title

بررسي اثر الکترومغناطيس تراپي در درمان بي خوابي به روش کار آزمايي باليني

مولوی, پرویز ، امانی, فیروز ، گسیلی, فرید (1388) بررسي اثر الکترومغناطيس تراپي در درمان بي خوابي به روش کار آزمايي باليني. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
284kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
68kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: بي خوابي (Insomnia) با مقدار ناکافي خواب يا کيفيت نا مناسب خواب مشخص ميگردد که يکي از شايعترين اختلالات خواب در دنياست، با توجه به اينکه بي خوابي منجر به اختلال در فعاليتهاي روزمره فرد و افزايش مدت زمان واکنش فرد مي گردد و همچنين ريسک ابتلا به افسردگي ماژور در اين افراد افزايش مي يابد فلذا درمان صحيح و پايدار بي خوابي از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. درمان رايج بي خوابي در حال حاضر درمان دارويي و استفاده از خواب آورهايي چون بنزوديازپين ها مي باشد اما با توجه به عوارض جانبي اين داروها استفاده از روشهاي درماني غير دارويي، ضروري نشان مي دهد لذا در اين مطالعه برآن شديم تا اثرالکترومغناطيس تراپي را درمقايسه بادرمانهاي رايج دارويي دردرمان بي خوابي بررسي نماييم. مواد وروشها: در اين مطالعه که يک كارآزمايي باليني تصادفي شده يک سوکور مي باشد 60 نفر از افراد مبتلا به بي خوابي مزمن اوليه که به مطب هاي خصوصي متخصصين اعصاب و روان مراجعه کرده اند و بر اساس معيارهايDSM-IV تشخيص آنها قطعي شده است و مشکل بي خوابي بيمار بيش از 3 هفته طول کشيده است و بيمار مشکلات زمينه اي ديگري را نداشته است، انتخاب شدند، افراد در 2گروه 30 نفري درمان با الکترومغناطيس و کنترل(درمان با آلپرازولام) جاي داده شدند و به مدت 3 هفته تحت درمان قرار گرفتند. با استفاده از پرسشنامه بررسي کيفيت خواب Pitssburgh (PSQI) وپرسشنامه بررسي شدت بي خوابي(ISI)Insomnia Severity Index، بيماران در 3 مقطع زماني قبل از شروع درمان، بلافاصله بعد از درمان و يک ماه پس از درمان بررسي شده و نتايج به دست آمده تحت آناليز آماري قرار گرفت. نتايج: در اين مطالعه 60 بيمار شرکت داشتند که مشتمل بر 28 مرد (7/46 درصد) و 32 زن (3/53 درصد) مي باشند، متوسط سني بيماران 3/37 سال مي باشد که کمترين سن شرکت کننده در مطالعه 17 سال و بيشترين سن 65 سال مي باشد، متوسط امتياز به دست آمده از هر يک از پرسشنامه ها قبل از شروع درمان وبلافاصله بعد از درمان تفاوت معني دار آماري در بين دو گروه درمان وکنترل ندارد ولي يک ماه پس از درمان تفاوت معني دار آماري بين دو گروه وجود دارد. بحث: الکترو مغناطيس تراپي مي تواند به عنوان جايگزين مناسبي براي داروهاي خواب آور جهت درمان بي خوابي باشد که علاوه درمان بي خوابي در حد دارو هاي خواب آور، پايداري بيشتري نيز نسبت به داروهاي خواب آور داشته و عوارض جانبي گزارش شده اي هم ندارد.

عنوان انگليسي

Randomized-controlled clinical trial study on Electromagnetotherapy for treatment of insomnia

خلاصه انگلیسی

Introduction: Insomnia is one of the most prevalent disorders of sleep in the world. Since insomnia causes disorders in the individual relationships in the society and also increase in the risk of major depression, its adequate and proper treatment is highly important. The common treatment of insomnia is medicinal and using sedative medicine such as Benzodiazepines, but regarding the side effects of these medicines Therefore using the non-medicine methods is essential and useful. In this study we are going to evaluate the effects of electromagnetic therapy in comparison to other common medicinal methods in treating insomnia. Material & Methods : This study, that was a random clinical trial, was done on 60 people who have referred to the office of the neurologist and according to the DSM-IV criteria, their diagnosis has been determined. Their insomnia has lasted for 3 weeks and the patient didn't have other problems. The samples were determined according to similar studies and random number distributions. They were placed in 2 groups of 30 people with electromagnetic and control (treatment with Alperazolam) and they were treated for 3 weeks. Using the questionnaire of studying the quality of sleep Pitssburgh(PSQI) also the questionnaire of the study of the severity of the insomnia (ISI) of the patients in 3 periods before the study and immediately after the treatment and 1 month after treatment were evaluated and the results were analyzed statistically. Results: In this study, there were 60 participants of whom 28 were male (46.7%), 32 female (53.3%).The mean age was 37.3. The youngest one was 17 and the oldest was 65. The mean point of every questionnaire, before treatment and immediately after treatment, didn't show any significant correlation. But 1 month after treatment there was a significant correlation between the 2 groups. Conclusion: Electromagnetic therapy can be used as a replacement for sedative medicines for treating insomnia. It can not only treat insomnia but also has more stability in comparison to other sedative medicines and doesn't have any reported side effects.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :پرویز مولوی
استاد مشاور :فیروز امانی
نگارنده :فرید گسیلی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه 0316
کلید واژه ها:الکترو مغناطيس تراپي ، بي خوابي اوليه مزمن ، بنزوديازپين ها
کلید واژه ها (انگلیسی):Electromagnetic therapy , primary chronic insomnia , Benzodiazepines
موضوعات :WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
دانشكده پزشكي > گروه پوست ، روانپزشکی و نورولوژی
کد شناسایی :14
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :20 آبان 1388 06:13
آخرین تغییر :11 آذر 1391 13:11

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...