title

مقایسه پرشدگی کانال و push-out bond strength در دو روش پر کردن کانال ریشه single cone و تراکم جانبی سرد با استفاده از سیلر رزینی AH plus و سیلر نسل جدید Sure seal root

نورالعیونی, احمد and ولی زاده حقی, هاله and صمدی, وحید (1399) مقایسه پرشدگی کانال و push-out bond strength در دو روش پر کردن کانال ریشه single cone و تراکم جانبی سرد با استفاده از سیلر رزینی AH plus و سیلر نسل جدید Sure seal root. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
2MB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

3MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

17kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: سیلرهای بیوسرامیک که به تازگی معرفی شده‌اند بر اساس ادعای سازندگان آن دارای ویژگی‌های بسیار بهتر نسبت به سیلرهای قبل تر از خود می‌باشند که دندان‌پزشکان را قادر می‌سازد حتی با تکنیک‌هایی با پیچیدگی کمتر مثل تکنیک single cone درمان‌هایی با پروگنوز بهتر و صرف زمان کمتر انجام دهند در همین راستا این مطالعه با هدف مقایسه پرشدگی کانال و push-out bond strength در دو روش پر کردن کانال ریشه single cone و تراکم جانبی سرد با استفاده از سیلر رزینی AH plus و سیلر نسل جدید Sure seal root انجام پذیرفت. مواد و روش کار: در این مطالعه آزمایشگاهی 88 دندان تک‌ریشه، تک کاناله و مستقیم انتخاب و به صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شد. و همه نمونه ها از قسمت تاج برش داده شدند سپس شستشو و پاکسازی انجام شد و در مرحله بعد ریشه ها به ترتیب زیر پر شدند: گروه1 (Sah)با سیلر AH plus و روش single cone گروه 2 (Lah)با سیلر AH plus وروش تراکم جانبی گروه 3 (Ss)با سیلر Sure seal root و روش single cone گروه 4 (Ls)با سیلر Sure seal root و روش تراکم جانبی.سپس ریشه ها با ضخامت 3 میلیمتر برش داده شدند و با بزرگنمایی 25 تصاویر دیجیتالی ثبت شد تا میزان پر شدن کانال توسط نرم افزار image j به دست بیاید سپس تست push out روی نمونه ها توسط دستگاه یونیورسال انجام شد. همچنین نوع شکست باند پس از انجام تست با بزرگنمایی توسط میکروسکوپ نوری بررسی شد. بعد از جمع آوری اطلاعات تحلیل داده ها به‌وسیله نرم‌افزار spss نسخه 22 با استفاده از آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس یکراهه بین گروهی، تحلیل واریانس دو راهه و سه راهه بین گروهی و کای دو تحلیل گردید؛ و مقدار P کمتر از 0/05 معنی‌دار در نظر گرفته شد. نتایج: بر اساس یافته‌های این مطالعه بین میانگین مقادیر به‌دست‌آمده push-out bond strength در گروه lateral compaction sure seal root با گروه‌های single cone ahplus و lateral compaction ahplus تفاوت آماری وجود داشت و مقادیر در این گروه بیشتر بود. اما بین سایر گروه‌ها از نظر روش پر کردن و نوع سیلر تفاوت آماری قابل‌توجهی وجود نداشت(P>0.05). همچنین بین گروه مورد بررسی و نوع شکست رابطه معناداری یافت نشد و فراوانی شکست تفاوت آماری قابل‌توجهی بین گروهای مختلف نداشت(P>0.05). میانگین درصد گوتا در سیلر AH plus بیشتر از میانگین آن در سیلر Sure seal root بود(P<0.05). و میانگین متغیر درصد گوتا در گروه Coronal کمتر از میانگین آن در هردو گروه دیگر تحت بررسی بود (P>0.05). میانگین درصد سیلر در سیلر AH plus کمتر از میانگین آن در سیلر Sure seal root بود. میانگین متغیر درصد سیلر در گروه Coronal با میانگین آن در هر دو گروه دیگر تحت بررسی تفاوت معنی‌دار آماری وجود داشت(P<0.05) و میانگین متغیر درصد سیلر در گروه Coronal بیشتر از میانگین آن در هردو گروه دیگر تحت بررسی بود (P>0.05). نتیجه‌گیری: سیلر بیوسرامیکی Sure seal rootاز نظر خواص فیزیکی و شیمیایی و قدرت مهر و موم کردن دارای ویژگی‌های مطلوبی است و از این نظر می‌توانند با سیلر های رزینی که بیشتر استفاده می‌شوند؛ مقایسه شوند. اما بالا بودن مقادیر push-out bond strength در گروه تراکم جانبی سیلر بیوسرامیکی نشان داد این روش پرکردن کانال همچنان باید به عنوان استاندارد طلایی روش‌های پرکردن کانال در نظر گرفته شود.

Title

A comparative study of percentage of gutta-percha filled areas and push-out bond strength in canals obturated with single cone and lateral compaction techniques using AHplus and new generation bioceramic sure-seal root sealers

English Abstract

Title: A comparative study of percentage of gutta-percha filled areas and push-out bond strength in canals obturated with single cone and lateral compaction techniques using AHplus and new generation bioceramic sure-seal root sealers. Introduction: Based on manufacturers claims new generation of bioceramic sealers possess much better features in comparison with previously used sealers; that allows dentists to perform treatments with better prognostic factors using less complicated obturation techniques such as single cone. under the lights of this fact this study aims in comparing percentage of gutta percha filled areas and push out bond strength in canals obturated with 2 different sealers(AHplus and sure seal root) and 2 different obturation techniques(single cone and cold lateral compaction) Methods and materials: in this experimental study 88 single rooted with straight and unique canals were selected and randomly divided into 4 groups. All specimen cut 1mm above the CEJ line.then cleansing and irrigation were performed and canals obturated in following order:G1(SAH). Samples in this group obturated with AHplus sealer and single cone technique.G2(LAH) obturated with AHplus sealer and cold lateral condensation technique.G3(SS) obturated with sure seal root sealer and single cone technique.G4(LS) obturated with sure seal root sealer and cold lateral condensation technique. then horizontal sections with 3mm thickness were prepared and digital images with 25 magnification were recorded in order to evaluate percentage of canal areas filled with gutta percha,sealer and voids using imageJ software.in the next step push out bond test performed on the samples using a universal test machine.also modes of failure evaluated after performing push out test;using an optical microscope.date analyzed using spss software(version22) and by means of t independent,one way analysis of variance,two way and three way analysis of variance and chi-square analysis and the significance level was set at 0.05. Results::results showed that there was statstical difference between mean values of push out bond strength in the LS group and the SAH and LAH groups and the values in LS group were higher.but there was no statistically difference between other groups in terms of obturation technique and sealer type(p>0.05).also no significant relationship was found between the group of study and the type or frequency of failure.The average percentage of gutta percha in AHplus group was higher than the average in sure seal root group(p<0.05).the mean values of gutta percentage was lower in coronal section in comparison with 2 other sections.(p>0.05) on the other hand the average sealers values in AHplus group was lower;compared with sure seal root group.also the average of sealer percentage values in coronal group was higher in comparison with medial and apical groups. Conclusion:new biocermic sure seal root sealer has desirable physical and chemical properties and sealing ability.and in terms of these features can be compared with commonly used resin sealerd ;however higher push out bond strength values in sure seal root cold lateral compaction group manifests that this obturation technique still should be considered as gold standard in obturation protocol.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :احمد نورالعیونی
استاد مشاور :هاله ولی زاده حقی
دانشجو :وحید صمدی
Uncontrolled Keywords:روش پر کردن کانال، روش تراکم جانبی، سیلر بیوسرامیک
کلیدواژه ها (انگلیسی):Canal Filling Method, Lateral Condensation Method, Bioceramic Sealer, AH Plus, Push-Out Bond Strength
Subjects:WU Dentistry. Oral surgery
Divisions:Department of Dentistry > Research Unit -Submitted Thesis
Department of Dentistry > Department of Restorative Dentistry
ID Code:14065
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:12 Dec 1399 07:52
Last Modified:12 Dec 1399 07:52

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...