title

بررسي يافته هاي راديولوژيك عكس سينه در كودكان بالاي 2 سال مراجعه كننده با سرفه مزمن و ميزان تطابق آن با يافته هاي باليني

اناری, حسن ، پوستی, علیرضا ، امانی, فیروز ، بهرامی نیا, عماد (1384) بررسي يافته هاي راديولوژيك عكس سينه در كودكان بالاي 2 سال مراجعه كننده با سرفه مزمن و ميزان تطابق آن با يافته هاي باليني. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
57kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
180kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

503kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : سرفه يكي از مهمترين مكانيسم هاي دفاعي ريه ها است و همچنين يكي از شايعترين شكايت هاي بيماران در هنگام مراجعه به پزشك مي باشد. در اين ميان ، سرفه مزمن ( بيش از 2 هفته) ، يكي از شكايت هايي است كه احتياج به بررسي هاي فراوان جهت رسيدن به اتيولوژي ايجاد سرفه مزمن ، سن بيمار، سابقه فاميلي و در نهايت شرح حال و معاينه دقيق باليني جزء ملزومات است. سن يك عامل مهم در اتيولوژي سرفه به شمار مي رود به نحوي كه بررسي ها در گروه سني نوزادان با كودكان متفاوت است. در گروه سني نوزادان ، برونشيوليت‌، پنوموني هاي ويرال، ريفلاكس گاستروازوفاژيال و سياه سرفه جزء علل شايع محسوب مي شوند در حالي كه در گروه سني كودكان ، آسم ، سينوزيت ، پنوموني و C.F جزو علل شايع هستند و به صورت مشخص ، بررسي اين دو دسته علل به صورت كامل با هم متفاوت هستند. روش تحقيق : در اين مطالعه، فقط اطفال بالاي 2 سال كه سرفه اي بيش از 2 هفته داشتند پس از معاينه باليني نزد يك راديولوژيست با تجربه فرستاده شدند و يافته هاي باليني و راديولوژيك آنها جمع آوري و سپس مقايسه شد. نتايج : در ميان يافته هاي باليني خلط و رونكوس از بقيه شايعتر بودند و از ميان يافته هاي راديولوژيكي پري برونشيت و پرهوايي شايعتر بودند. در مقايسه بين يافته هاي باليني و راديولوژيكي در اكثر بيماراني كه در معاينه باليني خلط داشتند در گرافي قفسه سينه پري برونشيت داشتند . همچنين رونكوس و ويز كه شايعترين يافته سمعي در بيماران بودند در گرافي آنها پري برونشيت و پرهوايي گزارش شده بود. براي بسياري از بيماراني كه PND نيز داشتند، پري برونشيت گزارش شده بود. نتيجه گيري : در مجموع با توجه به يافته هاي باليني و شيوع پري برونشيت و پرهوايي ريه در اين مطالعه مي توان برونكوپنوموني هاي ويرال و سينوبرونشيت را براي بسياري از بيماران مطرح نمود. همچنين وجود سابقه فاميلي مثبت و پرهوايي ريه ها در بيماران، مطرح كننده آسم با شيوع كمتري نسبت به تشخيص هاي قبلي است. اما به هر حال نكته اي كه بايد به آن توجه داشت احتمال وجود سينوزيت در كنار ساير تشخيص ها به عنوان فاكتوري كه مي تواند باعث بروز سرفه هاي طولاني مدت شود، است. به هر حال به نظر مي رسد كه استفاده از گرافي هاي پارانازال در كنار گرافي سينه در ارزيابي بيماران مبتلا به سرفه مزمن مي تواند كمك كننده باشد

عنوان انگليسي

Evaluation of radiologic finding in chest XRay of over 2 years old child with chronic cough and its correlation with clinical finding

خلاصه انگلیسی

Intruduction: Cough is an important defense mechanism of the lungs and is a common symptom prompting visits to the physician. The chronic cough (more than 2 weeks) is one of the complications that needed to many diagnostic workup for diagnose. For the get to chronic cough’s etiology, patients age, familial history and physical examination are required. Age is an important factor in cough’s etologies and therefore examinations are different in infants with children. In infants bronchiolitis, viral pneumonia, Gastro esophagial reflux and pertosis are common etiolologies and Asthma, sinusitis, pneumonia and C.F are consider as a common cause of in children and therefore evaluation in these 2 groups is different completely. Materials & Methods: In this study, only children that had about 2 years who was affected to chronic cough were assesed. All children about 2 years old that had cough about 2 weeks duration was refered to experienced radiologist after thought examination and than clinical and radiologic finding was gathered and compare each other. Results: Among clinical finding, sputum and ronchous was most common and peribronchitis and hyperinflation was the most common eadiologic finding. Comparation between reveraled that most patients with sputum and clinical examination had peribronchitis in chest X Ray. It was also revealed that rochous and wheesing that was a most common auscultated finiding had peribronchitis and hyper inflation. For most of patient with PND attacked, peri bronchitis was reported. Conclusion: Over all in view point to clinical finding and prevalence of peri bronchitis, in this study diagnosis of viral broncho pneumonia and sino bronchitis can be considered for most of patients. It should be emphesized that prability of senusitis among another diagnosis should be consider has a factor that cause long term cough. However, each apear that para nasal graphy a long with chest X Ray, good be helpful in evalution of patient with chronic cough.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسن اناری
استاد مشاور :علیرضا پوستی
استاد مشاور :فیروز امانی
نگارنده :عماد بهرامی نیا
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0204
کلید واژه ها:سرفه مزمن – پري برونشيت – سينوبرونشيت – سينوزيت – برونكوپنوموني ويرال
کلید واژه ها (انگلیسی):Chronic cough- Peri bronchitis- Sino bronchitis- Sinusitis- Viral broncho pneumonia
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WN پرتو شناسی
WF سیستم تنفسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه رادیولوژی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :141
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :13 مهر 1388 05:39
آخرین تغییر :15 آذر 1391 13:05

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...