title

علل بستری زنان باردار در بخش ICU مرکز آموزشی و درمانی علوی اردبیل

مصطفی زاده, فریده ، اسدزاده, فيروزه ، مشعوفی, مهرناز ، ترسلی, مهناز ، آهنگرداودی, شبنم (1389) علل بستری زنان باردار در بخش ICU مرکز آموزشی و درمانی علوی اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 12 (1). ص.ص.29-36.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
198kB

خلاصه فارسی

زمينه و هدف: طی 20 سال گذشته مرگ و میر مادران در کشورهای در حال توسعه به علل مختلفی از جمله ارجاع به موقع مادر باردار در طی دوران بارداری و بعد از زایمان به مراکز مجهز مراقبتی کاهش یافته است. امروزه حدود 1-9/0% از زنان باردار نیاز به مراقبتهای ويژه پیدا می کنند که خونریزی ها وفشار خون دوران بارداری از شایعترین علل به شمار می روند. هدف از مطالعه فوق بررسی علل بستری زنان باردار دربخش ICU مركز آموزشي درماني علوي اردبیل می باشد روش كار: نوع مطالعه از نوع مقطعي و زمان مطالعه از بهمن 1387 تا تیر ماه 1388 بود. کلیه زنان بدحال بستری در سرویس زنان و مامایی بیمارستان علوی به مدت 6 ماه مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری آسان (مبتنی بر هدف) و شیوه جمع آوری داده ها از طریق برگه ثبت اطلاعات (پرونده بیماران) بود. يافته ها: از ميان بررسي 2509 زايمان صورت گرفته و نتایج نشان دادند که در طی این مدت 75/0 درصد از زنان باردار نیاز به بستری در بخش مراقبت ویژه داشتند. 10 مورد (63/52%) به علت پره اکلامپسی و اکلامپسی و 3 مورد(87/15%) به علت خونریزی قبل از زایمان و 2 مورد (52/10%) به علت خونریزی بعد از زایمان، 2 مورد (52/10%) به علت چاقی و دیابت و 2 مورد (52/10%) به علت اختلالات انعقادی بستری شده بودند. 18 نفر (73/94%) بدون عارضه مرخص شده بودند و 1 مورد (26/5%) فوت شده بود. نتیجه گیری:میزان بستری و علل بستری در بخش مراقبت های ویژه در شهر اردبیل مشابه سایر مطالعات انجام شده می باشد و این امر نشاندهنده ارتقاء سطح مراقبتهای قبل و بعد از زایمان در این منطقه (مانند سایر مراکز در ایران) می باشد.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فریده مصطفی زاده
نویسنده مسئول :فيروزه اسدزاده
کلید واژه ها:ICU،زنان باردار
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :1465
ارائه شده توسط : خانم فریده مصطفی زاده
ارائه شده در تاریخ :26 تیر 1389 03:36
آخرین تغییر :09 تیر 1393 03:54

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...