (Masters)
زبان سند : فارسی
دانشجو :الناز رحیمی
استاد راهنما :سید شمس الدین علیزاده
استاد مشاور :ناطق عباسقلی زاده
استاد مشاور :عبدالرسول صفائیان
Additional Information:این پایان نامه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شده است
Uncontrolled Keywords:فرهنگ ايمنی بیمار، پرسشنامه پايش بیمارستانی فرهنگ ايمنی بیمار HSOPSC ، روانسنجی، تحلیل ابعاد، مدلسازی معادلات ساختاری
کلیدواژه ها (انگلیسی):Patient safety culture, Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC), Psychometric properties, Dimensions Analysis, Structural Equation Modeling
Subjects:WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > Public Health Education WA.18
Divisions:Faculty of Health > Department of Occupational Health
ID Code:13922
Deposited By: MR Nategh Abbasgholizadeh
Deposited On:07 Nov 1399 11:59
Last Modified:08 Nov 1399 08:23

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...