title

بررسي مقايسه اي نتايج ارزيابي در رفتگي مادرزادي هيپ به روش كلينيك و سونوگرافي و راديولوژيك در 100 شير خوار در شهرستان اردبيل در سالهاي 84-83

اناری, حسن and صالح زاده, فرهاد and میرمحمدی, رامین and منشاری, سیمین (1384) بررسي مقايسه اي نتايج ارزيابي در رفتگي مادرزادي هيپ به روش كلينيك و سونوگرافي و راديولوژيك در 100 شير خوار در شهرستان اردبيل در سالهاي 84-83. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - final reserch project report
178kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Text - final reserch project report
37kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : دررفتگي مادرزادي مفصل ران از جمله اختلالات مادرزادي مفصلي است كه به معلت خارج ماندن سر استخوان فمور از حفره استابولوم ايجاد مي شود. در نتيجه تشخيص به موقع اين ناهنجاري يك امر حياتي و در صورت عدم تشخيص به موقع، شيرخوار مبتلا به يك عارضه جبران ناپذير مي شود. روش تحقيق : اين مطالعه به صورت Analytical Cross- Sectional به مدت يكسال در مركز راديولوژي استان اردبيل انجام شده است. در طي اين مدت 100 شيرخوار زير يك سال كه با تشخيص احتمالي دررفتگي مادرزادي هيپ به مركز راديولوژي مراجعه كرده بودند وارد مطالعه شدند. سپس يك پرسشنامه اطلاعاتي در مورد هر نوزاد تكميل شد. سپس معاينه باليني، سونوگرافي و راديوگرافي مفاصل هيپ انجام شد و در نهايت پس از جمع آوري اطلاعات نتايج به كمك برنامه SPSS مورد تجزيه تحليل قرار گرفت و از تستهاي آماري Chi-Square (كاي اسكوئر) و ANOVA (آناليز واريانس يكطرفه ) استفاده شد. نتايج : در طي يك سال مطالعه ، 100شيرخوار زير يك سال مبتلا به دررفتگي مادرزادي هيپ مورد بررسي قرار گرفتند. 48% نوزادان مونث و 52% مذكر بودند و ميانگين سني نوزادان 23/7 42 روزه بوده و 44% موارد نوزادان، فرزندان اول خانواده بودند. 58% به روش NVD و 42% به روش سزارين متولد شده بودند. در 15% موارد پرزانتاسيون بريچ وجود داشت . از نظر يافته هاي راديولوژي در 8% موارد ظاهر شدن هسته پروگزيمال فمور وجود داشت (زمان ظهور هسته ها بين 6 -3 ماه بود و با توجه به اينكه اكثر موارد (83%) از شيرخواران زير 3 ماه بودند اين درصد قابل توجيه است ). 12% اندكس استابولار غير طبيعي و 2% شكستگي خط شنتون وجود داشت . از نظر يافته هاي سونوگرافي در 52% موارد يافته هاي ديناميك در حد ساب لوكسيشن مثبت بود، و يافته هاي استاتيك در 34% موارد تغييرات به نفع دررفتگي مادرزادي هيپ را نشان داد. در مورد معاينه فيزيكي در 34% موارد تست بارلو مثبت، 22% تست ارتولاني مثبت ، 6% تست تلسكوپينگ مثبت ، 38% كليك مثبت و در 10% تست كلانك مثبت بود، همچنين در معاينه 44% موارد محدوديت ابداكشن سرفمور و در 2% موارد اكستانسيون بيش از حد سرفمور وجود داشت. نتيجه گيري : يافته ها نشان داد كه انجام همزمان معاينه باليني و سونوگرافي به ويژه در ماه هاي اول زندگي به تشخيص دقيق ، زودرس دررفتگي مادرزادي هيپ كمك مي كند و بسياري از عوارض راديوگرافي را هم ندارد

Title

Comperative Study of Congenital Dislocation of Hip Evaluated by Clinical and Sonographic and Radiologic Methods in 100 Infants in Ardabil(2004-2005)

English Abstract

Introduction: Dysphasic Dislocation Hip (DDH) is a congenital malformation of hip joints. It occurs because of outplacement of femoral head in the ace tabular cavity. It results in hypertrophy changes of joint consul and increases anti – version angle of femoral neck. Well- Lime diagnosis of it prevents from uncompensated equaled. Materials & Methods: This analytic cross- Section study has been done is a radio logic center, from 2004 to 2005. One hundred- infant’s refried to this clinic. They had been examined by pediatricians and had diagnosis of DDH clinically. We fulfilled a questionaeuire for each patient and we did Sonography and Radio logic study for all of Them Data analyzed by SPSS program and we used From ANOVA and chi-square tests. Results: We studied one hundred infants with DDH in this review. 48% of infants ware Female and 52% of them were male. Mean age was 42 7.23 day 44% of oatients were the First child in Family. 58% had normal delivery and 42% were born by c/s method. 15% had breech presentation. In Radio logic Finding s’ 8% had proximal Femur (nucleus) appearance. (the best time in appearance of nucleus is between 3-6 month, considering of our patients age (below 3 month) that was a reasonable result. 12% had abnormality in ace tabular index, and 2% had Shelton line breakage. In Sonographic Study 52% had Sub lunation dynamically and 80% had show change in Favors of congenital displaces of Hip (CDH) statistically. In P. E 34% had positive Barlow test 22% had positive Ortolani test, 6% positive telescoping, 38% positive click, and in 15% had positive clunk they also had restriction in abduction in 44% and 2% had over- abduction in hip- joint. Conclusion: This study showed, physical examination and sonography together, especially during the First month of life can dingoes DDH more precisely and so early. They also don’t have radio logic side effects.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسن اناری
استاد مشاور :فرهاد صالح زاده
استاد مشاور :رامین میرمحمدی
نگارنده :سیمین منشاری
Additional Information:شماره پایان نامه : 0178
Uncontrolled Keywords:در رفتگي مادرزادي هيپ – سونوگرافي – راديوگرافي – شيرخوار – اردبيل
کلیدواژه ها (انگلیسی):DDH, Sonography, Radiology, Infants , Ardabil
Subjects:WS Pediatrics
WN Radiology . Diagnostic Imaging
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Radiology
ID Code:142
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:13 Jul 1388 05:57
Last Modified:06 Mar 1399 14:22

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...