title

بررسی پرونده های سقط جنین ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی شهرستان اردبیل

رستم نژاد, معصومه ، اسدزاده, فيروزه ، مصطفی زاده, فریده ، کرومی, مرضیه (1388) بررسی پرونده های سقط جنین ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی شهرستان اردبیل. مجله علمي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي اردبیل ــ 11 . ص.ص.38-42.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
161kB

خلاصه فارسی

زمینه وهدف: سقط درمانی زمانی که ادامه بارداری برای مادر وجنین مهلک است مجاز می باشد.در یک تقسیم بندی کلی ،سازمان بهداشت جهانی موارد سقط مجاز در کشور های مختلف را در ابعاد اقتصادی ،در خواست خود فرد،نجات جان مادر،سقط ناشی از تجاوز به عنف ونقایص مادرزادی مورد بررسی قرار می دهد. روش کار: در این تحقیق توصیفی تحلیلی تمامی پرونده های مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی شهرستان اردبیل ( نفر80)مورد بررسی قرار گرفت ابزار گردآوری داده ها از دو قسمت مشخصات دمو گرافیک وچک لیست علل احتمالی بود. ودر نهایت داده های آماری با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج: بررسیها بیانگر آنست که که از کل مراجعه کنندگان 22 نفر(21/28%) علل مادری و56 نفر (79/71%)علل جنینی داشتند.از بین این تعداد به 55 نفر(5/70%) مجوز سقط دریافت کردنداز کل مجوز صادر شده فقط 7 نفر ازمادران (73/12%) را شامل می شدو48مورد جنینی(27/87%) مجوز دریافت کردند. در جمع از علل جنینی مراجعه شده (79/21%)7 مورد در دست بررسی و69/7%درصد بدلیل سن بالای 4ماه مجوز دریافت نکردند.بیشترین علت سقط با علل جنینی 33 مورد (75/68%) نواقص لوله عصبی بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل بنظر می رسد که پزشکی قانونی تا جایی که قوانین سقط جنین اجازه می دهد به به وظیفه خود به نحو احسن عمل می نماید لیکن بنظر می رسد باید تغییراتی در برخی از موارد صورت گیرد تا زمینه های سقط های زیر زمینی از بین رود .نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :معصومه رستم نژاد
کلید واژه ها:سقط جنین قانونی - پزشکی قانونی
موضوعات :WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :1445
ارائه شده توسط : خانم فریده مصطفی زاده
ارائه شده در تاریخ :02 تیر 1389 03:21
آخرین تغییر :01 تیر 1393 08:01

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...