title

مشکلات بالینی در عرصه از دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

اسدزاده, فيروزه ، مصطفی زاده, فریده ، مشعوفی, مهرناز ، فاخری, ساناز ، عبداللهی, فاطمه (1388) مشکلات بالینی در عرصه از دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری ومامایی 15-14 مرداد ماه 88, 15-14 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل، دانشکده پرستاری مامایی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
44kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://nursing.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

زمینه و هدف : مشکلات مختلفی باعث کاهش کارایی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری می شود و برای بهبود وارتقای کیفیت آموزش بالینی ، وضعیت آن همواره باید مورد ارزیابی قرار گیرد که پژوهش حاضر نیز در همین راستا صورت گرفته است. روش کار: در یک مطالعه توصیفی – مقطعی تمامی دانشجویان پرستاری ترم 7و8 (40نفر) و مربیان مربوطه (16 نفر) بصورت سرشماری انتخاب و پرسشنامه استاندارد دردو بخش مشخصات دموگرافیک و وضعیت کارورزی در اختیار آنان قرار گرفت و سپس داده ها از طریق نرم افزار SPSS وآزمون t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : میانگین سنی مربیان 5 ± 35 سال و میانگین سنی دانشجویان 2 ± 22 بوده و اکثریت مربیان (5/62%) و دانشجویان (5/67%) مونث بودند. براساس نتایج چنین بر می آید که نظرات مربیان و دانشجویان در مورد اکثریت شرایط موجود در کارآموزی در عرصه دانشجو خوب تا عالی می باشد اما در مورد مشخص بودن حیطه وظایف دانشجو ومربی در بخش مناسب بودن تعداد دانشجو برای هر مربی و دسترسی به امکانات رفاهی نظر عکس داشتند که با انجام آزمون Ttest اختلاف نظر در دو گروه مربی و دانشجو معنی دار نیست. ولی مقایسه میانگین وضعیت تاهل در هر دو گروه معنی دار است (05/0 > P). مقایسه میانگین جنس وتحصیلات معنی دار نبوده است. نتیجه گیری : طرح کار آموزی در عرصه اگر چه برای هدف ارتقای مهارت واستقلال دانشجو برای ارائه خدمات جامعه نگر در عرصه های مختلف پرستاری مناسب و دیدگاهها نسبت به آن مثبت است اما در اجراا مشکلات متعددی دارد که باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

عنوان انگليسي

Clinical edujcation problems in field from view nursig students and lecturers in nursing and midwifery faculty in Ardabil.


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فيروزه اسدزاده
کلید واژه ها:مشکلات ، کارآموزی درعرصه ، پرستاری
کلید واژه ها (انگلیسی):Problems, clinical education, nursing
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :1426
ارائه شده توسط : خانم مهرناز مشعوفی
ارائه شده در تاریخ :24 خرداد 1389 05:24
آخرین تغییر :01 تیر 1393 08:18

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...