title

بررسی نظرات دانشجویان ماما یی دانشکده پرستاری –مامایی اردبیل نسبت به مزایای استفاده از مرکز مهارتهای بالینی (CSC) سال 88-1387

مصطفی زاده, فریده ، مشعوفی, مهرناز (1388) بررسی نظرات دانشجویان ماما یی دانشکده پرستاری –مامایی اردبیل نسبت به مزایای استفاده از مرکز مهارتهای بالینی (CSC) سال 88-1387. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی 15-14 مرداد1388, 15-14 مرداد 88, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
65kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://nursing.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه وبیان مسئله: شکل سنتی آموزش بالینی تا حد زیادی براساس روش استاد- شاگردی بود و به خوبی مشخص است که استفاده از این روش ها تمام مهارتها را بطور موثر به دانشجویان یاد نمی دهد و این امر خصوصا" در مورد دانشجویان بالینی صدق می کند. مرکز مهارتهای بالینی (clinical skills center) فرصتی را فراهم می آورد تا دانشجویان با استفاده از وسایل کمک آموزشی و مدل و مانکن ها بتوانند مهارتهای بالینی و ارتباطی خود را در محیطی آرام و کنترل شده افزایش دهند. هدف از این پژوهش بررسی نظرات دانشجویان مامایی اردبیل در مورد مزایای استفاده از این مرکز می باشد. روش مطالعه: پژوهش فوق یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که جهت بررسی دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری – مامایی اردبیل (36نفر) که تجربه آموزشی بالینی در CSC را داشتند انجام شده است(88-87). ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش مشخصات دموگرافیک و 20سوال در مورد مزایای استفاده از مرکز CSCبود که سوالات براساس مقیاس لیکرت نمره گذاری شده بودند(از5تا1). نتایج بعد از جمع آوری داده ها توسط نرم افزار آماری spss و آزمونهای آماری- توصیفی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهشی نشان دادندکه 8 نفر از دانشجویان مامایی 85(7/66%) نسبت به مزایای CSC نظر کاملا" موافق و 6 نفر از دانشجویان مامایی 86(9/42%) نسبت به مزایای CSC نظر موافق داشتند. مقایسه میانگین نمره دانشجویان ورودی 85(25/88) و 86(38/82) معنی دار نبود. همچنین نظرات دانشجویان دو ورودی در مورد این که تمرین در CSC قدرت برقراری ارتباط را افزایش می دهد و همچنین تمرین در CSC آموزش کاربردی اخلاق حرفه ای را ارتقای می دهد معنی دار بود(P<0.01) ولی در بقیه سوالات در دو گروه مامایی اختلاف آماری معنی دار یافت نشد. بحث ونتیجه گیری: نتایج پژوهش فوق نشان داد که استفاده از مرکز مهارتهای بالینی در آموزش بالینی و ارتقای سطح آن مفید است و این مطلب نشان دهنده این مورد است که بهتر است دانشجویان مامایی (وحتی سایر رشته های بالینی ) قبل از ورود به محیط واقعی بالینی در این مرکز تحت آموزش قرار گیرند برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی مناسب توسط دست اندرکاران آموزش بالینی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

عنوان انگليسي

Survey of opinions of midwifery students from effectiveness to use clinical skill center in 2008-2009


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فریده مصطفی زاده
کلید واژه ها:مرکز مهارتهای بالینی، دانشجویان مامایی
کلید واژه ها (انگلیسی):Clinical skill center, midwifery students
موضوعات :WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :1427
ارائه شده توسط : خانم مهرناز مشعوفی
ارائه شده در تاریخ :24 خرداد 1389 06:49
آخرین تغییر :01 تیر 1393 09:07

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...