title

بررسي ريسك فاكتور ها و علل باكتريال عفونتهاي بيمارستاني در NICU و PICU دربيمارستانهاي مركز طبي كودكان و بهرامي از مهر ماه 1386 تا پايان شهريور 1387

براک, منوچهر ، ممیشی, ستاره ، سیادتی, سید احمد ، سلامتی, پیمان ، خطائی, قمرتاج (1388) بررسي ريسك فاكتور ها و علل باكتريال عفونتهاي بيمارستاني در NICU و PICU دربيمارستانهاي مركز طبي كودكان و بهرامي از مهر ماه 1386 تا پايان شهريور 1387. در: بیست و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان, 12 تا 16 مهر ماه 1388, مجتمع بیمارستانی تالار امام خمینی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
680kB

خلاصه فارسی

مقدمه : عفونت‌هاي بيمارستاني همزمان با گسترش بيمارستان‌ها همواره يكي از مشكلات عمده بهداشتي و درماني بوده كه باعث افزايش هزينه هاي بيمارستاني و بروز مخاطرات بهداشتي ميگردد. هدف از مطالعه حاضر بررسي ريسك فاكتور ها و علل باكتريال عفونتهاي بيمارستاني درNICU و PICU دربيمارستانهاي مركز طبي كودكان و بهرامي مي باشد. روش كار: مطالعه به صورت توصيفي مقطعي و Prospective از ابتداي مهرماه 1386 تا پايان شهريورماه 1387 در بخش‌هاي NICU و PICU بيمارستان‌هاي مركز طبي كودكان و بهرامي تهران انجام گرفت. بيمارانيكه پس از 48 ساعت بعد از بستري دچار علائم عفونت شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند . جدا سازي نوع باكتري بر اساس روش استاندارد باكتريولو‍‍‍ژي انجام شد. و داده ها با نرم افزار SPSS مورد اناليز قرار گرفتند. نتايج: طي مدت مطالعه مجموعاً 70 بيمار به عفونت بيمارستاني دچار شده بودند از نظر نوع آلودگي‌هاي ميكروبي در بيماران مبتلا در مجموع در 8 مورد (4/11%) اشريشيا كولي، 10 مورد (3/14%) انتروباكتر، 9 مورد (9/12%) استافيلوكوك كوآگولاز منفي، 9 مورد (9/12%) استافيلوكوك كوآگولاز مثبت، 17 مورد (3/24%) پسودومونا، 13 مورد (6/18%) كلبسيلا رشد كردند. از ميان كل بيماران مبتلا به عفونت بيمارستاني در مطالعه ما 41 نفر (6/58%) پسر و 29 نفر (4/41%) دختر بودند. از ميان جرمهای به‌دست آمده از كشت نمونه‌هاي مطالعه ما شايع‌ترين جرم پسودومونا (باشيوع 3/24%) و پس از آن كلبسيلا و انتروباكتر (باشيوع به‌ترتيب 6/18% و 3/14%) بودند. نتيجه گيري: در تحقيق حاضر ميزان شيوع كلي عفونت بيمارسناني نسبت به ساير مطالعات كمتر بود. با و جود ايتن نياز به كنترل بيشتر مي باشد. نتايج حاصله مي تواند در برنامه ريزي بهتر بيمارستانها مورد استفاده قرار گيرد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :منوچهر براک
کلید واژه ها:NICU , PICU ، عفونتهاي بيمارستاني ، عفونت باكتريال
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WB پزشکی عملی
QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :1483
ارائه شده توسط : آقای غلامحسین اتحاد
ارائه شده در تاریخ :04 مرداد 1389 02:33
آخرین تغییر :07 اسفند 1391 11:08

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...