title

بررسی میزان شیوع چاقی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اردبیل در سال 1388

مصطفی زاده, فریده ، اسدزاده, فيروزه ، سلطانی, رقیه ، فاخری, ساناز ، عظیمی, فرزانه ، ایمان پرور, میترا (1389) بررسی میزان شیوع چاقی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اردبیل در سال 1388. در: کنگره بین المللی سندرم متابوليك ديابت و چاقي , 26-28 خرداد1389, زنجان .

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
820kB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: شیوع چاقی در سالیان اخیر و به خصوص در کشورهای در حال توسعه، افزایش چشمگیری یافته است. چاقی از آن جهت اهمیت دارد که می تواند سبب بیماری های قلبی، دیابت، فشار خون بالا، ناهنجاری های زنان و زایمان و عوارض بسیار دیگری گردد. نتایج تحقیقات مختلف، بیانگر بروز بیشتر عوارض و پیامدهای نامطلوب در زنان باردار چاق است. شیوع چاقی در سنین باروری به طور نگران کننده ای در حال افزایش است، بنابراین تعیین میزان چاقی در زنان باردار( نیاز سنجی) و برنامه ریزی برای آموزش های دوران بارداری ضروری بنظر می رسد. این مطالعه به منظور تعین شیوع چاقی در زنان باردار شهر اردبیل در سال 1388 انجام شده است. مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی 225 زن باردار چاق(از بین 2055 زن باردار) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری اردبیل در پاییز 1388 به روش دو مرحله ای خوشه ای- تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از برگه ثبت اطلاعات حاوی مشخصات فردی و نمای توده بدنی در اولین مراجعه برای تشکیل پرونده بارداری گردآوری شدند. چاقی به نمایه توده بدنی مساوی یا بالاتر از 30 کیلوگرم بر متر مربع اطلاق شد. داده ها بر اساس ضرایب همبستگی و آزمون های توصیفی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در مجموع تعداد 2055 (225 نفر چاق) زن باردار مورد بررسی قرار گرفتند، شیوع چاقی در زنان باردار اردبیل 4/10% به دست آمد. میانگین افراد چاق 28 سال (64 نفر) و میانگین نمای توده بدنی نمونه ها 77/31 با انحراف معیار 06/3 بود. بین تحصیلات و تعداد زایمان و نمای توده بدنی ارتباط معنی دار و بین سن، شغل و تعداد بارداری ارتباط معنی دار آماری دیده نشد. نتیجه گیری: در این تحقیق میزان شیوع چاقی در زنان باردار اردبیل مشابه و نزدیک به سایر مطالعات بود. بدون شک آموزش در دوران قبل و بعد از بارداری در مورد چاقی و عواقب آن به عنوان یک ااقدام بهداشتی آسان و کم هزینه در زنان واقع ودر سنین باروری که به منظور در یافت خدمات بهداشتی و تنظیم خانواده به واحدهای بهداشت خانواده مراجعه می کنند، موثر و همراه با صرفه اقتصادی خواهد بود.

عنوان انگليسي

Prevalence of obesity in pregnant women referred to health centers Ardabil 1388

خلاصه انگلیسی

The prevalence of obesity in recent years and especially in developing countries, has increased dramatically. It is important for obesity that can cause heart disease, diabetes, high blood pressure, abnormalities of Obstetrics and Gynecology and many other complications to be. Results of several studies indicate the incidence of further complications and unintended consequences in pregnant women are obese. The prevalence of obesity in reproductive age as concern is growing, so determining the degree of obesity in pregnant women (Need assessment) and scheduled for training during pregnancy are necessary. This study determines the prevalence of obesity in pregnant women in Ardabil city in 1388 has been done. METHODS: In this cross - sectional study of 225 obese pregnant women (from 2055 pregnant women), referred to health centers in the city of Ardabil in the fall of 1388 using two-stage cluster - were selected randomly. Data registration form contains personal information and view the first visit body mass for the case of pregnancy were collected. Obesity BMI equal to or higher than 30 Kg/m2 were applied. Data based on correlation coefficients and descriptive tests were analyzed. Results: A total of 2055 (225 cases) were studied in pregnant women, prevalence of obesity in pregnant women in Ardabil 10/4%, respectively. average age of obese women 28-year (64 cases) and mean body mass Inedx 77/31 with standard deviation 3/6 respectively. Between education and parity and body mass Index significant relationship and between age, occupation and number of pregnancy not a significant relationship was found. Conclusion: In this study, the prevalence of pregnancy in pregnant women near Ardabil similar to other studies. No doubt during training before and after pregnancy and its consequences in obesity as a health measure in an easy and affordable to women of childbearing age in order to find health services and family planning to refer to family health units, and effective with the cost will be.

نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : انگلیسی
نویسنده مسئول :فریده مصطفی زاده
کلید واژه ها:زنان باردار - چاقی
کلید واژه ها (انگلیسی):Pregnant women - Obesity
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :1439
ارائه شده توسط : خانم فریده مصطفی زاده
ارائه شده در تاریخ :30 خرداد 1389 04:13
آخرین تغییر :22 خرداد 1393 08:11

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...