title

اثر تیامین هیدروکلراید بر شاخص های استرس اکسیداتیو، گلیکه و التهابی در موش صحرایی نر مدل سندرم متابولیک

مهدوی فرد, سیدسینا/ صفدر and نجف زاده, نوروز and جدی, فرهاد and دهقانی قناتغستانی, راضیه (1399) اثر تیامین هیدروکلراید بر شاخص های استرس اکسیداتیو، گلیکه و التهابی در موش صحرایی نر مدل سندرم متابولیک. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
2MB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

5kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

سندرم متابولیک مجموعه ای از فاکتورهای خطرساز است که خطر ابتلا به دیابت نوع دو و بیماری‌های قلبی-‌عروقی را چندین برابر افزایش می‌دهد. یکی از مهمترین عوامل موثر بر هموستاز کبدی، حساسیت انسولین و متابولیسم لیپیدها فاکتور هسته‌ای –kB (NF- kB) است. زمینه: طبق مطالعات انجام شده تیامین منجر به بهبود اختلالات لیپیدی، کاهش محصولات گلیکه و استرس اکسیداتیو در مدل‌های دیابتی و بیماران دیابتی می‌گردد، اما تاکنون اثر تیامین بر بیان ژن NF- kB کبدی، شاخص‌های التهابی، استرس اکسیداتیو و گلیکه و همچنین فعالیت آنزیم گلی‌اوکسیلاز در مدل‌های حیوانی سندرم متابولیک یا مبتلایان سندرم متابولیک مطالعه نشده است. هدف: بررسی اثر ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید) بر بیان ژن NF- kB کبدی و شاخصهای التهابی، استرس اکسیداتیو، گلیکه و همچنین فعالیت سیستم گلی‌اوکسیلاز در موش‌های صحرایی نر مدل سندرم متابولیک است. مواد و روش ها: در یک مطالعه مداخله‌ائی، 48 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به چهار گروه‌ 12 سری بترتیب به گروه کنترل و سندروم متابولیک بدون تیمار و دو گره مشابه دریافت کننده روزانه 0/18 گرم تیامین هیدروکلرید (روزانه بمدت 4 ماه) تقسیم شدند. جهت القا سندروم متابولیک، موشها محلول سوکروز 40 درصد (روزانه بمدت 4 ماه) دریافت نمودند. در پایان مطالعه، نمونه‌های خون و بافت از موش‌های صحرایی تهیه گردید و پارامترهای بیوشیمیایی مانند پروفایل متابولیک (گلوکز، انسولین ، شاخص مقاومت انسولین، کلسترول تام، تری‌گلیسرید، HDL و LDL)، آلبومین و LDL گلیکه، محصولات اکسیداسیون پیشرفته پروتئینها، مالون دی آلدئید و محصولات اکسیده LDL، کراتینین، اسید اوریک و فعالیت آنزیم گلی‌اوکسیلاز-1، آلانین و آسپارتات تراتس آمیناز سرم با روشهای فتومتری اندازه‌گیری شدند. میزان متیل‌گلی اوکسال و گلوتاتیون به روش HPLC، و انسولین و IL-1β با متد الیزا و بیان ژن (P65) NF-κb توسط real time PCR اندازه‌گیری شدند. داده‌ها توسط "آزمون تحلیل واریانس چندگانه یا چند متغیری" (MANOVA) سطح معنی‌داری 0/05 >p براي تمام گروه‌ها در نظر گرفته شد. نتایج: افزایش قابل توجهی در وزن، قند خون، شاخص مقاومت انسولینی، پروفایل لیپیدی (تری‌گلیسرید، کلسترول، LDL)، شاخصهای گلیکه، استرس اکسیداتیو و التهابی، کراتینین و اسید اوریک سرم، فعالیت آنزیم‌های کبدی (آلانین و آسپارتات ترانس آمیناز) و نیز بیان ژن RelA و کاهش معنی دار فعالیت آنزیم گلی اوکسیلاز1 در گروه سندرم متابولیک مشاهده شد، بعلاوه، التهاب حاد کبدی در این گروه مشاهده گردید. تیامین بر تغییرات بیوشیمیایی و بافتی ناشی از سندروم متابولیک اثر جبرانی داشت (0/001>p). نتیجه‌گیری: تیامین با ویژگی‌های ضدالتهابی، ضداسترس اکسیداتیو و ضد گلیکه، وزن بدن را کاهش داد و عملکرد کلیوی، متابولیسم قند و لیپید و همجنین فعالیت آنزیم گلی‌اوکسیلاز را بهبود بخشید. بعلاوه، تیامین با کاهش بیان ژن NF-kB کبدی اثر حفاظتی خودر را بر بافت کبد نشان داد.

Title

Effect of Thiamine hydrochloride on oxidative stress, inflammation, and glycation markers in male rat model of syndrome metabolic

English Abstract

Abstract: Metabolic syndrome (MS) is a profile of risk factors that increase the risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease. Nuclear factor -κB (NF-κB) has a pivotal role in hepatic homeostasis insulin sensitivity, and lipid metabolism. Background: According to literature reviews, thiamine has an advantajous efefct on dyslipidemia and reducing effect on the formation of glycated products and oxidative stress in diabetic models and diabetic patients, but so far the effect of thiamine on hepatic NF- κB gene expression, inflammatory, oxidative stress and glycation markers as well as enzyme activity glyoxylase-I has not been studied in animal models of metabolic syndrome or persons with MS. Aim: To evaluate the effect of vitamin B1 (thiamine hydrochloride) on gene expression of hepatic NF- κB and glycation, oxidative stress, and inflammatory markers as well as the activity of glyoxalase-I in male rats of the MS model. Materials and Methods: In an experimental study, 48 male Wistar rats were randomly divided into four groups of 12 rats in each: control and MS groups and two similar groups that were treated with thiamine (0.18 g/L daily for 4 months). MS induced in rat via recivinig sucrose solution 40 %, daily for 4 months. End of the study, blood and tissue samples were obtained from rats and biochemical parameters such as metabolic profile (glucose, total cholesterol, triglyceride, HDL, LDL), creatinine, uric acid, glycated albumin and LDL, advanced oxidation end products, malondialdehyde, the enzymatic activity of glyoxylase-1, Sera alanine and aspartate transaminases were measured by photometric methods. Methylglyoxal and reduced glutathione were also measured by HPLC, insulin and IL-1β were measured by ELISA and NF-κB gene expression by real-time PCR. Data were analyzed by multivariate or multivariate analysis of variance (MANOVA) and Tuckey. Statistical significance was considered as P-value< 0.05 Results: Body weight, blood sugar, insulin resistance index, lipid profile (triglyceride, cholesterol, LDL), glycemic, oxidative stress and inflammatory markers, serum creatinine and uric acid, liver enzyme activities (alanine, aspartate and transamine), and the hepatic NF- κB gene expression significantly increased the activity of glyoxylase I decreased in the metabolic syndrome group. Also, acute hepatitis was observed in this group. Thiamine had a compensatory effect on biochemical and histological changes caused by metabolic syndrome (p <0.001). Conclusion: Thiamine with anti-inflammatory, antioxidant, and anti-glycemic properties reduced body weight and improved renal function, glucose and lipid metabolism as well as the activity of glyoxylase-I. In addition, thiamine showed a protective effect on liver tissue by reducing the expression of the hepatic NF- κB gene.

Item Type:Thesis (Masters)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :سیدسینا/ صفدر مهدوی فرد
استاد مشاور :نوروز نجف زاده
استاد مشاور :فرهاد جدی
دانشجو :راضیه دهقانی قناتغستانی
Uncontrolled Keywords:سندروم متابولیک ، تیامین هیدروکلراید، فاکتور هسته‌ای- B، محصولات گلیکه، گلی‌اوکسیلاز-1
کلیدواژه ها (انگلیسی):Metabolic syndrome, Thiamine, Nuclear factor-κB, Glycation, Glyoxalase-I
Subjects:WK Endocrine System
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Biochemistry
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Anatomy
ID Code:14100
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:24 Dec 1399 09:15
Last Modified:24 Dec 1399 09:15

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...