title

میزان آگاهی ماماها از قانون مجازات اسلامی سقط جنین در بیمارستان علوی شهر اردبیل 1387

اسدزاده, فيروزه ، همايونفر, نسرین ، رستم نژاد, معصومه ، مصطفی زاده, فریده ، کاظم زاده, رأفت (1388) میزان آگاهی ماماها از قانون مجازات اسلامی سقط جنین در بیمارستان علوی شهر اردبیل 1387. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 11 (4). ص.ص.38-42.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
134kB

خلاصه فارسی

زمینه وهدف:حاملگی نا خواسته یک مشکل گسترده در تمام دنیا می باشد هر چند که زوایای فرهنگی مشکل متفاوت می باشد ولی عوارض آن یکسان است. در دین مبین اسلام سقط جنین به خاطر کنترل جمعیت مجاز نیست .در بین مشاغل مامایی یکی از حرفه هایی است که با پدیده سقط ارتباط مداوم دارد و در صورتیکه آگاهی لازم از تبعات انجام سقط نداشته باشد دچار مشکلات حقوقی وشرعی خواهند شد.پژوهش حاضر در همین راستا صورت گرفته است. روش کار:پزوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که 36 مامای شاغل در آن شرکت داده شد ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته دردو بخش مشخصات دموگرافیک وآگاهی در مورد قوانین سقط بود .میزان آگاهی در سه قسمت کم،متوسط،زیاد محاسبه گردید وبا نرم افزار spss تجزیه وتحلیل شد. یافته ها:بر اساس نتایج پژوهش اکثریت واحد های پژوهش (2/97)از اینکه سقط جنین یک جرم است وهر کس باعث سقط شود مجرم،اطلاع داشتند.ولی در کل 1/61 در صد افراد آگاهی متوسط و4/19 در صد آگاهی کم در مورد قوانین جاری در مورد سقط داشتند .فقط 6/19درصد افراد آگاهی بالایی داشتند .لازم بذکر است که مدرک 98درصد نمونه ها کارشناسی و90 درصد درگروه سنی 30-20 قرار داشتند.ارتباط معنی دار بین سن ومدرک تحصیلی واحدهای پژوهش با آگاهی آنان وجود نداشت.(005/0>P). بحث ونتیجه گیری:با توجه به یافته های پژوهش آگاهی ماماها نسبت به قانون مجازات اسلامی سقط کم ویا متوسط می باشد که مسلما موجبات درگیریهای حقوقی وشرعی را برای آنان در پی خواهد داشت.وبایسته است با برگزاری مکرر بازآموزیها در صدد رفع این نقص اقدام گردد.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فيروزه اسدزاده
کلید واژه ها:قانون مجازات اسلامی – سقط - آگاهی ماماها
موضوعات :WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :1441
ارائه شده توسط : خانم فریده مصطفی زاده
ارائه شده در تاریخ :02 تیر 1389 03:02
آخرین تغییر :01 تیر 1393 08:01

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...